Arbetslösa ungdomar

Arbetsförmedlingen har ett extra ansvar för unga som står långt från arbetsmarknaden. När socialtjänsten planerar insatser för unga arbetslösa är det viktigt att samråda med Arbetsförmedlingen.

I tider av ekonomisk instabilitet riskerar ungdomar arbetslöshet i högre utsträckning än äldre. Även i tider med bättre förutsättningar på arbetsmarknaden har vissa grupper av unga större svårigheter än andra. De unga som Arbetsförmedlingen beskriver har högre risk för arbetslöshet är utrikes födda, unga utan gymnasieutbildning och unga med funktionsnedsättning.

Unga vuxna har inte bara en mer utsatt position på arbetsmarknaden, utan påverkas också mer negativt av arbetslöshet än äldre vuxna. Arbetslöshet har kopplingar till ohälsa hos samtliga åldersgrupper, framförallt minskat psykiskt välbefinnande. Studier visar att arbetslöshet i de tidiga vuxenåren har en mer varaktig negativ påverkan på hälsan än arbetslöshet för äldre vuxna.

Socialtjänstens arbete med arbetslösa ungdomar

Den vanligaste orsaken till att unga som har fyllt 18 år vänder sig till socialtjänsten är försörjningsproblem som oftast är kopplade till arbetslöshet.

Unga personer som varken studerar eller arbetar under övergångsfasen mellan ungdom och vuxenliv har en ökad risk för att hamna utanför arbetsmarknaden även på lång sikt. Förutom att få ekonomiskt stöd är det därför viktigt att de snabbt rustas för att kunna komma in på arbetsmarknaden eller påbörja studier. Planering i samverkan med Arbetsförmedlingen kan medverka till att den unga personen får relevanta insatser.

Ungdomar kan få insatser inom ramen för Arbetsförmedlingens verksamhet, genom kommunala arbetsmarknadsinsatser eller inom ramen för projekt. Skulle det inte vara möjligt med insatser inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag kan de kommunala arbetsmarknadsinsatserna vara aktuella.

Läs mer: Att öka förutsättningar för egen försörjning - Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för insatser mot arbetslöshet och har ett extra ansvar för unga som står långt från arbetsmarknaden. Det är viktigt med samråd med Arbetsförmedlingen i samband med planering av insatser för unga arbetslösa.

Program och insatser för ungdomar

Ungdomar under 25 år anses riskera långtidsarbetslöshet om Arbetsförmedlingen bedömer att de kan komma att bli arbetslösa i sex sammanhängande månader eller mer. Det innebär att ungdomar som har fyllt 18 år och bedöms riskera långtidsarbetslöshet kan beviljas program och insatser med stöd i förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. De insatser och program som kan vara möjliga att anvisa är till exempel förberedande insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering, validering, utbildning, arbetspraktik eller upphandlade tjänster.

Jobbgarantin för ungdomar

För att anvisas till jobbgarantin för ungdomar, UGA, ska en arbetssökande ha fyllt 16 men inte 25 år. Programmet syftar till att motverka den höga ungdomsarbetslösheten och korta ungdomars tid i arbetslöshet. I jobbgaranti för ungdomar är inte målet enbart arbete utan också att få ungdomar att påbörja eller återgå till utbildning. Arbetsförmedlingen har här ett stort ansvar att vägleda ungdomarna till att återuppta utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet.

Aktiviteterna ska i normalfallet omfatta heltidsaktiviteter. Aktiviteterna som är möjliga i programmen är:

  • arbetslivsinriktad rehabilitering
  • arbetspraktik
  • arbetsträning
  • förstärkt arbetsträning
  • jobbsökaraktiviteter med coachning
  • kartläggning
  • studie- och yrkesvägledning
  • stöd till start av näringsverksamhet
  • utbildning.

Utvecklingsersättning

Den som är under 25 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa kan få utvecklingsersättning som är skattefri.

Stöd för dig som är arbetslös på Arbetsförmedlingens webbplats

Faktagranskad av: Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Arbetsförmedlingen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter