Ekonomiskt stöd

Den som är arbetslös har under vissa förutsättningar rätt till ekonomiskt stöd i form av arbetslöshetsersättning från a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Vid beslut om insatser och program utgår Arbetsförmedlingen inte från den arbetssökandes eller arbetsgivarens behov av ekonomiskt stöd, utan gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning.

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Om den arbetssökande är medlem i en a-kassa fattas beslut om ersättning av den a-kassa som den arbetssökande är medlem i. Den som är arbetslös och inte är medlem i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning hos Alfa-kassan, eller ansöka om medlemskap i och grundersättning hos en annan a-kassa vars verksamhetsområde omfattar personens senaste arbete.

Förteckning över a-kassorna och mer information finns hos Sveriges a-kassor

Arbetsvillkor

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste man uppfylla ett arbetsvillkor. Det innebär att man under den senaste 12-månadersperioden före arbetslösheten ska ha förvärvsarbetat minst 6 kalendermånader med minst 60 timmar per månad. Den så kallade huvudregeln.

Uppfyller man inte kravet enligt huvudregeln kan man göra det enligt den så kallade alternativregeln. Där ska man ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande period om 6 kalendermånader. Var och en av dessa månader måste innehålla minst 40 timmars arbete.

Föräldraledighet, sjukdom och studier på heltid kan vara så kallad överhoppningsbar tid. Det innebär att man kan tillgodoräkna sig arbete innan den överhoppningsbara tiden.

Man kan uppfylla arbetsvillkoret men trots det inte ha rätt till ersättning, till exempel om man har eget företag eller att man i första hand studerar.

Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring och betalas ut 5 dagar per vecka. Ersättningen betalas ut i 300 dagar och ytterligare 150 dagar om den sökande har barn under 18 år när de 300 dagarna har tagit slut.

En ersättningsperiod inleds med 6 dagar karens.

Grundersättning

Om en arbetssökande uppfyller villkoren för ersättning och har varit medlem i en a-kassa kortare tid än 12 månader har den arbetssökande rätt till grundersättning. Den som är arbetslös och inte är medlem i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning hos Alfa-kassan, eller ansöka om medlemskap i och grundersättning hos en annan a-kassa vars verksamhetsområde omfattar personens senaste arbete. Dagpenningen är då max 510 kronor före skatt.

Inkomstrelaterad ersättning

Om en arbetssökande uppfyller villkoren för ersättning och har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader räknas ersättningen på den tidigare inkomsten, så kallad inkomstrelaterad ersättning. Högsta beloppet per dag är 1200 kronor före skatt vid de första 100 dagarna och som högst 1000 kronor per dag resterande ersättningsperiod.

Den arbetssökande som är medlem i ett fackförbund kan även få en inkomstförsäkring. Fackförbunden har olika regler och krav för medlemskap och för att få inkomstförsäkring. Det finns även privata alternativ för inkomstförsäkring.

Aktuella belopp på Sveriges a-kassors webbplats

Regler vid egen uppsägning

Den arbetssökande som har sagt upp sig själv utan giltig anledning blir avstängd från ersättningen i 45 ersättningsdagar. Det innebär att den arbetssökande kan påbörja ersättningsperioden med en avstängning samt karens vilket innebär 45 + 6 dagar utan ersättning, vilket innebär drygt 10 veckor utan ersättning.

Ersättning i arbetsmarknadspolitiska program

En arbetssökande som deltar i ett av Arbetsförmedlingens program kan få ersättning från Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning (programersättning). Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om den arbetssökande kan få en plats i ett program.

Deltagaren ansöker sedan om ersättning från Försäkringskassan som är den myndighet som beslutar om och betalar ut pengarna. Försäkringskassan samordnar ersättningen med vissa andra inkomster och ersättningar som deltagaren kan ha.

För mer information se Försäkringskassans webbplats.

Aktivitetsstöd

Arbetssökande som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan under programtiden få aktivitetsstöd om hen uppfyller villkoren för att få arbetslöshetsersättning eller är över 25 år.

