Arbetsförmedlingens program och subventionerade anställningar

Arbetsförmedlingen kan erbjuda olika program för att stärka individens möjligheter att få ett arbete. De kan även erbjuda subventionerade anställningar som kan göra arbetsgivare mer villiga att anställa arbetslösa personer.

De program och insatser som Arbetsförmedlingen beslutar om grundas i en arbetsmarknadspolitisk bedömning. För att det ska vara motiverat att besluta om ett program eller en insats ska individen och arbetsmarknaden stärkas av åtgärden.

Arbetsförmedlingen utgår inte från den arbetssökandes eller arbetsgivarens behov av ekonomiskt stöd vid beslut om insatser och program.

Ett program kan upphöra av olika skäl, vissa gånger omgående. Det kan bero på att deltagaren själv väljer att avsluta programmet, vid långvarig sjukdom eller när det finns skäl för Arbetsförmedlingen att återkalla anvisningen till programmet. Om den arbetssökande erhållit aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från Försäkringskassan upphör den om programmet avslutas.

Ett urval av Arbetsförmedlingens program

Arbetspraktik

Huvudsyftet med arbetspraktik är att stärka individens möjligheter att få ett arbete. Med praktik på en arbetsplats kan individen få yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller behålla och stärka sin yrkeskompetens.

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildningar kallas de yrkesutbildningar Arbetsförmedlingen upphandlar av externa leverantörer för att utbilda arbetssökande inom bristyrken. Utbildningarna ska underlätta för arbetsgivare att hitta arbetskraft och öka de arbetssökandes möjligheter att få jobb.

Kartläggning, vägledning och rehabilitering

Målgruppen för insatsen Kartläggning, vägledning och rehabilitering är arbetssökande som är oklara över egna förutsättningar, möjligheter och krav på arbetsmarknaden och som därför behöver vägledning och stöd vid återgång till arbete. Insatsen är även aktuell för arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Det är möjligt med arbetsprövning inom programmet. Under arbetsprövning är det viktigt med kontinuerlig uppföljning. Målet är att arbetssökande efter att de deltagit i programmet ska ha kännedom om sina färdigheter och förutsättningar för arbete och prövat sin arbetsförmåga.

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet får lämnas till den som är arbetslös eller riskerar bli arbetslös, är arbetssökande på Arbetsförmedlingen och som har fyllt 18 år. Syftet är att främst ge arbetslösa som inte bedöms kunna få ett arbete på kort sikt och som har förutsättningar för att starta egen verksamhet bidrag till försörjningen under inledningsskedet av verksamheten. Stödet lämnas till den som bedöms ha goda förutsättningar att driva företag och om verksamheten bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge varaktig sysselsättning.

Etableringsprogrammet

Etableringsprogrammet syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Målgruppen är personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar och skyddsbehövande, och vissa av deras anhöriga. Personerna ska ha fyllt 20 men inte 65 år.

Tiden med insatser i etableringsprogrammet får maximalt omfatta motsvarande 24 månader på heltid och ska bland annat innehålla svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin, JOB, är ett program för arbetssökande som har varit arbetslösa under lång tid. Syftet är att erbjuda deltagaren individuellt utformade insatser för att bryta långvarig arbetslöshet. Deltagaren ska ha insatser och tid att söka arbete i sådan omfattning som behövs för att uppnå syftet med programmet, aktiviteterna ska i normalfallet omfatta heltidsaktiviteter.

Målgruppen för programmet är arbetssökande som utförsäkrats från sin arbetslöshetsförsäkring eller arbetssökande som deltagit den period som är möjlig i etableringsprogrammet eller jobbgarantin för ungdomar. Det kan också vara arbetssökande som varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen under 14 sammanhängande månader eller den som tidigare varit dömd till fängelse. I målgruppen ingår också deltidsarbetslösa som är ensamstående med barn under 18 år och som har förbrukat 60 veckor med deltidsarbetslöshetersättning.

Insatserna som är möjliga i programmen är:

 • arbetslivsinriktad rehabilitering
 • arbetsplatsintroduktion
 • arbetspraktik
 • arbetsträning
 • förstärkt arbetsträning
 • kartläggning
 • matchning och uppföljning
 • projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
 • studie- och yrkesvägledning
 • stöd till start av näringsverksamhet
 • rusta och matcha (KROM)
 • utbildning
 • validering.
Ett urval av subventionerade anställningar

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd finns i två former, introduktionsjobb och extratjänst, som har syftet att underlätta för olika målgrupper med svag förankring att få anställning. En arbetssökande i ett sådant program är anställd hos en arbetsgivare som får ekonomiskt stöd för att anställningen är anpassad utifrån individens behov.

Lönebidrag

Lönebidrag för anställning riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. De har även behov av stöd för att stärka sina möjligheter att få eller behålla en anställning där arbetstagarens kompetens och färdigheter tas tillvara.

Lönebidrag är en subventionerad anställning då arbetsgivaren får ekonomiskt bidrag vid anställning av en person med funktionsnedsättning som kompensation för nedsatt arbetsförmåga.

Anställning med lönebidrag är ett reguljärt arbete som räknas som förvärvsarbete enligt arbetslöshetsförsäkringen.

Nystartsjobb

Syftet med nystartsjobb är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit utan arbete en längre tid. Vid ett beslut om nystartsjobb får arbetsgivaren ett ekonomiskt stöd och det är den vanligaste formen av subventionerade anställningar.

En anställning med nystartsjobb är ett reguljärt arbete som räknas som förvärvsarbete enligt arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom nystartsjobb inte är ett program görs inte någon arbetsmarknadspolitisk bedömning. Inför beslut säkerställer Arbetsförmedlingen att villkoren för det ekonomiska stödet är uppfyllda.

Faktagranskad av: Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Arbetsförmedlingen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter