Samordning av rehabiliteringsinsatser hos Försäkringskassan

Försäkringskassan klargör individens behov av rehabiliteringsinsatser, verkar för att insatserna genomförs och vid behov samordnar insatserna så att de kan fungera parallellt och inte riskerar att krocka med varandra. Försäkringskassan erbjuder inga egna rehabiliteringsinsatser.

För att kunna utföra uppdraget behöver Försäkringskassan i vissa individärenden ha ett nära samarbete med aktörer som genomför rehabiliteringsinsatser, som vården, kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Försäkringskassan arbetar också med dessa aktörer på strukturell nivå för att samarbetet i de enskilda ärendena ska fungera så bra som möjligt.

Kontakt mellan socialtjänsten och Försäkringskassan

Om det gäller ett enskilt ärende kan socialtjänsten kontakta en handläggare på Försäkringskassan. På Försäkringskassan arbetar även samverkansansvariga som socialtjänsten kan kontakta om det gäller mer övergripande frågor.

Försäkringskassans samverkansansvariga och deras roll

Samverkansansvariga  på Försäkringskassan samverkar med andra aktörer som kommuner, arbetsgivare och hälso- och sjukvård. Samverkansansvariga arbetar inte direkt med individärenden utan på strukturell nivå med att utveckla och förbättra förutsättningarna för handläggning i individärenden. Det kan handla om informationsinsatser om sjukförsäkringen eller samverkan med vården kring rehabiliteringskoordinatorernas kontakter med handläggarna. Det kan också handla om  att komma överens om lokala former för samarbete kring personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom men som saknar en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Kring det förs ibland dialog med representanter från kommunen i samordningsförbund när det finns ett lokalt sådant.

Finsam för samverkan vid behov av rehabiliteringsinsatser

Genom finansiell samordning - Finsam kan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården samverka inom välfärds- och rehabiliteringsområdet genom att bilda ett samordningsförbund. Syftet med samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och underlätta samverkan mellan myndigheterna.

Mer om Finsam på deras webbplats

Försäkringskassans samordningsuppdrag

Försäkringskassans uppdrag att samordna rehabiliteringsinsatser gäller för personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Det omfattar både anställda och arbetslösa och oavsett om personen har sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Samordningsuppdraget innebär att Försäkringskassan i samråd med individen ser till att hens behov av rehabilitering klarläggs och att verka för att insatserna genomförs. Respektive aktör ansvarar för att bekosta insatserna inom sina verksamhetsområden. Försäkringskassan ska vid behov samordna de rehabiliteringsinsatser som andra aktörer planerar och genomför.

Ansvaret för att planera och genomföra

  • medicinska rehabiliteringsinsatser finns hos hälso- och sjukvården.
  • arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser finns hos arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen.
  • sociala rehabiliteringsinsatser finns hos kommunen.

Försäkringskassan genomför inte själv någon rehabilitering. Däremot ska Försäkringskassan följa upp åtgärderna och stötta personen under hela processen.

Personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Försäkringskassans samordningsuppdrag innefattar även personer som saknar SGI, det vill säga de personer som inte kan få ersättning från sjukförsäkringen i form av sjukpenning eller rehabiliteringspenning.

Om en person som saknar SGI har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna återfå arbetsförmågan kan hen ansöka om samordning av rehabiliteringsinsatser hos Försäkringskassan.

Förutsättningen för att beviljas sådana insatser är att arbetsförmågan är nedsatt till någon del på grund av sjukdom. Försäkringskassan ska då klarlägga personens behov av rehabilitering och se till att de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering vidtas på samma sätt som för personer som har ersättning från sjukförsäkringen.

Samordnad rehabilitering vid psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning kan behöva ett individanpassat och samlat stöd av psykiatrin, socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att  komma ut i arbetslivet. Därför måste de inblandade myndigheterna samarbeta och känna till varandras uppdrag och arbetssätt.

Som ett stöd för detta arbete finns Samordna den arbetsinriktade rehabiliteringen vid psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Den har tagits fram av en arbetsgrupp, med representanter från Social-styrelsen, Sveriges Kommuner och regioner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Samordna rehabiliteringen – Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning – Socialstyrelsen (pdf)

Faktagranskad av: Försäkringskassan och Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Material från Försäkringskassan

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.