Tillgänglighet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innebär att de på lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer krav på att Sverige ska genomföra åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra, får tillgång till:

  • den fysiska miljön
  • transporter
  • information och kommunikation
  • informations- och kommunikationsteknik och system
  • andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten
  • både i städerna och på landsbygden.

Sverige har åtagit sig att skapa förutsättningar för att allt nytt som utformas, byggs och tillverkas är tillgängligt för så många som möjligt genom universell utformning. För verksamheter som ger stöd till personer med funktionsnedsättning gäller detta till exempel bostäder med särskild service, dagliga verksamheter, socialkontor och sjukhus.

Sverige ska även gradvis ta bort hinder i befintlig fysisk miljö, transporter och säkra tillgängligheten till information, kommunikation och tjänster som vänder sig till allmänheten.

Konventionen innebär också att Sverige ska utreda tillgänglighetskrav vid offentlig upphandling, så att även den verksamhet som upphandlas är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Olika förutsättningar och krav på tillgänglighet

Det finns flera saker att tänka på för att uppnå tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Några exempel är följande:

Personer med nedsatt rörelseförmåga

För personer med nedsatt rörelseförmåga innebär tillgänglighet främst att det ska vara möjligt att förflytta sig självständigt och säkert i den byggda miljön. Därför behöver underlaget vara jämnt och fast och man ska kunna ta sig fram utan att passera branta lutningar, trappor, höga trösklar, trånga passager och tunga dörrar. Man ska inte heller tvingas ta långa omvägar.

Personer med nedsatt syn

För personer med nedsatt syn innebär tillgänglighet i den fysiska miljön att man ska kunna orientera och förflytta sig utan att bli utsatt för onödiga säkerhetsrisker. Ledstråk är viktigt för personer som använder teknikkäpp, vit käpp. Andra har nytta av kontrastmarkeringar. Tillgång till personlig service, till exempel i form av ledsagning, är ofta en förutsättning för att en obekant miljö ska vara tillgänglig. Information ska kunna lämnas i alternativa format, till exempel med skärmläsare, uppläsning med talsyntes eller punktskrift.

Personer med nedsatt kognitiv förmåga

Även för många personer med nedsatt kognitiv förmåga innebär tillgänglighet i den fysiska miljön att det är möjligt att orientera sig och använda miljön utan att utsättas för onödiga säkerhetsrisker. Inredning och utrustning ska utformas så att den är lättbegriplig. Bruksanvisningar ska vara konkreta och ha en tydlig formgivning. Hjälp av en handledare eller en assistent kan vara nödvändig vid kommunikation. Information av olika slag ska man kunna få i en förenklad form som är tydlig, konkret, kortfattad och entydig, till exempel skriven på lättläst svenska. Informationsskyltar ska vara lättbegripliga, till exempel med symboler.

Bristande tillgänglighet är sedan 2014 en diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen. Kraven på tillgänglighet har även stärkts genom EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Regeringskansliet

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – lättläst text – Regeringskansliet

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regeringskansliet 2015.
Tillgänglighet och funktionsnedsättningar. Myndigheten för delaktighet, MFD 2018-05-13.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.