Förmåner för vuxna personer

Inom socialförsäkringen finns ett stort antal förmåner som ska ge ekonomisk trygghet i livets olika skeenden. Här får du en sammanfattning av vanliga förmånerna som riktar sig till vuxna personer.

Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till sjuka personer, till personer med funktionsnedsättning samt till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Vanliga förmåner för sjuka och personer med funktionsnedsättning är sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadstillägg och merkostnadsersättning.

Pensionsmyndigheten har hand om pensioner, äldreförsörjningsstöd och andra stöd till personer som fyllt 65 år.

Sjukpenning

Sjukpenning är pengar man kan få om man inte kan arbeta, söka arbete eller ta ett arbete för att man är sjuk. För att få rätt till sjukpenning måste arbetsförmågan vara nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller skada.

Regelverket skiljer sig åt för de som har en arbetsgivare och de som är arbetssökande eller studerar.

Vad som gäller för arbetssökande på Försäkringskassans webbplats

Vad som gäller för studerande på Försäkringskassans webbplats

Personer som saknar SGI

En person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom men som saknar SGI, sjukpenningsgrundande inkomst, kan inte få sjukpenning eller rehabiliteringsersättning.

Personer som saknar arbetsgivare

Om man inte har en arbetsgivare är det Försäkringskassan som ansvar för samordning av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna. Ansvaret för samordning av medicinsk rehabilitering ligger hos hälso- och sjukvården.

Samordning av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser innebär att Försäkringskassan samlar in underlag för att kunna ta ställning till vilka behov av insatser personen har. Utifrån detta gör man en plan tillsammans med personen och ser till att insatserna kommer igång.

Försäkringskassan avgör vilka insatser och rehabiliteringsaktörer som är aktuella utifrån personens behov. Oftast är det Arbetsförmedlingen, kommunen och hälso- och sjukvården. Försäkringskassan ska verka för att aktörerna genomför de insatser som ligger inom sina verksamhetsområden. Respektive aktör ansvarar sedan för att genomföra och bekosta insatserna. Försäkringskassan genomför inte själv någon rehabilitering. Däremot ska Försäkringskassan följa upp åtgärderna och stötta personen under hela processen.

Rehabiliteringspenning

Under den tid som en person får arbetslivsinriktad rehabilitering kan personen ha rätt till rehabiliteringspenning från Försäkringskassan. Rehabiliteringspenning motsvarar sjukpenning och beräknas på samma sätt. Det går också att få särskilt bidrag för att täcka kostnader som kan uppstå under rehabiliteringen, till exempel för resor eller kursmaterial.

Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning för den som har fyllt 19 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Man kan få sjukersättning till och med månaden innan man fyller 65 år. Reglerna ser olika ut beroende på hur gammal man är. Hur mycket man får i sjukersättning beror på vilka inkomster man har haft tidigare.

Sjukersättning på Försäkringskassans webbplats

Aktivitetsersättning

Personer mellan 19 och 29 år som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning, som gör att hen inte kan arbeta under minst ett år, kan få aktivitetsersättning.

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga på Försäkringskassans webbplats

Personer som på grund av en funktionsnedsättning behöver få längre tid på sig att bli klara med sin skolgång kan också få aktivitetsersättning.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång på Försäkringskassans webbplats

Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar man kan få utöver sin aktivitetsersättning eller sjukersättning om man behöver hjälp med boendekostnader. Hur mycket man kan få beror på hur mycket man betalar för sin bostad och hur stora inkomster man har. Om man är sambo påverkar även sambons inkomster hur mycket man kan få i bostadstillägg.

Bostadstillägg på Försäkringskassans webbplats

Merkostnadsersättning

Personer som har en funktionsnedsättning och som har merkostnader till följd av sin funktionsnedsättning kan få merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på din funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för personer i samma ålder. Försäkringskassan bedömer vad som räknas som merkostnader.

Merkostnadsersättning har ersatt det som tidigare hette handikappersättning.

Merkostnadsersättning för vuxna på Försäkringskassans webbplats

Ersättningar vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program

Det är Arbetsförmedlingen som tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska program. Deltagaren ansöker sedan om ersättning från Försäkringskassan som är den myndighet som betalar ut pengarna.

Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen (forsakringskassan.se)

Aktivitetsstöd

Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och är över 25 år, eller uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning hos en a-kassa, har möjlighet till aktivitetsstöd.

Utvecklingsersättning

Den som är under 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och inte uppfyller villkoren för a-kassa kan få utvecklingsersättning.

Etableringsersättning

Den som deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen kan få etableringsersättning. Personer som har barn eller bor ensam i egen bostad kan dessutom få etableringstillägg eller bostadsersättning. Deltagaren ansöker om ersättning från Försäkringskassan som är den myndighet som betalar ut pengarna.

Etableringsersättning och ansökan på Försäkringskassans webbplats

Förmåner för personer 65 år och äldre

Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för den som har låg eller ingen pension Vid en ansökan om äldreförsörjningsstöd prövas alltid samtidigt om personen även har rätt till bostadstillägg.

Man kan ansöka om äldreförsörjningsstöd från det att man fyller 65 år. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste personen lämna in en ny ansökan.

Äldreförsörjningsstöd och ansökan på Pensionsmyndighetens webbplats

Faktagranskad av: Försäkringskassan och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Försäkringskassan.