Basala hygienrutiner

Delarna i basala hygienrutiner är handhygien, användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder. Basala hygienrutiner är åtgärder för att förhindra infektioner och smittspridning mellan dig och dem du möter i ditt arbete.

Basala hygienrutiner är viktigt för att omsorgen ska kunna förebygga vårdrelaterade infektioner och för att förhindra smittspridning. Det är viktigt att känna till basala hygienrutinerna för att skydda de personer du möter från att bli sjuka.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien

Det finns regler för basala hygienrutiner som verksamheter inom vården och tandvården samt vissa verksamheter inom omsorgen måste följa. Reglerna beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och gäller när du har fysisk kontakt med patienter eller personer som får insatser i form av hemtjänst eller särskilda boendeformer.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för följande verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS):

  • personal i bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt SoL, exempelvis bostad för personer med psykisk funktionsnedsättning
  • personal i bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS och i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, det vill säga gruppbostad eller servicebostad.
  • Personal inom hemtjänst i ordinärt boende.

Föreskrifterna gäller även den kommunala hälso- och sjukvården. Personal som inte deltar i direkt vård- eller omsorgsarbete omfattas inte av föreskrifterna.

Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – det vill säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

Vårdrelaterade infektioner

En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg.

Basala hygienrutinerna gäller inte alla och alltid

Av LSS-verksamheter så är det bara bostad med särskild service för barn, ungdomar eller vuxna som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg. Men även LSS-verksamheter som inte omfattas av föreskrifterna, exempelvis daglig verksamhet och korttidsboende, har krav på god kvalitet, där förebyggande av smittspridning kan vara en del. .

Föreskrifterna om basal hygien gäller i situationer då personalen har fysisk kontakt med de boende och det finns risk för att smittämnen överförs. Det finns inga krav i föreskriften på att du som arbetar i gruppbostad eller servicebostad måste ha bussarong eller uniformsliknande arbetskläder. Tvärtom. Det är viktigt att personalens kläder inte gör att bostaden får en institutionell prägel. Personalen kan i princip bära vilka kläder de vill som arbetskläder. Det viktiga är att kläderna är kortärmade och att både över – och underdel går att tvätta varmt, så att de blir rena. Det kan vara jeans och t-shirt. Reglerna om basala hygienrutiner gäller också bara vid direkta vård- och omsorgssituationer som till exempel vid hjälp med personlig hygien och när det finns risk för smittspridning. Reglerna gäller inte när man går på bio eller när man är ute och dansar.

Det finns ytterligare en föreskrift om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:44) om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS. Där framgår att den som bedriver verksamheten ska erbjuda personalen som genomför insatserna utbildning i att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten, och basal hygien med utgångspunkt från Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg. Syftet med utbildningen ska vara att personalen ska kunna omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.

Webbutbildning: Förebygga och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg

Webbutbildning som handlar om reglerna för basala hygienrutiner och smittförebyggande åtgärder samt vilket ansvar chefer har när det gäller dessa arbetsområden. Den vänder sig till chefer inom hemtjänst i ordinärt boenden enligt SoL, särskilda boenden för äldre enligt SoL, bostad med särskild service för vuxna enligt SoL, bostad med särskild service enligt LSS för barn eller ungdomar, och bostad med särskild service enligt LSS för vuxna.

Webbutbildning: Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg, Socialstyrelsen
Socialstyrelsen, 2022
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:44) om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS, Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter