Rätt till bästa möjliga hälsa

Sverige ska erbjuda personer med funktionsnedsättning samma utbud, kvalitet och standard avseende hälso- och sjukvård, insatser och behandlingsprogram som erbjuds andra personer.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning anger att Sverige ska erbjuda personer med funktionsnedsättning samma utbud, kvalitet och standard avseende gratis eller subventionerad hälso- och sjukvård, insatser och behandlingsprogram som erbjuds andra personer. Det gäller även sexuell och reproduktiv hälsa och befolkningsbaserade offentliga folkhälsoprogram.

Enligt konventionen ska Sverige även erbjuda vård och stöd som personer med funktionsnedsättning behöver särskilt på grund av deras funktionsnedsättning. Inom det ingår tidig upptäckt och lämpligt stöd som är avsett att begränsa och förebygga vidare funktionsnedsättning.

Ojämlik hälsa

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Men studier och forskning visar att vården och hälsan hos personer med funktionsnedsättning är ojämlik.

Ofta får personer med funktionsnedsättning som insjuknar tillgång till undersökning och behandling i ett sent skede av sjukdomsförloppet. De har också en högre risk för dödlighet på grund av sjukdom än övriga befolkningen.

Den självskattade goda hälsan bland personer med funktionsnedsättning är betydligt lägre (58 procent) än för övrig befolkning (87 procent). De faktorer som i relation till funktionsnedsättning särskilt upplevs bidra till ohälsa är:

  • bristande tillgänglighet i samhället
  • bristande tillgång till förebyggande insatser och rehabilitering
  • ekonomisk utsatthet och oro
  • bristande kunskap om hälsofrämjande levnadsvanor.

Bland deltagarna i undersökningspanelen Rivkraft har en tredjedel svarat att de under 2018 avstått från vård, tandläkarbesök eller medicin på grund av dålig ekonomi.

Undersökningspanelen Rivkraft

Rivkrafts enkäter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och webbpanelen består av över 2 500 personer. Med Rivkraft får Myndigheten för delaktighet, MFD, en unik kunskap om hur levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten identifierar även hinder till delaktighet i samhällslivet bland personer med funktionsnedsättning.

Åtgärder för jämlik hälsa, vård och omsorg

Följande delar är viktiga att utveckla för att nå en mer jämlik vård och omsorg:

  • Hälso- och sjukvårdens personal behöver öka sin kunskap om personer med funktionsnedsättning och deras hälsorisker.
  • Socialtjänstens personal behöver öka sin kunskap för att stödja personer med funktionsnedsättning i kontakten med hälso- och sjukvården när det finns misstanke om ohälsa.
  • Kunskap om orsakerna till att vården är ojämlik behöver öka.
  • De ökade kunskaperna behöver leda till förändrat arbetssätt.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning uppger att de har en sämre hälsa än övrig befolkning. Deras förutsättningar för en god hälsa är ofta sämre, bland annat på grund av svagt inflytande, ekonomisk otrygghet och brist på tillgänglighet. En person kan också ha ökad sårbarhet för ohälsa på grund av sin funktionsnedsättning. Sociala aktiviteter och stöd betyder mycket för en bättre hälsa.

Hälsa hos personer med funktionsnedsättning, tema på Kunskapsguiden

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Regeringskansliet

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – lättläst text – Regeringskansliet

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regeringskansliet 2015.​
Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport. Socialstyrelsen 2019.
Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018. Myndigheten för delaktighet, MFD 2019.
Onödig ohälsa. Folkhälsomyndigheten 2017.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.