Lyckas med implementering

Viktiga faktorer för att lyckas med implementering är kompetens hos medarbetarna, en stödjande organisation, ett effektivt ledarskap och metodtrohet.

Tillsammans med metodtrohet skapar dessa faktorer bättre förutsättningar för att implementeringen av metoden ska lyckas. När medarbetarna använder metoden så som det var tänkt säger man att de är metodtrogna.

Kompetens hos medarbetarna

För att en metod ska få avsedd effekt måste den användas på rätt sätt. Därför är utbildning och handledning för medarbetarna viktiga komponenter i implementeringsprocessen. Det finns oftast specifika krav på dem som ska arbeta med en ny metod och det är därför viktigt att ge omfattande och tydlig information om vad arbetet kommer att innebära.

Ta hjälp av en kunnig handledare

Enbart undervisning leder sällan till att en ny metod kommer till användning. Det är först när handledning knyts till utbildningen som en varaktig förändring brukar ske. De första försöken att tillämpa en ny metod kan medföra svårigheter. Det är därför värdefullt att ha tillgång till en person som fångar upp problemen och ger vägledning.

Stödjande organisation

Utan långsiktigt organisatoriskt stöd riskerar implementering av nya metoder att misslyckas. Organisatoriskt stöd handlar om system som kan ge återkoppling till medarbetarna om hur metoderna fungerar. En stödjande administration omfördelar vid behov resurser i form av tid, ekonomi och personal. Det är angeläget att det i organisationen finns en positiv inställning till nytänkande och kompetensutveckling och en god beredskap för förändring. Organisatoriskt stöd handlar också om

  • samordning med andra verksamheter och organisationer
  • att säkra finansiering
  • att säkra politiskt och administrativt stöd.

Effektivt ledarskap

Ledarskapet är avgörande för en lyckad implementering. Det kan till exempel röra sig om att tydliggöra roller och ansvar för chefer och medarbetare, tilldela uppgifter och hantera motstånd. Ledarskap handlar också om att hantera situationer där det inte finns någon självklar lösning.

Metodtrohet

Varje metod innehåller delar som utgör essensen i metoden, så kallade kärnkomponenter. En viktig del i implementeringen av en ny metod är att använda kärnkomponenterna på det sätt som är avsett. När medarbetarna följer den nya metodens anvisningar och använder kärnkomponenterna såsom det var tänkt, säger man att de är metodtrogna. Bara om kärnkomponenterna används på rätt sätt kan man hävda att metoden har implementerats korrekt.

Om implementering

Den här texten är hämtad från broschyren Om implementering som är utgiven av Socialstyrelsen.

Metodguiden – Socialstyrelsen

I Metodguiden samlar Socialstyrelsen bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Att en metod finns med i Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Om implementering. Socialstyrelsen, 2012.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter