Om Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att beskriva individens resurser, behov mål och resultat. En del i det arbetet är att dokumentera på ett strukturerat sätt inom den process individen genomgår i socialtjänsten.

Arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, utgår från socialtjänstens övergripande processmodell som beskriver de steg individen genomgår i kontakterna med socialtjänsten. Processmodellen omfattar handläggning, genomförande och uppföljning av beslutad insats. IBIC ger stöd för att beskriva och dokumentera individens behov i sitt dagliga liv oavsett insats.

Gemensamt tankesätt och språk

Med IBIC använder socialtjänsten ett gemensamt tankesätt och språk för att beskriva och dokumentera personens behov, resurser, mål och resultat. Det gemensamma tankesättet och språket används av både handläggare och utförare. Det utgår från WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Användningen av ICF innebär att information kan beskrivas och dokumenteras med enhetliga begrepp och bibehållen innebörd. 

Strukturerad dokumentation

IBIC:s systematiska arbetssätt ger en gemensam ordning för hur information ska struktureras, dokumenteras och följas upp. Användningen av strukturerad dokumentation innebär att information lättare kan återanvändas, att man undviker onödig dubbeldokumentation och att dokumentationen kan följa individen mellan olika aktörer. Ett gemensamt språk som stöd för dokumentationen innebär en minskad risk för att informationen ändrar betydelse vid återanvändning. Därmed ökar rättssäkerheten. IBIC ger stöd för både handläggare och utförare inom socialtjänsten att arbeta systematiskt med strukturerad dokumentation utifrån ICF.

Omfattar alla personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som behöver stöd utifrån SoL eller LSS

IBIC omfattar alla personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som behöver stöd i sitt dagliga liv utifrån socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, oavsett insats. Det innebär att IBIC kan användas för att beskriva behov i det dagliga livet för såväl äldre personer som vuxna och barn med funktionsnedsättningar. IBIC ger även stöd för samtal med anhöriga för att kartlägga deras situation och behov av stöd.

Stöd för verksamhetsutveckling

Information som på individnivå dokumenteras strukturerat med fasta svarsalternativ kan även sammanställas på gruppnivå för verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling på lokal nivå. Sammanställningar på gruppnivå kan också användas för att ge underlag till styrning och ledning, evidensbaserad praktik och bidra till en mer kunskapsbaserad socialtjänst. En förutsättning för att strukturerad individdokumentation ska kunna samlas in och användas på gruppnivå är att verksamheten har anpassade IT-system.

Utgår från regelverket för handläggning och dokumentation

IBIC utgår från regelverket för dokumentation inom socialtjänsten, där Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ingår som en del, och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (ledningssystemsföreskriften). Vägledning för regeltillämpning finns bland annat i Socialstyrelsens handbok för Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänsten hos Socialstyrelsen

​Avgränsning

IBIC omfattar inte alla uppgifter som är nödvändiga att dokumentera i utredning, uppdrag, genomförande eller uppföljning. IBIC omfattar inte heller mallar för utredning och genomförandeplaner eller förslag på olika arbetssätt och metoder för bedömning, genomförande och uppföljning.

Stöd för samtal med anhöriga (pdf)

Stödmaterial för att arbeta med ett anhörigperspektiv inom ramen för IBIC. Materialet är utformat för att användas tillsammans med vägledningen för IBIC. Stödet riktar sig till kommuner och verksamheter som infört eller avser införa IBIC, till exempel ansvariga för verksamhet inom äldre- och funktionshinderområdet, lokala processledare, anhörigstödjare samt handläggare och utförare inom äldre- och funktionshinderområdet.

Vägledning om IBIC (pdf)

Vägledningen om IBIC är ett stöd för att använda ICF och strukturerad dokumentation i socialtjänsten. IBIC är ett arbetssätt som ger stöd för handläggare och utförare att använda WHO:s klassifikation, Internationell klassifikation om funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, för att beskriva och strukturerat dokumentera uppgifter om individens resurser, behov, mål och resultat.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Individens behov i centrum - Behovsinriktat och systematisk arbetssätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF. Socialstyrelsen 2016.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter