Samordning av rehabiliteringsinsatser hos Försäkringskassan

Försäkringskassan samordnar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom sjukförsäkringsområdet. Genom att skaffa sig en helhetssyn kan Försäkringskassan samordna insatserna från olika aktörer och använda dem effektivt för att ge det stöd som den enskilda personen behöver.

För att kunna utföra uppdraget som samordnare av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöver Försäkringskassan ett nära samarbete med bland annat vården, kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Försäkringskassan arbetar på olika nivåer för att samverkan ska fungera bra för de personer som är beroende av deras och andras insatser.

Kontakt

Om det gäller ett enskilt ärende ska socialtjänsten kontakta en personlig handläggare på Försäkringskassan lokala försäkringskontor.

På Försäkringskassans lokala försäkringskontor arbetar även lokalt samverkansansvariga som socialtjänsten kan kontakta om det gäller mer övergripande frågor.

Försäkringskassans samverkansansvariga och deras roll

Samverkansansvariga är ett ledningsstöd för att utveckla samverkan med andra aktörer som kommuner, arbetsgivare, Arbetsförmedling och hälso- och sjukvård.

De jobbar inte i individärenden utan enbart med att på den strukturella nivån utveckla och förbättra förutsättningar för handläggningen. Det kan till exempel handla om att komma överens om lokala former för samarbete kring samordning av rehabilitering för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Ofta förs den dialogen med representanter från kommunen i samordningsförbund när det finns ett lokalt förbund, och annars med berörd chef.

Finsam för samverkan vid behov av rehabiliteringsinsatser

Genom finansiell samordning - Finsam kan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården samverka inom välfärds- och rehabiliteringsområdet genom att bilda ett samordningsförbund. Syftet med samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och underlätta samverkan mellan myndigheterna.

Mer om Finsam på deras webbplats

Försäkringskassans samordningsansvar

Personer som saknar arbetsgivare

Om man inte har en arbetsgivare är det Försäkringskassan som ansvar för samordning av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna.

Ansvaret för samordning av medicinsk rehabilitering ligger hos hälso- och sjukvården.

Samordning av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser innebär att Försäkringskassan samlar in underlag för att kunna ta ställning till vilka behov av insatser personen har. Utifrån detta gör man en plan tillsammans med personen och ser till att insatserna kommer igång.

Försäkringskassan avgör vilka insatser och rehabiliteringsaktörer som är aktuella utifrån vad personens behov. Oftast är det Arbetsförmedlingen, kommunen och hälso- och sjukvården.

Försäkringskassan ska verka för att aktörerna genomför de insatser som ligger inom sina verksamhetsområden. Respektive aktör ansvarar sedan för att genomföra och bekosta insatserna.

Försäkringskassan genomför inte själv någon rehabilitering. Däremot ska Försäkringskassan följa upp åtgärderna och stötta personen under hela processen.

Personer som saknar SGI

En person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom men som saknar SGI, sjukpenningsgrundande inkomst, kan inte få sjukpenning eller rehabiliteringsersättning.

Om personen har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna återfå arbetsförmågan kan han eller hon ansöka samordning av rehabiliteringsinsatser hos Försäkringskassan. Förutsättningen för att beviljas detta är att arbetsförmågan är nedsatt. Försäkringskassan ska då klarlägga personens behov av rehabilitering och se till att de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering vidtas.

Försäkringskassan ska vid behov samverka med andra rehabiliteringsaktörer, till exempel vården, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och verka för att var och en inom sitt ansvarsområde vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering. Försäkringskassan tillhandahåller inte själv några rehabiliteringsåtgärder. Även en person som saknar SIG kan ha rätt till detta.

Samordnad rehabilitering vid psykisk sjukdom

Personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ett individanpassat och samlat stöd av psykiatrin, socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att de ska komma ut i arbetslivet. Därför måste de inblandade myndigheterna samarbeta på lokal nivå och känna till varandras uppdrag och arbetssätt.

Som ett stöd för detta arbete finns nu skriften Samordna den arbetsinriktade rehabiliteringen vid psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Den har tagits fram av en arbetsgrupp, med representanter från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och regioner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Skriften vänder sig till personal som arbetar med arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning samt till ansvariga beslutsfattare, och den innehåller bland annat:

  • Vad man ska tänka på när man utvecklar lokalt samarbete.
  • En beskrivning av vilka grupper som kan vara aktuella för samordnade insatser.
  • En samlad bild av ansvar, uppdrag och insatser.
  • Regeringens reformer och satsningar inom området.
  • Bestämmelser och former för samverkan och samordning.

Samordna rehabiliteringen – Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Faktagranskad av: Försäkringskassan och Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Försäkringskassan