Om den arbetssökande uppfyller villkoren för a-kassa kan hen få aktivitetsstöd med det belopp som skulle ha lämnats som arbetslöshetsersättning. Nivån beror på hur många dagar i en ersättningsperiod som deltagaren har förbrukat, dock lägst 510 kronor per dag.

Om den arbetssökande inte uppfyller villkoren för a-kassa är aktivitetsstödet 223 kronor per dag vid program på heltid. En deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som inte uppfyller villkoren för a-kassa kan få ersättning i högst 450 dagar. Den som inte har fyllt 25 år och inte heller uppfyller villkoren för att få ersättning från en a-kassa får i regel utvecklingsersättning.

Dagar med aktivitetsstöd och ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen samordnas. Det innebär att dagar med aktivitetsstöd avräknas från en ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen.

Aktuella belopp på Försäkringskassans webbplats

Utvecklingsersättning

En programdeltagare som har fyllt 18 men inte 25 år och som inte uppfyller villkoren för a-kassa kan få utvecklingsersättning.

Det finns två olika nivåer på ersättningen. Det högre beloppet kan deltagaren få om hen antingen har fullföljd gymnasieutbildning, motsvarande utländsk utbildning eller har fyllt 20 år och deltar i en studiemotiverande folkhögskolekurs. Övriga deltagare kan få det lägre beloppet. Utvecklingsersättning är skattefri.

Information om utvecklingsersättning på Försäkringskassans webbplats

Etableringsersättning

En programdeltagare som deltar i etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen kan få etableringsersättning.

Under tiden som en deltagare i etableringsprogrammet deltar i kartläggning och medverkar till upprättande av en individuell handlingsplan får deltagaren etableringsersättning med 231 kronor per dag. Därefter får deltagaren ersättning med 308 kronor per dag vid program på heltid. Deltagare som har barn eller bor ensam i egen bostad kan dessutom få etableringstillägg eller bostadsersättning under programperioden. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar personen till programmet.

Mer information om etableringsersättning på Försäkringskassans webbplats

Sanktion - varning eller avstängning från rätt till ersättning

För att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring ska den arbetssökande aktivt söka arbeten och följa de övriga kraven som finns för att få ersättning.

En deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program behöver uppfylla de villkor som gäller under programtiden. För mer information se arbetsförmedlingens webbplats. Om den arbetssökande missköter sitt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar sin arbetslöshet kan det leda till sanktioner som påverkar den arbetssökandes ersättning.

En sanktion kan innebära en varning eller att arbetslöshetsersättningen eller programersättningen stängs av en eller flera dagar.

Upprepade sanktioner för en arbetssökande med a-kassa kan leda till att arbetslöshetsersättningen helt upphör. För att den arbetssökande ska ha rätt till ersättning igen krävs då att hen uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Upprepade sanktioner för en programdeltagare som uppfyller villkoren för a-kassa och har aktivitetsstöd, kan leda till att aktivitetsstödet sänks till 223 kr per dag till dess att hen har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Om den arbetssökande har arbetslöshetsersättning så är det a-kassan som utreder och beslutar om sanktion. Om den arbetssökande deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program så är det Arbetsförmedlingen som utreder och beslutar om sanktion.

Varning eller avstängning från ersättning i program Mer information om sanktion på Arbetsförmedlingens webbplats

Sveriges a-kassors webbplats

Aktivitetsrapportering

Alla arbetssökande ska en gång i månaden meddela Arbetsförmedlingen vilka jobb man har sökt och vilka aktiviteter som genomförts för att bryta arbetslösheten i en aktivitetsrapport.

Aktivitetsrapporten ska lämnas in mellan den 1 och den 14 i månaden efter den period som rapporten avser.

Om den arbetssökande inte lämnar rapporten i tid, inte har sökt jobb, inte har följt sin planering eller de villkor som gäller under tiden med ersättning får den arbetssökande en sanktion. Det kan dock finnas godtagbara skäl som gör att a-kassan eller Arbetsförmedlingen inte beslutar om en sanktion.

Försäkringsbestämmelser hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

Faktagranskad av: Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Arbetsförmedlingen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter