Stöd på verksamhetsnivå

Systematiskt kvalitetsarbete kan skapa förutsättningar för en lärande organisation där kvaliteten utvecklas. Det innebär att man både kan förebygga och minimera tvångs- och begränsningsåtgärder på verksamhetsnivå.

Alla verksamheter som arbetar med att ge vård, stöd och omsorg till personer med insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Verksamheterna ska ha ett ledningssystem för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med kvalitet menas att uppfylla de krav och mål som gäller för den egna verksamheten. Att synliggöra, förebygga och åtgärda förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder är ett led i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten.

Reglerna om ledningssystem innebär att verksamhetens kvalitet ska utvecklas och säkras genom att man planerar, genomför och därefter utvärderar och förbättrar verksamheten.

1. Planera

Verksamheten ska planeras så att den bedrivs i enlighet med de krav och mål som gäller. Det betyder att verksamhetens planeringsarbete behöver fokusera på vad som krävs för att inte använda tvångs- och begränsningsåtgärder. Utifrån detta bedömer man vilka processer och rutiner som verksamheten behöver för att nå det målet.

Verksamheten ska också genomföra riskanalyser för att förutse kvalitetsbrister, exempelvis om man använder tvångs- och begränsningsåtgärder.

2. Genomföra

För att tvångs- och begränsningsåtgärder ska gå att förebygga och förhindra behöver de synliggöras. Personal som arbetar inom socialtjänsten har en viktig roll i detta arbete.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah ska all personal inom socialtjänsten rapportera missförhållande och risker för missförhållande till den som bedriver verksamheten. Personalen har även möjlighet att lämna klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet.

Verksamheten ska ta emot samtliga inkomna rapporter, klagomål och synpunkter, så kallade avvikelser. Dessa ska utredas var för sig och bakomliggande orsaker till det som inträffat ska identifieras. Avvikelserna ska också sammanställas och analyseras för att visa mönster eller trender som tyder på kvalitetsbrister.

Mer information om arbetet med lex Sarah i verksamheter

3. Utvärdera

Verksamheten ska utöva egenkontroll, vilket innebär att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens kvalitet. Verksamheten behöver i sin egenkontroll därför särskilt eftersöka och uppmärksamma om det förekommer eller har förekommit tvångs- och begränsningsåtgärder.

4. Förbättra

Med utgångspunkt i vad som kommit fram i avvikelsehanteringen, egenkontrollen och riskanalysen ska verksamheten vidta de åtgärder som krävs för att tvångs- och begränsningsåtgärder inte ska förekomma. Åtgärderna behöver omsättas i det praktiska arbetet. Om processerna och rutinerna inte är ändamålsenliga ska även dessa förbättras.

En lärande organisation

Ett systematiskt kvalitetsarbete kan skapa förutsättningar för en lärande organisation där kvaliteten utvecklas. Det innebär att man både kan förebygga och minimera tvång- och begränsningsåtgärder på verksamhetsnivå.

Arbetet med att utveckla kvaliteten på verksamhetsnivå kan exempelvis synliggöra:

  • brister i de processer och rutiner som styr arbetet i verksamheten
  • brister i bemanningen under dygnets 24 timmar
  • behov av ökad kompetens bland personalen för att tillgodose de enskildas behov
  • personalens behov av stöd i arbetet, exempelvis en närvarande chef, handledning, rutiner för att hantera vissa svåra situationer i arbetet och tillgång till hjälpmedel
  • brister i den fysiska miljön (inne- och utemiljö).
Mot mindre tvång och begränsningar - lärande exempel

Att tolka och kartlägga smärta hos en person med intellektuell funktionsnedsättning

Det här lärande exemplet beskriver hur personalen på en gruppbostad kommer till insikt om att personens utmanande beteende beror på smärta. Här delar de med sig hur man har lärt sig att tolka och kartlägga smärta hos olika personer för att förebygga och minska utmanande beteende. Viktiga verktyg i detta arbete är kommunikationsstöd och checklista.

Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar

I vården och omsorgen finns många hjälpmedel som kan vara begränsande och därmed är otillåtna om de används felaktigt. I det här lärande exemplet beskrivs hur en undersköterska fick en ide om hur man skulle kunna öka medvetenheten om sänggrindar som en potentiell begränsande åtgärd. Hennes ide innebar samtidigt att personalen började använda alternativa lösningar för att skydda boende som riskerade att falla ur sina sängar.

Att vända intresset bort från dörrarna

Det här lärande exemplet beskriver ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. År 2013 genomfördes ett förändringsarbete med målet att minska på tvångs- och begränsningsåtgärder med hjälp av miljöanpassningar. Några bland personalen har intervjuats och beskriver förändringsarbetet och berättar om de erfarenheter som de har gjort

Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande

Det här lärande exemplet beskriver ett gruppboende där det bor fem unga personer med omfattande stödbehov. Efter ett flertal lex Sarah anmälningar som gällde tvångs- och begränsningsåtgärder påbörjades ett omfattande utvecklingsarbete.

Att arbeta förebyggande med struktur, förutsägbarhet och delaktighet som verktyg

Det här lärande exemplet beskriver ett boende för personer med Prader-Willis syndrom (PSW). Personerna har en lätt kognitiv utvecklingsstörning, som bland annat innebär att de har ett tvångsmässigt förhållande till mat. Här delar personalen med sig av sina erfarenheter från många års arbete med att förebygga situationer som kan riskera att resultera i tvångs- och begränsningsåtgärder.

Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder

Svar på vanliga frågor om tvångs- och begränsningsåtgärder.

Diskussionsmaterial om tvångs- och begränsningsåtgärder hos Socialstyrelsen (pdf)

Diskussionsmaterial om tvångs- och begränsningsåtgärder som kan användas av enhetschefer för att sprida kunskap och få igång en diskussion om tvångs- och begränsningsåtgärder och hur de kan förebyggas.

Diskussionsmaterial om tvångs- och begränsningsåtgärde – med talmanus, hos Socialstyrelsen

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

En handbok från Svenskt Demenscentrum. Den vänder sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg och är tänkt att både inspirera och ge verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet.

Webbutbildningen ​Nollvision

En webbutbildning från Svenskt Demenscentrum. Syftet med webbutbildningen är att inspirera och visa hur man kan arbeta för en nollvision – en demensvård utan tvingande åtgärder.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
​Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet. Socialstyrelsen.
Lex Sarah - Handbok för tillämpning av bestämmelsen om lex Sarah. Socialstyrelsen.
Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen.