Om mat och näring för äldre personer

För äldre personer är främsta målet med hälsosamma matvanor att bevara fysisk funktion i så stor utsträckning som möjligt för att ge möjlighet till självständighet.

Många äldre personer är friska och har goda matvanor, men med stigande ålder ökar andelen med sjukdom eller funktionsnedsättning. Att stärka det friska och förebygga ohälsa är centralt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Bra måltider är en viktig grund för både friska och sjuka personer men behöver ibland kompletteras med särskilda insatser vid vissa sjukdomstillstånd.

Med ökad ålder minskar behovet av energi på grund av minskad muskelmassa och minskad fysisk aktivitet och rörelse. Dock minskar inte behovet av näringsämnen. I praktiken kan detta göra ekvationen svår, då det blir viktigt att den mat man äter innehåller mycket näringsämnen på liten mängd mat.

Bevara fysisk funktion är prioriterat

För äldre personer är ett av de främsta målen med hälsosamma matvanor att bevara fysisk funktion i så stor utsträckning som möjligt, vilket ger möjlighet till självständighet. Målet om att förebygga välfärdssjukdomar är fortfarande aktuellt långt upp i åldrarna. Men hos sköra äldre personer är måltidernas betydelse för att bevara god livskvalitet och funktionsförmåga högre prioriterad än betydelsen av att förebygga övervikt och livsstilsrelaterade sjukdomar.

Förebygga undernäring

Undernäring är en stor utmaning i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden.

Om personer med fetma har hälsorelaterade problem kopplat till den höga kroppsvikten ska viktreducerande behandling övervägas först efter noggrann och individuell analys av eventuella fördelar och risker.

Att täcka behovet av energi och näring är nödvändigt för att

  • bevara hälsa och funktionsförmåga
  • förebygga sjukdom, fallolyckor, trycksår och depression
  • för att medicinsk behandling ska ge bästa effekt.

En förutsättning för att maten ska göra nytta är att den äts upp.

Sköra äldre personer

Skörhet hos äldre personer är ett tillstånd av svaghet, nedsatt motståndskraft mot infektioner och begränsad reservkapacitet i kroppens olika organsystem. Hög ålder, många sjukdomar och flera funktionsnedsättningar ökar risken att tillhöra gruppen sköra äldre. Med stigande ålder ökar även risken för nutritionsrelaterade problem, till exempel undernäring. Undernäring är i många fall möjligt att förebygga och behandla.

Näringsrekommendationer

I de Nordiska näringsrekommendationerna beskrivs de matvanor som är bra för hälsan på kort och lång sikt. De ger rekommendationer om hur mycket man behöver röra på sig för att må bra, och hur mycket energi och näringsämnen man behöver. Genom att äta varierat och att röra på sig får man en bra balans.

Utbildning: Ett fall för teamet

För att lyckas med fallprevention krävs samlad kompetens från olika professioner. Ett fall för teamet fokuserar på ett teambaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga fallolyckor. Öppna länken i en annan webbläsare än Internet Explorer, till exempel Chrome.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Kunskapsunderlag hälsosamma levnadsvanor för äldre, Socialstyrelsen, 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter