Om personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna blir mer delaktiga i samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med.

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. De som kan få stöd av personligt ombud ska vara 18 år eller äldre, ha omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning. Dessutom ska de ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och den specialiserade psykiatrin, och andra myndigheter. Personer som kan komma ifråga är exempelvis de som förutom en psykisk funktionsnedsättning dessutom har ett missbruksproblem.

Grupper med behov av insatser och personligt ombud

I huvudsak är det sex grupper som får insatser och hjälp av personligt ombud:

  1. Personer som ännu inte har kontakt med myndigheter eller som av olika skäl har dragit sig undan från myndighetskontakter. De kan vara isolerade i sina bostäder och riskerar att fara illa.
  2. De som redan får insatser men insatserna är för få.
  3. De som har olika insatser men insatserna motsvarar inte behoven.
  4. De som har många insatser men insatserna är inte samordnade.
  5. De som har olika insatser men anser att de antingen är för omfattande eller att det inte längre finns behov av dem.
  6. Personer som har eller har haft kontakt med olika offentliga system, men som de offentliga systemen inte anser sig kunna ta hand om.

Verksamhet med tydligt fokus på den enskildes behov

En person som får ett personligt ombud kallas klient. Personliga ombud fungerar som stöd för klienter i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer. Arbetet som personligt ombud innebär att utifrån klientens behov av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning försöka hitta en gemensam lösning mellan olika myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som klienten behöver ha kontakt med. Ombudens övergripande arbetssätt är att ha ett helhetsperspektiv med ett tydligt fokus på den enskildes behov.

Verksamheten med personligt ombud har byggts upp och utvecklats sedan hösten 2000.

Uppdrag och ansvar

Verksamheten med personligt ombud drivs av kommunerna och finansieras delvis av regeringen, via Socialstyrelsen och länsstyrelserna. En förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud trädde i kraft den 1 augusti 2013. I förordningen regleras verksamheten, syfte och uppdrag. I förordningen specificeras också villkoren för att få statsbidrag.

Socialstyrelsen och länsstyrelserna

Socialstyrelsen fördelar statsbidrag till länsstyrelserna som i sin tur fördelar medlen till kommuner som har inrättat verksamheter med personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten med personligt ombud.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna följa upp, stödja och utveckla verksamheterna med personligt ombud. Socialstyrelsen ansvarar också för introduktionsutbildning av personliga ombud.

Statsbidrag lämnas till verksamhet med personligt ombud i syfte att den enskilde ska:

  1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället
  2. ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation
  3. ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov.

Verksamheten syftar även till att få myndigheter, kommuner och regioner att samverka utifrån den enskildes önskemål och behov och ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den enskilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service.

Kommunen

För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut. Den enskilde kan söka stöd av ett personligt ombud men har ingen laglig rätt att få det stödet. Det är frivilligt för kommunerna att ha en verksamhet med personligt ombud. Kommunerna har alltså möjlighet men inte skyldighet att erbjuda stöd av personligt ombud.

Ledningsgrupp

Det ska finnas en ledningsgrupp knuten till verksamheten med personligt ombud. I ledningsgruppen ska det finnas representanter för kommunen, regionens primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen.

Personligt ombud

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av klienten och förväntas inte ta några egna initiativ som inte klienten står bakom. Ombudet fungerar som ett redskap för att stärka klienten till att få en ökad tilltro till sig själv och sin egen förmåga, och därmed få bättre kontroll och makt över den egna vardagen.

Arbetet som personligt ombud innebär att tillsammans med klienten identifiera och formulera behovet av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning. Det innebär även att tillsammans med klienten se till att insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten planeras, samordnas och genomförs. Ombud bistår även klienten i kontakterna med olika myndigheter.

Personligt ombud verkar också för att personer med psykisk funktionsnedsättning som grupp ska få bättre livsvillkor. Detta sker ofta genom att de personliga ombuden identifierar brister i samhället som påverkar gruppen negativt och rapporterar dessa till sin ledningsgrupp.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.