Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Yrkesrollen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Att intervjua barn – vägledning för socialsekreterare

Kunskapsstödet ger kunskap om metoder för hur man intervjuar barn och därmed bättre kan synliggöra barnets perspektiv i socialtjänstens utredningar.

Utgiven av: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Barns behov i centrum (BBIC)

Arbetssättet utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

En kortare version av Handbok för öppna jämförelser socialtjänst. Ett sammanfattande stöd i att förstå de bakomliggande orsakerna till resultaten i Öppna jämförelser, men även i tolkningen av andra nyckeltal.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten – handbok(pdf)

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Handboken kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Kallelser till barn i socialtjänsten – stödmaterial och exempel(pdf)

Materialet går igenom sådant som kan vara bra att reflektera kring när man ska välkomna barnet till ett möte. Exempelvis vilken betydelse det kan ha för ett barn att få en egen kallelse, kallelsens innehåll och olika former av kallelser. Det innehåller även exempel på hur en kallelse kan se ut.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Lex Sarah(pdf)

Handboken är tänkt att ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Lika läge för alla? – om omotiverade skillnader i den sociala barn-och ungdomsvården

Barn som far illa ska få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor, men i vilken utsträckning detta sker finns det lite kunskap om. I rapporten presenteras kriterier för att identifiera omotiverade skillnader och prövat kriterierna på några kommuners utredningar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Utgiven av: Myndigheten för vård – och omsorgsanalys
Nationell adoption – handbok för socialtjänsten(pdf)

Socialstyrelsens handbok för socialtjänstens arbete med adoptioner behandlar adoptioner där både barnet och sökanden har sin hemvist i Sverige. Handboken har tagits fram mot bakgrund av att nya adoptionsregler började gälla under hösten 2018. De nya adoptionsreglerna syftar bland annat till att stärka barnrättsperspektivet.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten(pdf)

Handboken Placerade barn och unga är ett stöd till socialsekreterare i tillämpningen av lagar och regler på området. Den beskriver också socialnämndens övergripande ansvar, och ledningens uppgifter för att skapa förutsättningar för att verksamheten ska fungera.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar(pdf)

Vägledningen ger stöd för samverkan för att tillgodose placerade barns och ungas behov av skolgång och hälso- och sjukvård. Den innehåller kunskap om placerade barns skolgång och hälsa, lagar och regler för respektive samverkande parter inklusive skyldigheten att samverka. I vägledningen presenteras också åtta så kallade kritiska punkter som kan uppstå inför, under och i avslutningsskedet av en placering.

Utgiven av: Socialstyrelsen och Skolverket

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter