Samverkan, kontroll och sekretess

Socialtjänsten och Försäkringskassan behöver samverka och insatserna behöver samordnas för att parterna ska kunna fullfölja sina respektive uppdrag.

Det är vanligt att sjukskrivna personer som har behov av försörjningsstöd saknar arbetsgivare eller sjukpenningsgrundande inkomst, SGI. För att dessa personer ska komma ut i arbetslivet kan de behöva ett individanpassat och samlat stöd av socialtjänsten, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ansvarar för att samordna den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom sjukförsäkringsområdet för dessa personer.

Samverkan kring en individ innebär inte att den sekretess som gäller mellan myndigheter ändras utan varje myndighet är bunden av den egna sekretessen.

Det går oftast att lösa sekretessfrågan genom att personen det gäller på olika sätt samtycker till att information får lämnas mellan myndigheter.

Samordning av rehabiliteringsinsatser hos Försäkringskassan inom aktuellt tema på Kunskapsguiden

Samordning av ekonomiskt stöd till enskilda personer

Den som har försörjningsproblem och ansöker om ekonomiskt bistånd ska i första hand söka generella ersättningar och förmåner som personen kan ha rätt till. För att socialtjänsten ska kunna genomföra nödvändig utredning om rätt till ekonomiskt bistånd behövs tillgång till vissa uppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Socialtjänsten behöver kontrollera om utbetalningar av ersättningar har gjorts eller om personen det gäller har ansökt om en förmån. Detta görs vanligtvis elektroniskt.

Återsökning av retroaktiv ersättning från Försäkringskassan

Om någon beviljas ekonomiskt bistånd i avvaktan en utbetalning av en förmån från Försäkringskassan kan socialnämnden begära att Försäkringskassan betalar ut den retroaktiva ersättningen till socialnämnden om den överstiger 1 000 kronor. Det framgår av 107 kap. 5 § socialförsäkringsbalken, SFB.

Undantag gäller för retroaktivt beviljad ersättning för barnbidrag, assistansersättning, aktivitetsstöd och etableringsersättning som inte kan betalas ut till socialnämnden.

Återsökning av utbetalningen för retroaktiv tid från Försäkringskassan syftar till att den enskilde inte ska få dubbel kompensation när personen får retroaktiva utbetalningar för samma tid som ekonomiskt bistånd har betalts ut.

Socialtjänsten måste göra en begäran till Försäkringskassan för utbetalning av retroaktiv ersättning.

Läs mer om återsökning i Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten, avsnitt 13.3 Retroaktiva förmåner enligt socialförsäkringsbalken s.k. återsökning – Socialstyrelsen

Sekretess

Försäkringskassas respektive Pensionsmyndighetens uppgiftsskyldighet bryter sekretessen

Enligt 11 kap. 11§ första stycket socialtjänstlagen, SoL, har Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten en uppgiftsskyldighet gentemot socialtjänsten i vissa fall. Det innebär att socialtjänsten har rätt att få del av uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild utan samtycke från personen det gäller.

Socialnämnden har rätt att hos Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten ta del av följande uppgifter om enskilda personer som har ett aktuellt ärende hos socialtjänsten:

  1. Namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer.
  2. Att en anmälan eller ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in.
  3. Vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats.
  4. Under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utbetalas eller har utbetalats.
  5. Vilket belopp som har betalats ut.
  6. Datum för utbetalning.

Om det finns skäl för det ska Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten på eget initiativ lämna dessa uppgifter till socialnämnden, utan den enskildes samtycke. Det framgår av 3 och 7 §§ förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Medgivande från personen det gäller

Om det gäller uppgifter som inte omfattas av uppgiftsskyldigheten behöver Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten få ett medgivande från personen det gäller för att kunna bryta sekretessen och lämna ut information i ett ärende.

Kontaktvägar till Försäkringskassan

Om en socialsekreterare hjälper sin klient med att ringa till Försäkringskassan i något ärende så är socialsekreteraren ett ombud. Då ska socialsekreteraren ringa till Försäkringskassans kundcenter för privatpersoner, telefon: 0771-524 524.

Om en socialsekreterare ringer till Försäkringskassan inom ramen för handläggningen av ett ärende utan att klienten är med. Då ska socialsekreteraren kontakta Försäkringskassans kundcenter för partner, telefon: 0771-17 90 00.

När socialtjänsten hjälper till med ansökan om förmån

Om en socialsekreterare ska hjälpa en klient att fylla i en ansökan om en ersättning från Försäkringskassan så är det om möjligt bäst att göra det via Mina Sidor.

Mina sidor – Försäkringskassan

Genom att klienten ansöker elektroniskt blir ansökan mer komplett och handläggningstiden kortare jämfört med att ansöka via pappersblankett. På Försäkringskassans webbplats finns information om vad man kan göra på Mina sidor och hur man kommer igång.

Om och hur man kommer igång med Mina sidor – Försäkringskassan

Information om utbetalningar från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

Om socialtjänsten vill ha uppgifter om utbetalningar finns tjänsten LEFI Online istället för att ringa. Tjänsten kan användas via integration mot socialtjänstens verksamhetssystem eller via självbetjäningstjänst på Försäkringskassans webbplats.

LEFI Online står för Leverera Förmånsinformation och är en tjänst för uppgiftsutlämnande från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. LEFI Online har som uppgift att lämna ut person- och förmånsinformation till användare som har rätt att få ta del av informationen, till exempel kommunernas socialtjänst.

På Försäkringskassans webbplats finns information om när en utbetalning från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten kan ses i tjänsten.

Försäkringskassan har tagit fram ett användarstöd till LEFI.

Användarstöd till LEFI – Försäkringskassan

Faktagranskad av: Försäkringskassan och Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Material från Försäkringskassan.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.