Etik

Som personligt ombud ställs man många gånger inför svårigheter att hantera etiska dilemman på rätt sätt. Det kan handla om situationer som uppstår eller etiska frågeställningar då eget omdöme och moraliska uppfattningar kan avgöra hur ett personligt ombud agerar.

Att arbeta som personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar innebär många gånger en etisk utmaning för ombudet. Det är tydligt reglerat att ett personligt ombud ska arbeta på klientens uppdrag. Ombudet förväntas därför inte ta några egna initiativ som inte klienten står bakom.

Som personligt ombud ställs man många gånger inför svårigheter med hur man på rätt sätt ska hantera situationer som uppstår i kontakten med klienten och inblandade aktörer. Eller hur man ska hantera etiska frågeställningar. Många gånger är det eget omdöme och moraliska uppfattning som avgör hur personliga ombud agerar.

Etiska dilemman

Ett etiskt dilemma kan uppstå när man ska göra val mellan två lika oönskade alternativ – inget av de handlingsalternativ som finns är riktigt bra. Det personliga ombudet måste då oftast välja och frågor som dyker upp kan vara:

  • Vilket handlingsalternativ är trots allt bäst – eller minst dåligt?
  • Vilka konsekvenser ger det?
  • För vilka – individen, närstående, kommunen eller samhället?
  • Vilka argument väger tyngst och varför?

Det kan också vara att två principer kolliderar, exempelvis den om individens självbestämmande och den om att det ska bli bättre för individen. Kan man strunta i självbestämmandet när man anser att individen inte vet sitt eget bästa och personliga ombudet anser att om individen själv får bestämma så kommer den att fara illa? Hur illa kan vi tillåta att någon får ta skada just genom att inte veta sitt eget bästa?

Vilka etiska dilemman kan uppstå för personliga ombud?

Etiska dilemman kan handla om att det personliga ombudet kan få kännedom om något som klienten har gjort eller kommer att göra och som kanske kan vara straffbart. Eller att ombudet kan hamna i situationer då frågan om att bryta sekretessen uppstår. Ombudet och klienten kan också ha olika uppfattningar i en situation. Hur ska ombudet hantera detta? Kan det finnas tillfällen då ombudet bör avsäga sig uppdraget?

I arbetet ställs personliga ombud ofta inför etiska frågeställningar. Ombud kan exempelvis få information om en klient eller klientens familj som bör leda till anmälan hos berörd myndighet. Men det finns en risk att en anmälan kan ställa till problem med det förtroende som under lång tid byggts upp mellan ombud och klient.

Här följer fyra exempel från verkliga situationer där personliga ombud hamnat i etiska dilemman

Exempel 1. Viktig information kommer inte fram

Ett personligt ombud medverkar vid ett möte på en myndighet eller vid sjukvården. Ombudet känner till viktig information som klienten inte berättar för handläggaren eller läkaren på mötet.

Personliga ombudets etiska problem

Hur ska ombudet agera? Läkaren eller handläggaren missar viktig information som skulle betyda att klienten får bättre hjälp. Ska ombudet berätta under mötet ändå eller berätta för läkaren eller handläggaren efteråt?

Slutsats

På grund av tystnadsplikten och att ombudet arbetar på klientens uppdrag kan ombudet inte berätta, trots att ombudet anser att informationen är viktig. Ombudet skulle kunna fråga klienten om den exempelvis vill ringa och berätta efteråt.

​Exempel 2. Fel hjälp?

Klienter ber om hjälp med sådant som det personliga ombudet tror kan vara fel för dem, men som klienten har laglig rätt till. Ett exempel kan vara en klient som har förvaltare, men som vill att förvaltarskapet ska upphöra.

Personliga ombudets etiska problem

Ska ombudet bortse från sin åsikt att det är bättre för klienten att ha kvar förvaltaren? Ska ombudet rentav avsäga sig uppdraget för att inte medverka till något som kan skada klienten?

Slutsats

Beroende på hur situationen med förvaltaren ser ut bör det personliga ombudet göra en bedömning om det är rimligt att hjälpa till med att få förvaltarskapet att upphöra.

Ombudet kan göra bedömningen att hjälpen med att få förvaltarskapet att upphöra skulle vara till skada för klienten. Ombudet skulle inte kunna vara till hjälp för klienten och skulle därmed kanske avsäga sig uppdraget.

Det går att säga avsäga sig uppdrag även om det är ovanligt att ombudet gör det. Då är det viktigt att vara mycket tydlig med orsaken. I den här situationen är det viktigt att ställa upp tydliga alternativ och beskriva vilka konsekvenser de får för klienten. Ge klienten tid att fatta ett eget beslut och ge stöd i beslutsprocessen och i de konsekvenser som det får.

Exempel 3. Felaktiga grunder

Klienten ber om hjälp att söka bidrag men vill göra det på felaktiga eller olagliga grunder.

Personliga ombudets etiska problem

Klienten ber om hjälp och ombudet arbetar på klientens uppdrag, men hur långt kan ombudet gå?

Slutsats

Det personliga ombudet informerar klienten att ombudet inte kan göra något som är olagligt och diskuterar alternativa handlingssätt.

​Exempel 4. Information om eller av klienter

En klient berättar för sitt personliga ombud att hon brukar köra bil utan körkort på en enslig skogsväg för att hämta sin post.

Personliga ombudets etiska problem

Vilket ansvar har det personliga ombudet? Ombudet arbetar på klientens uppdrag och om informationen lämnas vidare, bryter ombudet då förtroendet?

Slutsats

Som detta fall är beskrivet har det personliga ombudet valt att inte riskera det förtroende som klienten känner för ombudet genom att föra informationen vidare. Eftersom klienten själv informerat ombudet kan det tolkas som en invit till att gemensamt hitta en lämplig lösning.

Etiskt dilemma att bedöma vad som är till klientens bästa

Personliga ombudets bedömning av vad som är till klientens bästa och vad som är av allmänintresse kan vara en svår uppgift. När liv står på spel eller när människor riskerar att skadas är det självklart att allmänintresset går före. Men uppdraget som personligt ombud är speciellt, man arbetar på uppdrag av klienten och det man gör ska vara för klientens bästa.

Ombudet måste göra en avvägning mellan att bryta förtroendet och föra informationen vidare och riskera negativa konsekvenser för klienten och att hantera situationen på ett sätt som leder till att klienten får en förståelse för att det finns alternativa handlingssätt.

I rollen som personligt ombud ligger att stödja och hjälpa klienten med att undvika att hamna i situationer som inte är bra för klienten själv. Man får också vara medveten om att det kan uppstå motsättningar som för med sig att ombudet tvingas avsäga sig uppdraget.

Vid etiska dilemman är det viktigt att belysa frågan och olika möjliga lösningar utifrån den enskilde klientens upplevelse och situation. För att lösa etiska dilemman kan socialarbetare och personliga ombud behöva tid till gemensam reflektion och stöd från ledningen.

Webbutbildning: Personligt ombud

Webbutbildningen Personligt ombud ger en introduktion i vad rollen innebär och i vilket sammanhang ett personligt ombud arbetar.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter