Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Personligt ombud. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Använd SIP – Ett verktyg för samverkan – alla över 18 år, vuxna och äldre

Kunskapsstödet beskriver när, hur, varför och med vem man ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Diskriminering i samband med psykisk ohälsa(pdf)

Kunskapssammanställningen belyser att diskriminering i samband med psykisk ohälsa är ett allvarligt problem, och att det är fullt möjligt att lösa.

Utgiven av: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.
Egen kraft – egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud(pdf)

Antologi med praktiska, konkreta redskap och metoder för det dagliga arbetet som personligt ombud. Innehåller även mer teoretiska delar som bland annat rör etik, empowerment/brukarmakt, förhållningssätt och återhämtning från psykisk ohälsa.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2008(pdf)

Rapporten ger en samlad bedömning av läget om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Ett fördjupningsavsnitt handlar om den ekonomiska situationen för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Med målet i sikte – målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS)(pdf)

Bedömningsinstrumentet Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS) är ett sätt att följa upp om klienterna gör framsteg och för att utvärdera insatsen.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Personliga ombud – ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet(pdf)

Ombudens uppdrag är att arbeta så att klientens behov av insatser tillgodoses.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Personligt ombud – på klientens uppdrag. Förhandlare och gränsöverskridare(pdf)

Rapporten tar bland annat upp utgångspunkten för de personliga ombudens arbete, ombudens arbetsmetoder, relationen mellan ombud och klient, och slutligen framgångsfaktorer och utvecklingspotential i personliga ombuds verksamhet.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning(pdf)

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud som bland annat tar upp hur klienternas behov av stödinsatser utvecklats och vilka resultat som uppnåtts. Rapporten följer även upp de ekonomiska effekterna av verksamheten med personligt ombud.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Statsbidrag till kommuner som har inrättat verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning(pdf)

Meddelandebladet redogör för bestämmelser för att kunna få statsbidrag för verksamhet med personligt ombud. Här beskrivs också verksamheternas målgrupp och de personliga ombudens arbetsuppgifter.

Utgiven av: Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter