Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva självständigt och att delta i samhällslivet på samma villkor som andra människor. Individuella insatser till personer med funktionsnedsättning ska vara av god kvalitet och kompensera de svårigheter och hinder som funktionsnedsättningen medför.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning anger att personer med funktionsnedsättning har rätt att leva självständigt och att delta i samhällslivet på samma villkor som andra människor. Bland annat innebär det att:

  • personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja var de vill bo och med vem de vill bo
  • personer med funktionsnedsättning inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer
  • personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende, och till annan service.

Även lagar som lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen (2001:453) anger att personer med funktionsnedsättning har rätt att leva självständigt och att delta i samhällslivet på samma villkor som andra människor.

Stödet ska anpassas till individens behov

Personer med funktionsnedsättning som får individuellt stöd får framförallt stödet enligt LSS, SoL och socialförsäkringsbalken, SFB. Intentionerna i LSS har många likheter med målen för svensk funktionshinderspolitik som tillkom efter att LSS trätt i kraft. Även i SoL finns formuleringar som liknar målen för funktionshinderspolitiken. Enligt konventionen och lagarna ska socialtjänsten arbeta för att människor som möter betydande svårigheter i sina liv får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Personal som arbetar inom stöd och service möter personer i olika åldrar och med olika behov. Insatserna ska vara av god kvalitet och kompensera de svårigheter och hinder som funktionsnedsättningen medför. Verksamheternas personal behöver förstå hur de ska kunna ge stöd till varje enskild person på bästa sätt. Stödet kan handla om vitt skilda saker. Det kan vara att lära en person med kognitiva svårigheter att själv kunna ta sig till den dagliga verksamheten. Eller att hjälpa ett barn i rullstol att leka kurragömma eller spela boll. Personalen kan behöva ta reda på vad en person som inte kan kommunicera verbalt vill äta till middag.

Dagligen ställs personal inför svåra frågor och utmaningar som kräver både kunskaper och inlevelseförmåga för att kunna hanteras och lösas. För att klara arbetet behöver personalen därför ha en grundläggande kompetens inom området. Därutöver behöver de ha specifik kompetens för att kunna ge stöd, service och omsorg till just den eller de personer som de ska stödja. Här är det också viktigt att personalen har tillgång till uppdaterade rutiner och ett dagligt stöd från sin arbetsledare när det behövs.

En viktig del i förverkligandet av konventionen är självbestämmande och möjlighet för individen att göra egna val. Personer med vissa funktionsnedsättningar kan möta hinder för sitt självbestämmande, exempelvis personer med nedsatt kommunikativ förmåga eller intellektuell funktionsnedsättning. Viktigt är då att personal har kunskap om bland annat alternativ kompletterande kommunikation, AKK.

Stödja vuxna personers vilja

Många personer med behov av stöd och service från socialtjänsten behöver stöd för att uttrycka sin vilja, kunna fatta underbyggda beslut och få sina rättigheter tillgodosedda. Därför behöver personal som möter personer med nedsatt beslutsförmåga ge dem stöd. Temat Stödja vuxna personers vilja beskriver hur handläggare och utförare kan stödja vuxna personer med funktionsnedsättning att uttrycka sin vilja.

Stödja vuxna personers vilja, tema på Kunskapsguiden

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Regeringskansliet

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – lättläst text – Regeringskansliet

Vägar till ökad delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS

Delaktighet är en mänsklig rättighet och centralt i all verksamhet för människor med funktionsnedsättningar. Arbetet för ökad delaktighet gäller såväl övergripande uppgifter om information och samverkan som handläggning, genomförande och uppföljning av individuella stöd- och serviceinsatser. Kunskapsstödet ger socialtjänsten stöd för ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån den enskildes tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner beskriver hur personer som får stöd, service eller omsorg kan få inflytande över insatsernas genomförande.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regeringskansliet 2015.
Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen 2012.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.