Yrkesrollen i korthet

Den som arbetar i den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning har ett viktigt samhällsuppdrag med många utmaningar. Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.

Socialtjänsten ska verka för trygga och goda uppväxtförhållanden för barn och unga. I det ingår att arbeta tillsammans med barn, unga och deras närstående och i samverkan med andra verksamheter. Kärnan i det sociala arbetet är möten som ger möjligheter till positiva och varaktiga förändringar. Det gäller också i komplexa situationer där förhållandena kan vara osäkra och det kanske inte går att få samtycke till insatser. En rättssäker handläggning och god förvaltning är viktiga delar i arbetet.

Ett professionellt arbete i komplexa situationer

Ett professionellt arbete som omfattar handläggning av ärenden styrs av vad som är bäst för barnet eller den unga. Arbetet innebär att göra bedömningar och agera i situationer som ofta är komplexa, snabbt kan förändras och där det många gånger är svårt att bedöma vad som blir bäst för barnet eller den unga. Det handlar om att

 • använda och kombinera relevanta kunskaper, färdigheter och förhållningssätt på ett genomtänkt sätt och i enlighet med en evidensbaserad praktik
 • förstå vad krav på rättssäkerhet och en god förvaltning innebär och tillämpa de regler som gäller för verksamheten
 • samverka med yrkesutövare i andra verksamheter och med andra delar av samhället
 • eftersträva samsyn om barnets eller den unges behov av stöd och skydd och så långt det är möjligt samtycke till insatser.

Grundläggande för ett professionellt förhållningssätt är att den enskilde yrkesutövaren reflekterar över sin yrkesroll och över värderingar och normer som kan påverka arbetet. Den enskilda yrkesutövaren behöver få stöd av en organisation med kollegor och en ledning som efterfrågar och tar till vara den enskilda medarbetarens erfarenheter och synpunkter på hur verksamheten kan utvecklas.

Ny i barn och ungdomsvården – Yrkesrollen – film från Socialstyrelsen (ca 5 min):

Viktiga aspekter av yrkesrollen finns i BBIC:s grundprinciper

Barns behov i centrum, BBIC, tar sin utgångspunkt i nio grundprinciper som genomsyrar arbetet i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. De nio grundprinciperna bygger på en värdegrund som är i linje med aktuell svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis. De beskriver tre huvudsakliga perspektiv – barnets bästa och barnets rättigheter, helhetsperspektiv och samverkan samt vikten av att använda sig av kunskap och noga följa sitt arbete för att utveckla det vidare.

BBIC:s grundprinciper pekar på viktiga aspekter av yrkesrollen för de som arbetar inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

Arbetet med BBIC ska:

 1. utgå från barnets rättigheter
 2. låta barnets bästa vara avgörande
 3. sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn
 4. ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation
 5. göra barnet, familjen och nätverket delaktiga
 6. ske i samverkan med andra professioner och verksamheter
 7. bygga på en evidensbaserad praktik
 8. motverka svårigheter och förstärka resurser
 9. systematiskt följa barnet och insatserna.

Mer om BBIC hos Socialstyrelsen 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.