Om yrkesintroduktion

Nya socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården förväntas hantera komplexa situationer och svåra bedömningar som socionomutbildningen fullt ut inte kan förbereda dem för. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra introduktion. Ett utvecklingsarbete pågår i landet.

Socialnämnden ansvarar för att personalen inom den sociala barn- och ungdomsvården har rätt utbildning och kompetens. Här kan du läsa om varför det är viktigt att nyanställda får en bra introduktion till yrket och ta del av exempel från socialtjänsten om vad som kan vara viktigt att tänka på. Socialstyrelsen har tagit fram ett webbaserat stöd för att introducera socialsekreterare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Vi hänvisar också till utvecklingsarbete som pågår nationellt.

Varför är introduktionen så viktig?

Många kommuner kan periodvis ha svårt att rekrytera och behålla personal till myndighetsutövningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det kan leda till bristande kontinuitet och kvalitet i verksamheten, och riskera att barn och föräldrar inte får det stöd som de behöver.

Ett grundläggande problem för kompetensförsörjningen är att socionomutbildningen är en generalistutbildning som inte tillräckligt kan förbereda blivande socialsekreterare för de kvalificerade arbetsuppgifterna som ingår i arbetet. Mot den bakgrunden är en strukturerad introduktion för nya socialsekreterare en mycket viktig del för att uppnå stabilitet och kompetens i verksamheten.

Socialnämnden ansvarar för att socialsekreterare kan utföra arbetet

Socialnämnden ansvarar för att de socialsekreterare som arbetar med barn och unga i myndighetsutövningen har rätt kompetens och tillräckliga erfarenheter för att självständigt utföra arbetet.

Socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning ska ha socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå från högskolan. Arbetsgivaren ansvarar för att den som är ny och oerfaren får möjlighet att därutöver förvärva den kompetens som behövs. Den som är nyutexaminerad behöver handledning och yrkesintroduktion. Detta gäller även den som har arbetat inom andra delar av socialtjänsten, men saknar specifik erfarenhet av att arbeta inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.

Utreda barn och unga. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen, hos Socialstyrelsen (pdf)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:79) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Introduktion i två huvudsakliga delar

Introduktionen kan delas upp i arbetsplatsintroduktion och yrkesintroduktion.

 • Arbetsplatsintroduktionen avser praktiska delar som kommunens riktlinjer, datasystem, delegationsordning och kommunens organisation.
 • Yrkesintroduktionen fokuserar på de olika delarna i yrkesrollen, mötet med människor och handläggningen av ärenden.

Erfarenheter och tips

En oerfaren socialsekreterare behöver skolas in under en längre period, det framgår bland annat av Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården – Stärkt skydd för barn och unga från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Kommuner och regioner har förmedlat följande erfarenheter om introduktion:

 • Den inledande arbetsplatsintroduktionen kan med fördel genomföras tillsammans med socialsekreterare och annan personal från socialtjänstens olika delar.
 • Den nyanställde behöver ett nära och strukturerat stöd av chefer, erfarna kollegor och gärna en särskilt utsedd mentor, introduktör eller liknande.
 • Arbetsuppgifterna behöver anpassas efter den nyanställdes erfarenhet och möjlighet ges att gå bredvid erfarna kollegor.
 • Introduktionskurser med temadagar utspridda över tid är värdefullt, men behöver kompletteras med stöd i vardagen kopplat till det konkreta arbetet och följas upp tillsammans med chef, mentor eller båda och. Introduktionen kan med fördel samordnas med utbildning i Barns behov i centrum, BBIC.
 • Mallar och checklistor är ett viktigt stöd liksom hjälp att lära sig använda handböcker och andra underlag.
 • Särskild yrkeshandledning och tillfällen för reflektion för nyanställda är ett uppskattat stöd, liksom auskultation hos samverkansparter och kollegor på andra enheter.
 • Övergången mellan studier och yrkesliv kan underlättas av praktik- och traineeprogram i samarbete md universitet och högskolor.
 • Regional samverkan kring yrkesintroduktion ökar tillgängligheten och ger bättre förutsättningar för kvalitet.

Utvecklingsarbete pågår lokalt, regionalt och nationellt

Socialstyrelsens ursprungliga stöd för yrkesintroduktion på Kunskapsguiden togs fram 2016 i samverkan med SKL, regionala utvecklingsledare inom den sociala barn och ungdomsvården, forskare och fackförbund. Detta stöd har nu utvecklats och finns på Socialstyrelsens utbildningsportal. Utvecklingsarbetet med yrkesintroduktion har också fortsatt runt om i landet.

Göteborgsregionen, GR, har tagit fram ett introduktionsprogram som heter Yrkesresan. Sveriges kommuner och regioner, SKR, har för avsikt att inom ramen för det så kallade Partnerskapet vidareutveckla Yrkesresan så att den kan spridas nationellt och användas av samtliga kommuner i landet.

Partnerskapet är en modell för långsiktig samverkan mellan SKR, den regionala stödstrukturen RSS och Socialstyrelsen. Modellen ska bidra till kunskapsutveckling till stöd för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.

SKR:s arbete med nationella Yrkesresor

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Socialstyrelsen har tagit fram ett ett webbaserat stöd för att introducera socialsekreterare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Socialstyrelsens samlade stöd för yrkesintroduktion består i sin helhet av

 • Yrkesintroduktion i den sociala barn- och ungdomsvården, tema på Kunskapsguiden
 • Studiehandledning för arbetsledare och introduktionsansvarig, på Socialstyrelsens utbildningsportal
 • Yrkesintroduktion – program för nyanställda socialsekreterare med läshänvisningar, på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård, Socialstyrelsens utbildningsportal

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter