Förmåner och ersättningar för barnfamiljer

Inom socialförsäkringen finns ett stort antal förmåner och ersättningar som ska ge ekonomisk trygghet i livets olika skeenden. Här får du en sammanfattning av de vanligast förekommande förmånerna och ersättningarna som riktar sig till barnfamiljer.

​Hos Försäkringskassan kan det handla om barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd och omvårdnadsbidrag. Hos Pensionsmyndigheten finns barnpension och efterlevandestöd.

Här följer en sammanfattning av förmånerna och ersättningarna. För mer detaljerade fakta finns länkar till Försäkringskassans respektive Pensionsmyndighetens information.

Barnbidrag

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige.

Föräldrar får barnbidrag om:

  • de är vårdnadshavare till barn som är yngre än 16 år och barnet bor i Sverige.
  • de själva och barnet är försäkrade i Sverige. Det är man vanligtvis om man bor här.

Barn som fortsätter studera i grundskola eller anpassad grundskola får förlängt barnbidrag så länge studierna pågår, dock längst till och med juni det år barnet fyller 20 år.

Flerbarnstillägget betalas ut automatiskt om man får barnbidrag eller förlängt barnbidrag för minst två barn.

När barnet har fyllt 16 år kan man fortsätta att få flerbarnstillägg om barnet är kvar i grundskola, anpassad grundskola eller studerar på gymnasiet med rätt till studiehjälp från CSN.

Eftersom CSN inte betalar studiestöd under juli och augusti kommer föräldern att få vänta på flerbarnstillägget under denna period. Utbetalning av flerbarnstillägg för juli, augusti och september kommer i början av oktober.

Tänk på att barnbidraget dras in om föräldern eller barnet ska bo utomlands mer än sex månader.

Barnbidrag – Försäkringskassan

I vissa situationer kan man få barnbidrag för barn som bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

EU-familjeförmåner – Försäkringskassan

Barnbidraget betalas till annan än föräldern om barnet:

  • placeras i familjehem
  • placeras i hem för vård eller boende eller i stödboende
  • kommer ensam till Sverige.

Ersättningar för barn, unga och familjer – Försäkringskassan

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är ett stöd för barnfamiljer och personer under 29 år som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.

Kassakollen ger snabbt och enkelt information om hur mycket pengar man kan få i bostadsbidrag.

Kassakollen – Försäkringskassan

Det är viktigt att den som får bostadsbidrag meddelar Försäkringskassan om inkomsten eller boendesituationen förändras, till exempel om man slutar studera och börjar jobba eller får en högre inkomst. Om man får för mycket bostadsbidrag kan man bli skyldig att betala tillbaka pengar senare.

Bostadsbidrag – Försäkringskassan

Föräldrapenning

Föräldrapenning är pengar man får för att kunna vara hemma med sitt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera.

Man kan få föräldrapenning:

  • Om man är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet. Man räknas också som förälder om man bor tillsammans med föräldern och har eller har haft andra gemensamma barn med föräldern, är eller har varit gift med föräldern, är eller har varit registrerad partner med föräldern.
  • Om man är hemma med sitt barn i stället för att arbeta, studera eller söka arbete.
  • Om man är försäkrad i Sverige. Det är man vanligtvis om man bor här.

Föräldrar får 240 föräldrapenningdagar var. Dagarna kan tas ut till och med barnet fyller 12 år och har avslutat årskurs fem i grundskolan. Föräldrar kan spara föräldradagar men när barnet fyllt 4 år får föräldrarna bara ha kvar max 96 dagar sammanlagt.

Om föräldrarna och barnet flyttar till Sverige från ett land utanför EU/EES eller Schweiz, så gäller särskilda regler. Om barnet har fyllt 1 år när hen bosätter sig i Sverige, får föräldrarna 100 föräldrapenningdagar var. Om barnet är 2 år eller äldre när hen bosätter sig i Sverige får föräldrarna 50 föräldrapenningdagar var.

Regler om föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats

Föräldrapenning och ekonomiskt bistånd

Rätten att vara föräldraledig regleras i föräldraledighetslagen. Det som regleras är rätten för en arbetstagare som får barn att vara ledig en viss tid från sitt arbete.

Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen, SoL, och förutsätter att var och en gör vad som rimligen kan begäras för att klara sin egen försörjning. Det innebär att det inte finns en rätt att få försörjningsstöd en viss tid som kompensation vid låg föräldrapenning.

Viktigt att känna till – inom temat Yrkesintroduktion ekonomiskt bistånd på Kunskapsguiden

Föräldralediga med ekonomiskt bistånd - tema på Kunskapsguiden

Underhållsbidrag

Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år, eller 21 år om barnet fortfarande går i grundskola, gymnasium eller motsvarande. Om ett barn bor till största del hos en förälder ska den andra föräldern betala underhållsbidrag: ett belopp som baseras på barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga att försörja barnet.

Om barnet får ett underhållsbidrag som är lägre än underhållsstödet, eller inget underhåll alls, kan föräldern som barnet, till största del bor hos, ansöka om underhållsstöd.

Underhållsbidrag är ingen förmån som Försäkringskassan betalar, utan Försäkringskassan ska ge information och stöd till föräldrar att själva komma överens om underhållsbidraget eller ge tillräcklig information till föräldrarna så att de har kunskap om sin underhållsskyldighet.

Underhållsbidrag när barnet bor hos dig på Försäkringskassans webbplats

Underhållsstöd

Underhållsstödet är tänkt som en skyddslagstiftning, som är till för att garantera barnet en rimlig försörjning om barnet inte får underhållsbidrag från den förälder som är underhållsskyldig

Underhållsstöd kan beviljas till föräldrar till barn under 18 år som bor i Sverige, om den andra föräldern inte betalar underhåll, betalar ett lägre belopp än underhållsstödet eller inte betalar i tid. Föräldern som får underhållsstöd måste vara vårdnadshavare till barnet. Barnet måste bo och vara folkbokförd hos föräldern.

Föräldrarna till barnet får inte ha ett förhållande och får inte bo ihop.

Underhållsstöd när barnet bor hos dig – Försäkringskassan

Om barnet är över 18 år är det barnet själv som kan ansöka om förlängt underhållsstöd. För att ha rätt till förlängt underhållsstöd ska barnet gå i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande. Hen ska ha rätt till studiestöd eller förlängt barnbidrag.

Barnet ska bo och vara folkbokförd hos en av föräldrarna eller någon annan som var vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år.

Ersättningar för barn, unga och familjer – Försäkringskassan

Underhållsbidrag och förlängt underhållsstöd för dig som är över 18 år och studerar – Försäkringskassan

Omvårdnadsbidrag

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan  få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Omvårdnadsbidrag – Försäkringskassan

Merkostnadsersättning för barn

Om föräldern har merkostnader till följd av barnets funktionsnedsättning kan föräldern ansöka om merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på barnets funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder. Försäkringskassan bedömer vad som räknas som merkostnader. Merkostnaderna måste dessutom komma upp i ett visst belopp under en tolvmånadersperiod för att merkostnadsersättning ska beviljas.

Merkostnadsersättning – Försäkringskassan

Från och med 2019 kan man inte längre ansöka om vårdbidrag. Vårdbidrag har ersatts av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Barnpension och efterlevandestöd

Barn som har en förälder som avlidit kan få barnpension. Barnpensionen ersätter en del av den försörjning som den avlidna föräldern bidrog med.

Efterlevandestöd till barn är ett grundskydd för barn under 18 år som får låg eller ingen barnpension.

Barnpension och efterlevandestöd – Pensionsmyndigheten

En person behöver vara folkbokförd i Sverige för att ha rätt till förmåner som barnbidrag och bostadsbidrag

Uppmana inte flyktingar från Ukraina att gå till Försäkringskassan för att ansöka om exempelvis barnbidrag eller bostadsbidrag innan de har ett uppehållstillstånd och blivit folkbokförda.

Ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet innebär inte att man blir folkbokförd i Sverige. Då har man inte rätt till samma förmåner som andra som bor och är folkbokförda i Sverige. Om man däremot ansökt om asyl och Migrationsverket har beviljat personen ett uppehållstillstånd, kan hen bli folkbokförd i Sverige och ha rätt till förmåner som till exempel barnbidrag eller bostadsbidrag.

Information om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Försäkringskassan

Mer om massflyktsdirektivet hos Migrationsverket

Faktagranskad av: Försäkringskassan och Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Material från Försäkringskassan.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter