Om insatsen kontaktperson

Kontaktperson är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med insatsen är att bryta social isolering och öka delaktigheten för personen som får insatsen. Insatsen bidrar till att hen får möjlighet till fritidsaktiviteter utifrån sina egna önskemål, förmågor och behov.

Insatsen kontaktperson är ett icke-professionellt stöd som ges av en person med stort engagemang och intresse för andra människor. En kontaktperson behöver inte ha någon särskild yrkeskompetens och det finns inget lagstöd för att kontaktpersonen ska ha någon särskild yrkesutbildning. Att vara kontaktperson är inget arbete utan ett arvoderat uppdrag.

Syftet med insatsen är att bryta social isolering och bidra till att den som beviljats insatsen får möjlighet till fritidsaktiviteter utifrån sina egna önskemål, förmågor och behov. Uppdraget handlar inte om att uppnå ett visst resultat utan om att bygga en relation som engagerad medmänniska.

Insatsen kontaktperson går att kombinera med andra insatser enligt LSS. Insatsen kan vara ett sätt för den enskilde att få träffa andra människor än de möter inom andra insatser, vilka ofta är professionella och utbildade. Den enskilde kan ha behov av kontaktperson som ett icke-professionellt stöd oavsett vilket personalstöd som ges i övrigt.

Kontaktperson är en insats enligt LSS

Kontaktperson är en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder får goda levnadsvillkor. Personer som omfattas av lagen ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

En ansökan om insatsen kontaktperson bör i första hand prövas enligt LSS. Anledningen är att det antas vara till fördel för den enskilde. Man kan också ansöka om kontaktperson enligt socialtjänstlagen, SoL, om man inte omfattas av LSS.

Läs mer om LSS och vem som kan få insatser enligt LSS i temat Insatser och stöd enligt LSS.

Insatser och stöd enligt LSS

Insatsen kontaktperson bidrar till delaktighet i samhället

Många personer med funktionsnedsättning har behov av en person som kan bryta social isolering genom mänsklig samvaro. Att ha vänner och vara en del av en gemenskap är viktigt för välbefinnandet och den enskildes hälsa. Syftet med insatsen kontaktperson är just att bryta social isolering och skapa mellanmänskliga relationer. För många personer med funktionsnedsättning är insatsen avgörande för om man kan leva ett liv i gemenskap med andra och vara delaktig i samhällets gemenskap.

Delaktighet, bemötande och kommunikation i insatsen kontaktperson

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN :s (Förenta Nationernas) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning anger att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till olika former av individuella stöd för inkludering och delaktighet i samhället. Insatsen kontaktperson bidrar till det.

FN:s konvention är grunden för det nationella funktionshinderspolitiska målet som gäller sedan 2017. Målet är att ”med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund”. Målet ska också bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.

Läs mer om konventionen i temat Rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Funktionshinderspolitiken

Det funktionshinderspolitiska målet beslutades 2017 och utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det funktionshinderspolitiska målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas. Läs om funktionshinderspolitiken hos Myndigheten för delaktighet, MFD.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft 2009 i Sverige. Det innebär att Sverige har åtagit sig att förverkliga konventionen och dess bestämmelser i sin helhet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet, MFD Senast granskad:

Källor:

Om stöd och service till vissa funktionshindrade. Proposition 1992/93:159, Sveriges Riksdag, 1993.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringskansliet, 2008

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter