Arbetslösa ungdomar

När socialtjänsten planerar insatser för unga arbetslösa är det viktigt att samråda med Arbetsförmedlingen.

I tider av ekonomisk instabilitet riskerar ungdomar arbetslöshet i högre utsträckning än äldre. Även i tider med bättre förutsättningar på arbetsmarknaden har vissa grupper av unga större svårigheter än andra. De unga som Arbetsförmedlingen beskriver har högre risk för arbetslöshet är utrikes födda, unga utan gymnasieutbildning och unga med funktionsnedsättning.

Unga vuxna har inte bara en mer utsatt position på arbetsmarknaden, utan påverkas också mer negativt av arbetslöshet än äldre vuxna. Arbetslöshet har kopplingar till ohälsa hos samtliga åldersgrupper, framför allt minskat psykiskt välbefinnande. Studier visar att arbetslöshet i de tidiga vuxenåren har en mer varaktig negativ påverkan på hälsan än arbetslöshet för äldre vuxna.

Socialtjänstens arbete med arbetslösa ungdomar

Den vanligaste orsaken till att unga som har fyllt 18 år vänder sig till socialtjänsten är försörjningsproblem som oftast är kopplade till arbetslöshet.

Unga personer som varken studerar eller arbetar under övergångsfasen mellan ungdom och vuxenliv har en ökad risk för att hamna utanför arbetsmarknaden även på lång sikt. Förutom att få ekonomiskt stöd är det därför viktigt att de snabbt rustas för att kunna komma in på arbetsmarknaden eller påbörja studier. Planering i samverkan med Arbetsförmedlingen kan medverka till att den unga personen får relevanta insatser.

Ungdomar kan få insatser inom ramen för Arbetsförmedlingens verksamhet, genom kommunala arbetsmarknadsinsatser eller inom ramen för projekt. Skulle det inte vara möjligt med insatser inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag kan de kommunala arbetsmarknadsinsatserna vara aktuella.

Läs mer: Att öka förutsättningar för egen försörjning - Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen (pdf)

Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för insatser mot. Det är viktigt med samråd med Arbetsförmedlingen i samband med planering av insatser för unga arbetslösa.

Program och insatser för ungdomar

Ungdomar under 25 år anses riskera långtidsarbetslöshet om Arbetsförmedlingen bedömer att de kan komma att bli arbetslösa i sex sammanhängande månader eller mer. Det innebär att ungdomar som har fyllt 18 år och bedöms riskera långtidsarbetslöshet kan beviljas program och insatser med stöd i förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. De insatser och program som kan vara möjliga att anvisa är till exempel förberedande insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering, validering, utbildning, arbetspraktik eller upphandlade tjänster.

Jobbgarantin för ungdomar

För att anvisas till jobbgarantin för ungdomar, UGA, ska en arbetssökande ha fyllt 16 men inte 25 år. Programmet syftar till att motverka den höga ungdomsarbetslösheten och korta ungdomars tid i arbetslöshet. I jobbgaranti för ungdomar är inte målet enbart arbete utan också att få ungdomar att påbörja eller återgå till utbildning. Arbetsförmedlingen har här ett stort ansvar att vägleda ungdomarna till att återuppta utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet.

Aktiviteterna ska i normalfallet omfatta heltidsaktiviteter. Utöver alla upphandlade tjänster är följande aktiviteter möjliga inom programmet:

 • Fördjupad kartläggning
  Programmet ska inledas med en fördjupad kartläggning som kan vara ett till flera samtal där hänsyn tas till vad som hänt under de första tre månaderna samt eventuella tidigare inskrivningsperioder. Syftet med kartläggningen är att deltagaren ska få ett effektivt innehåll i UGA. Deltagarens stödbehov kartläggs för att få ett bra underlag inför bedömning av lämpliga aktiviteter. Egna önskemål, resultat av tidigare insatser och aktiviteter, förmåga att söka jobb eller studier och eventuella hinder ingår i kartläggningen.

 • Studie- och yrkesvägledning
  Vägledning innebär att deltagaren får stöd och information för att kunna göra ett övervägt val av arbete och utbildning. Insatsen ska öka deltagarens självinsikt och kunskaper om arbetsmarknaden och kan utföras genom självservicetjänster på Arbetsförmedlingens webbsida, av arbetsförmedlare, via upphandlad tjänst eller via kommunen.

 • Jobbsökaraktiviteter med coachning
  Aktiviteten innebär att Arbetsförmedlingen ska följa upp, utvärdera, matcha och coacha deltagaren. Aktiviteten ger möjlighet att följa deltagarens utveckling och kan anvisas under en period som bedöms lämplig, men längre än tolv veckor rekommenderas inte. Jobbsökaraktiviteter kan ske mellan andra aktiviteter och innehåller uppföljning, utvärdering, matchning, coachning och planering.

 • Arbetspraktik
  Syftet med arbetspraktik är att deltagaren ska få praktiska erfarenheter av ett arbete och därigenom förbättra sin ställning på arbetsmarknaden genom den nya eller fördjupade kompetensen som praktiken ger. Aktiviteten kan användas för att ge deltagaren yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för att behålla och stärka yrkeskompetensen. Praktikperioden får pågå som längst i tre månader men det finns inget hinder att anvisa till flera praktikperioder. Arbetspraktik ska kombineras med jobbsökaraktiviteter motsvarande minst fyra timmar i veckan.

 • Utbildning
  I programmet finns möjlighet att ta del av upphandlade utbildningar, sfi och studiemotiverande folkhögskolekurs.

 • Stöd till start av näringsverksamhet
  Stöd till start av näringsverksamhet kan beviljas till deltagare som har en affärsidé och är intresserade av att starta och driva ett företag. För att beviljas stöd till start av näringsverksamhet ska deltagaren ha fyllt 18 år.

 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  Arbetslivsinriktad rehabilitering kan erbjudas deltagare som har ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Aktiviteten innebär att den som är i behov av särskilt stöd erbjuds utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande aktiviteter. Under arbetslivsinriktad rehabilitering ska jobbsökaraktiviteterna motsvara minst fyra timmar per vecka och regelbundet redovisas och följas upp.

 • Arbetsträning och förstärkt arbetsträning
  Arbetsträning innebär att deltagaren, under handledning, deltar i arbetet på en arbetsplats. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet.

  Förstärkt arbetsträning är lämplig för deltagare som har behov av aktivitet på hela arbetsutbudet och som behöver träning i arbetslivets villkor, men där det kan finnas oklarheter angående den arbetssökandes förmåga att arbeta och fungera på en arbetsplats.

Utvecklingsersättning

Den som är under 25 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa kan få utvecklingsersättning som är skattefri.

Stöd för dig som är arbetslös - Arbetsförmedlingen

 

 

Faktagranskad av: Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Arbetsförmedlingen