Anpassade skolformer

Elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning har möjlighet att gå i andra skolformer. Undervisningen är anpassad efter elevens förutsättningar och behov.

Anpassad grund- och gymnasieskola 

Den anpassade grund- och gymnasieskolan är till för elever som inte kan uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller i grund- eller gymnasieskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Kriterierna finns i skolans läroplaner. 

Skolans läroplaner – Skolverket

Skolan behöver överväga om en elev kan tillhöra målgruppen för den anpassade skolan om

  • eleven inte bedöms kunna uppfylla de kriterier som gäller trots skolans arbete med stödinsatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd
  • det finns indikationer på att det kan bero på en intellektuell funktionsnedsättning. 

Frågan om vilken skolform eleven bör gå i kan bli aktuell under elevens hela skolgång.

Viktigt att utreda elevens situation 

Det är hemkommunen som beslutar om en elev ska tas emot i den anpassade skolan.

Innan ett sådant beslut ska en utredning göras. Kommunen bör ha rutiner för hur man gör utredningen. 

Utredningen ska omfatta 

  • en pedagogisk bedömning
  • en psykologisk bedömning
  • en medicinsk bedömning
  • en social bedömning. 

Utredningen måste innehålla samtliga dessa fyra delar. Om utredningen inte innehåller alla delar får barnet inte tas emot i den anpassade skolan. När utredningen görs ska samråd ske med barnets vårdnadshavare. 

Elevhälsans personal kan bidra vid sådana utredningar. Ibland kan hemkommunen även behöva anlita extern expertis. Elevhälsans personal kan också bidra när det är dags att göra en samlad bedömning av allt underlag från utredningen.

Om eleven är under 18 år när utredningen pågår ska hemkommunen också samråda med elevens vårdnadshavare. Vårdnadshavarna och hemkommunen ska få information så fort frågan om att eleven kan tillhöra målgruppen för den anpassade skolan väcks. Det är också viktigt att eleven själv får komma till tals utifrån ålder och mognad. Om utredningen kommer fram till att eleven kan tas emot i den anpassade skolan måste vårdnadshavarna ge sitt medgivande innan det kan ske.

En elev som är mottagen i grundskolan kan få sin utbildning enligt den anpassade grundskolans läroplan. På samma sätt kan en elev som är mottagen i gymnasieskolan få sin utbildning enligt den anpassade gymnasieskolans läroplan. Då kallas det att eleven är integrerad. 

Allmänna råd för mottagande anpassad grund- eller gymnasieskola – Skolverket

Mottagande i anpassad grundskola – Skolverket

Den anpassade grundskolan är till för ditt barn – Skolverket

Vad gäller för de fyra utredningarna inför ansökan till anpassad skola – SPSM

Specialskolan 

Specialskolan är en tioårig skolform som är anpassad för elever 

  • som är döva eller har en hörselnedsättning
  • med medfödd dövblindhet
  • med kombinerad syn- och hörselnedsättning och förvärvad blindhet
  • som är döva eller har hörselnedsättning med intellektuell funktionsnedsättning. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är huvudman för specialskolorna och ansvarar för mottagande av elever till skolformen.

Undervisning i specialskola – SPSM

RH-anpassad utbildning 

Målgruppen för RH-anpassad utbildning är ungdomar med svåra rörelsehinder.

Utbildning för rörelsehindrade ungdomar, RH-anpassad utbildning – Skolverket

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade 

Den gymnasiala utbildningen för döva och hörselskadade anordnas av Örebro kommun och är öppen för sökande från hela landet.

Riksgymnasiet Örebro – Örebro kommun

 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter