Skolans arbete med stödinsatser

Alla elever har rätt att lära sig och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. En del elever kommer att behöva olika former av stödinsatser från skolan.

Alla elever kommer till skolan med olika förutsättningar. Där ska eleverna få den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Skolans uppdrag att ge alla elever ledning och stimulans är en del av arbetet med att främja hälsa. En kollegial diskussion om hur skolans lärmiljö och arbetsmiljö fungerar för eleverna skapar förutsättningar för en hälsofrämjande skolutveckling. Arbetet handlar om att se över hur verksamheten organiseras på individ-, grupp- och skolnivå så att eleverna får förutsättningar att utvecklas.

Olika former av stödinsatser

En del elever kommer att behöva ytterligare stöd, utöver den ledning och stimulans som de får i den ordinarie undervisningen. Detta stöd kan ges individinriktat, i form av extra anpassningar eller som särskilt stöd. De två stödformerna utesluter inte varandra. 

Rätten till extra anpassningar eller särskilt stöd är kopplad till elevens förutsättningar att nå de mål som minst ska uppnås. Den är alltså inte kopplad till eventuella diagnoser eller funktionsnedsättningar. 

Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättningar. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Extra anpassningar 

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som lärare och övrig skolpersonal normalt kan genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det handlar om att på olika sätt göra undervisningen mer tillgänglig för eleven. 

Särskilt stöd 

Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas omfattning och varaktighet spelar roll. 

Elevhälsans arbete med stödinsatser 

Elevhälsan och skolans övriga personal behöver samarbeta för att stötta elever på bästa sätt. Elevhälsans uppdrag är framför allt främja hälsa och förebygga ohälsa. Elevhälsan kan också bidra till att undanröja hinder för enskilda elevers lärande. 

Elevhälsans personal kan arbeta med att stödja elevers utveckling mot målen på olika sätt. Konkret kan elevhälsans kompetens tas tillvara för att 

  • identifiera en elevs behov 
  • utarbeta stödinsatser som möter dessa behov.

Elevhälsan kan också vara ett stöd i samarbetet med vårdnadshavare, ge handledning till lärarna och skapa förståelse för elever med funktionsnedsättningar. På så sätt kan elevhälsan underlätta skolans arbete med att anpassa undervisning och stöd.

Huvudmannens och rektorns arbete med stödinsatser 

Skolans huvudman behöver föra en dialog med rektorerna för att få in underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Detta kan sedan kan ligga till grund för fördelningen av resurser och stöd till skolorna i deras arbete med att utveckla utbildningen och stödinsatser. I samband med resursfördelningen är det av vikt att huvudmannen tar hänsyn till behoven på de olika skolorna. 

Kvalitetsarbetet handlar om att utveckla arbetsprocesserna på skolenheten, bland annat rutinerna för arbetet med stödinsatser och åtgärdsprogram. Genom det systematiska kvalitetsarbetet får rektorn ett underlag för fördelning och omprioritering av resurser. 

Garantin för tidiga stödinsatser 

I förskoleklassen och lågstadiet förstärker garantin för tidiga stödinsatser elevers rätt att tidigt få det stöd de behöver. Garantin omfattar ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. 

Garantin för tidiga stödinsatser – Skolverket

Stöd till nyanlända elever 

För nyanlända elever finns ytterligare stödåtgärder. Det kan handla om möjlighet att gå i förberedelseklass och möjlighet till prioriterad eller anpassad timplan. 

Nyanländas rätt till stöd – Skolverket

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter