Vinterkräksjuka – calicivirus

Vinterkräksjuka är en infektion som orsakar utbrott varje år. Vinterkräksjuka smittar bland annat vid kontakt med smittade personer eller via livsmedel som har hanterats av en smittad person.

Vinterkräksjuka, calicivirus, orsakar återkommande årliga utbrott i samhället, framförallt på vinterhalvåret. Calicivirus är också vanligt som smitta på sjukhus. Det händer att hela sjukhusavdelningar måste stängas för sanering. Flera livsmedelsburna utbrott rapporteras årligen. Livsmedel som förorenats av en sjuk person är vanliga orsaker till utbrotten.

Viruset har vid utbrott visat sig vara mycket smittsamt. Smittade personer kan vanligen sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter symtomfrihet. Inkubationstiden, tiden från smitta till första symtom, är 12–48 timmar.

Så smittar vinterkräksjuka

Calicivirus finns i hela världen, förekommer ofta i utbrott och kan drabba alla åldersgrupper. Virus utsöndras i mycket stora mängder främst i avföringen och det kan spridas på olika sätt:

  • via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer
  • via dricksvatten, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten
  • via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk. Livsmedlet är i detta fall en transportör av smittämnet.

Symtom vid vinterkräksjuka

Symtomen vid vinterkräksjuka är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber. Sjukdomen är självläkande inom några dygn. Återinsjuknanden förekommer. Eftersom genomgången infektion bara ger ett kortvarigt skydd kan man drabbas flera gånger under kort tid.

Förebyggande åtgärder

Allmänt god hygien och bra livsmedelshygien är viktigt, till exempel ska endast kökspersonalen ha tillträde till restaurangköken. Personal med mag- och tarmsymtom ska inte arbeta.

Korrekta städrutiner är viktiga för att förebygga och begränsa smittspridning.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Följ de lokala och regionala riktlinjerna vid inträffade fall eller utbrott i din verksamhet. Det kan till exempel innebära att kontakta MAS eller vårdhygienisk enhet. Följ de basala hygienrutinerna. Korrekta städrutiner under utbrott är viktiga för att minimera smittspridning.

Vinterkräksjuka är mindre känsligt för handsprit. Därför är det viktigt att tvätta händerna.

Checklista – minska risken för att smitta kommer in och sprids på äldreboenden (pdf)

Att hindra att smitta kommer in och sprids i äldreomsorgen är en stor utmaning. Risken kan minskas genom ett systematiskt förbättringsarbete. Här finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringsåtgärder − på kort och lång sikt.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten. Senast granskad:

Källor:

Folkhälsomyndighetens webbplats, 2021-02-29

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.