Elever med funktionsnedsättningar

Elever med funktionsnedsättningar ska få det stöd de behöver för att fungera bra i skolan. Annars finns det risk att funktionsnedsättningen blir ett funktionshinder. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättningar.

Att ha nedsatt funktionsförmåga innebär att man fungerar på ett annat sätt än många andra. Det kan vara något som man har fötts med eller något som uppstått efter en sjukdom eller skada. Vissa funktionsnedsättningar varar hela livet, andra kan bli lindrigare eller gå över helt med tiden.

 • Fysiska funktionsnedsättningar påverkar kroppens rörelseförmåga.
 • Intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har svårt att förstå och lära sig saker. Tidigare användes ofta ordet utvecklingsstörning. Elever med intellektuell funktionsnedsättning tas emot i den anpassade grund- eller gymnasieskolan.
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för flera tillstånd, som kan vara väldigt olika, till exempel adhd och autism. Det handlar bland annat om hur hjärnan uppfattar och bearbetar information och intryck, och kan även påverka den sociala förmågan. 

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära en sårbarhet och vara en riskfaktor för att barn och unga ska fara illa. Det kan också vara en riskfaktor för att utsättas för våld.

Våld mot barn med funktionsnedsättning – Kunskapsguiden

SPSM verkar för likvärdig utbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har i särskilt uppdrag att verka för att alla elever med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

På deras webbplats finns mer information om funktionsnedsättningar. Där finns också mer information om funktionsnedsättningarnas konsekvenser för lärandet och hur lärmiljön i skolan kan göras mer tillgänglig. 

Funktionsnedsättningar hos SPSM
 • Döv eller nedsatt hörsel 
 • Dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Medicinska funktionsnedsättningar
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF
 • Rörelsehinder och rörelsenedsättning
 • Selektiv mutism
 • Språkstörning
 • Synnedsättning

Funktionsnedsättningar – SPSM 

En funktionsnedsättning kan bli ett funktionshinder 

En funktionsnedsättning kan bli en begränsning för en person i relation till omgivningen. Då talar man om ett funktionshinder. Sådana begränsningar kan till exempel vara svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet. Det kan även handla om bristande delaktighet i skolan, i arbetslivet och i fritidsaktiviteter. Många gånger handlar det om att omgivningen brister i tillgänglighet. 

I Sverige gäller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen har till syfte att undanröja sådant som hindrar personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Kunskapsguiden

Skolans arbete med elever med funktionsnedsättning 

Skolan har enligt skollagen ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de kriterier som gäller ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

På individ- och gruppnivå kan skolan arbeta förebyggande genom att uppmärksamma enskilda elever eller grupper av elever som är särskilt sårbara för olika typer av belastningar, däribland elever med funktionsnedsättningar.

En funktionsnedsättning kan få konsekvenser för elevers lärande, utveckling och hälsa. Därför blir lärmiljön och arbetsmiljön viktig. Det är betydelsefullt att välja lämpliga pedagogiska strategier, läromedel och andra lärverktyg. Det är också viktigt att utforma och anpassa den fysiska miljön.

För många elever med funktionsnedsättningar kan det räcka med anpassningar i skolmiljön. Andra elever kommer att behöva mer omfattande stödinsatser och ingripande åtgärder. Skolans och elevhälsans personal ska sträva efter att tillsammans med rektorn anpassa utbildningen så att den är tillgänglig och likvärdig för elever med funktionsnedsättningar.

Skolans arbete med stödinsatser

Elevhälsans personal kan vara ett stöd i samarbetet med vårdnadshavare och vid behov samverka med hälso- och sjukvården. De kan också ge handledning till lärarna samt skapa förståelse för elever med funktionsnedsättning och på så sätt underlätta skolans arbete med att anpassa undervisning och stöd.

Skolan ska förebygga diskriminering 

I skolan ska alla elever få tillgång till en likvärdig utbildning, där deras olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra deras möjligheter att vara delaktiga.

Att förebygga all form av diskriminering och kränkande behandling är en viktig del i skolans och elevhälsans arbete för delaktighet och jämlikhet.

Det finns flera olika perspektiv som är viktiga att ta hänsyn till i elevhälsoarbetet. Ett av dessa är funktionshinderperspektivet. 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter