Arbetsförmedlingens program och subventionerade anställningar

Arbetsförmedlingen kan erbjuda olika program för att stärka individens möjligheter att få ett arbete. De kan även erbjuda subventionerade anställningar som kan göra arbetsgivare mer villiga att anställa arbetslösa personer.

De program och insatser som Arbetsförmedlingen beslutar om grundas i en arbetsmarknadspolitisk bedömning. För att det ska vara motiverat att besluta om ett program eller en insats behöver det vara lämpligt både för individen och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.

Arbetsförmedlingen utgår inte från den arbetssökandes eller arbetsgivarens behov av ekonomiskt stöd vid beslut om insatser och program.

Ett program kan upphöra av olika skäl, vissa gånger omgående. Det kan bero på att deltagaren får arbete, påbörjar utbildning, själv väljer att avsluta programmet  eller när det finns skäl för Arbetsförmedlingen att återkalla anvisningen till programmet. Om den arbetssökande erhållit aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från Försäkringskassan upphör den om programmet avslutas.

Ett urval av Arbetsförmedlingens program

Arbetspraktik

Huvudsyftet med arbetspraktik är att stärka individens möjligheter att få ett arbete. Med praktik på en arbetsplats kan individen få yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller behålla och stärka sin yrkeskompetens.

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildningar kallas de yrkesutbildningar Arbetsförmedlingen upphandlar av externa leverantörer för att utbilda arbetssökande inom bristyrken. Utbildningarna ska underlätta för arbetsgivare att hitta arbetskraft och öka de arbetssökandes möjligheter att få jobb.

Kartläggning, vägledning och rehabilitering

Målgruppen för insatsen kartläggning, vägledning och rehabilitering är arbetssökande som är oklara över egna förutsättningar, möjligheter och krav på arbetsmarknaden och som därför behöver vägledning och stöd för att få arbete.

Att få möjlighet att vara på en arbetsplats och arbetsträna är ett exempel på vad programmet kan innehålla.

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet får lämnas till den som är arbetslös eller riskerar bli arbetslös, är arbetssökande på Arbetsförmedlingen och som har fyllt 18 år. Syftet är att främst ge arbetslösa som inte bedöms kunna få ett arbete på kort sikt och som har förutsättningar för att starta egen verksamhet bidrag till försörjningen under inledningsskedet av verksamheten. Stödet lämnas till den som bedöms ha goda förutsättningar att driva företag och om verksamheten bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge varaktig sysselsättning.

Etableringsprogrammet

Etableringsprogrammet syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Målgruppen är personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar och skyddsbehövande, och vissa av deras anhöriga. Personerna ska ha fyllt 20 men inte 66 år.

Tiden med insatser i etableringsprogrammet får maximalt omfatta motsvarande 24 månader på heltid och ska bland annat innehålla svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin, JOB, är ett program för arbetssökande som har varit arbetslösa under lång tid. Syftet är att erbjuda deltagaren individuellt utformade insatser för att bryta långvarig arbetslöshet. Deltagaren ska ha insatser och tid att söka arbete i sådan omfattning som behövs för att uppnå syftet med programmet, aktiviteterna ska i normalfallet omfatta heltidsaktiviteter.

Målgruppen för programmet är arbetssökande som utförsäkrats från sin arbetslöshetsförsäkring eller arbetssökande som deltagit den period som är möjlig i etableringsprogrammet eller jobbgarantin för ungdomar. Det kan också vara arbetssökande som varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen under 14 sammanhängande månader eller den som tidigare varit dömd till fängelse. I målgruppen ingår också deltidsarbetslösa som är ensamstående med barn under 18 år och som har förbrukat 60 veckor med deltidsarbetslöshetersättning.

Insatserna som är möjliga i programmen är:

 • arbetslivsinriktad rehabilitering
 • arbetsplatsintroduktion
 • arbetspraktik
 • arbetsträning
 • förstärkt arbetsträning
 • kartläggning
 • matchning och uppföljning
 • projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
 • studie- och yrkesvägledning
 • stöd till start av näringsverksamhet
 • rusta och matcha (KROM)
 • utbildning
 • validering.
Ett urval av subventionerade anställningar

Introduktionsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobb kan ges till arbetsgivare som kan anställa någon som bedöms ha svårt att få ett arbete utan extra stöd, målet är att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Med introduktionsjobb får arbetsgivare ekonomisk ersättning vid anställning av en person som antingen varit arbetslös länge eller som är nyanländ i Sverige.

Introduktionsjobb kan kombineras med studier inriktade mot yrket, kompletterande gymnasieutbildning eller studier i svenska. Studierna ska bidra till att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden.

Lönebidrag

Det finns tre olika former av lönebidrag: lönebidrag för anställning, lönebidrag för utveckling i anställning och lönebidrag för trygghet i anställning. Lönebidrag riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag riktar sig för personer som har behov av stöd för att stärka sina möjligheter att få eller behålla en anställning där arbetstagarens kompetens och färdigheter tas tillvara. Lönebidrag kan även lämnas när en person har behov av anställning för att pröva eller utveckla sin arbetsförmåga i förhållande till vissa arbetsuppgifter eller arbetsmarknaden i stort.

Lönebidrag är en subventionerad anställning då arbetsgivaren får ekonomiskt bidrag vid anställning av en person med funktionsnedsättning som kompensation för nedsatt arbetsförmåga.

Anställning med lönebidrag är ett reguljärt arbete som räknas som förvärvsarbete enligt arbetslöshetsförsäkringen.

Nystartsjobb

Nystartsjobb ska stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit utan arbete en längre tid, personer som har deltagit i arbetsmarknadspolitiska program en längre tid och personer som saknar fast anknytning till arbetslivet. Vid ett beslut om nystartsjobb får arbetsgivaren ett ekonomiskt stöd och det är en av de vanligaste subventionerade anställningarna.

En anställning med nystartsjobb är ett reguljärt arbete som räknas som förvärvsarbete enligt arbetslöshetsförsäkringen. Eftersom nystartsjobb inte är ett program görs inte någon arbetsmarknadspolitisk bedömning. Inför beslut säkerställer Arbetsförmedlingen att villkoren för det ekonomiska stödet är uppfyllda.

Faktagranskad av: Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Arbetsförmedlingen