Att uppmärksamma sex mot ersättning

Några grupper anses löpa extra stor risk att börja sälja sexuella tjänster. Dit hör hbtq-personer, personer med funktionsnedsättning, personer med missbruks- och beroendeproblematik och vissa utländska medborgare som lever i utsatthet.

Personer som har sex mot ersättning är ingen homogen grupp. Vissa säljer sex tillfälligt och andra gör det under längre perioder. På gruppnivå finns vissa gemensamma erfarenheter och omständigheter bland de som har tagit emot ersättning för sex. Detta gäller både män och kvinnor. Det är bland annat:

 • Tidigare utsatt för sexuella övergrepp
  Nästan 80 procent av unga som har erfarenhet av sex mot ersättning har tidigare utsatts för sexuella övergrepp.
 • Hbtq-personer
  Studier visar att sex mot ersättning är betydligt vanligare bland hbtq-personer än hos andra grupper, särskilt bland män inom gruppen.
 • Personer med funktionsnedsättningar kan ha större risk att utnyttjas sexuellt
  Det kan bero på att de kan ha svårt att lita på sin egen känsla och inte vågar berätta att de utsatts för övergrepp eller exploatering.
 • Personer utan uppehållstillstånd och vissa EU-medborgare
  Denna grupp kan ha svårt att försörja sig och då kan sex mot ersättning vara en utväg. Dessa personer kan också vara offer för människohandel för sexuella ändamål och tvingas till att sälja sexuella tjänster.
 • Personer med missbruks- och beroendeproblem
  Studier visar att personer som har sex mot ersättning generellt sett har högre drogkonsumtion. Kvinnor visade sig även ha en högre alkoholkonsumtion. Sex används i många fall i utbyte mot alkohol och droger.

Våldsutsatthet och missbruk

Många kvinnor som säljer sex utsätts för våld, inte bara av köpare utan också av män som de lever med. Kvinnor med missbruks- och beroendeproblem lever ofta i våldsamma relationer och brukar ha svårare än andra kvinnor att bryta upp från destruktiva och våldsamma relationer.

Socialtjänsten, kvinnokliniker, våldtäktsmottagningar och akutmottagningar är exempel på verksamheter som kommer i kontakt med kvinnor som har utsatts för våld i samband med att de sålt sex. Personal vid kvinnokliniker vittnar om att dessa kvinnor ofta är mycket utsatta men också svåra att nå och etablera kontakt med. De kommer sällan tillbaka för uppföljning eller för samtal med kurator efter att en första kontakt har tagits.

Forskning visar att mer än en tredjedel av de kvinnor som sålt sex har utsatts för våld i en parrelation jämfört med drygt en tiondel bland kvinnor som inte sålt sex.

Bland män som hade sålt sex var det också vanligare att det förekom våld i en parrelation. Skillnaden var däremot inte lika stor som bland kvinnorna mellan de som inte hade sålt sex och de som hade gjort det. Detta enligt 2011 års befolkningsundersökning.

Studier visar också att köpare kan utsätta säljare för våld och sexuella övergrepp, och att detta är erfarenheter som är svåra att bearbeta och stå ut med enligt RFSL.

Barn som lever med föräldrar som har sex mot ersättning

Det finns inte någon samlad kunskap om sambandet mellan sex mot ersättning och föräldrars förmåga till omsorg om sina barn. Det är alltså svårt att säga vad det innebär för ett barn att leva med en förälder som har sex mot ersättning eller vilket stöd och skydd barnet har behov av i sådana situationer.

Föräldrar som har erfarenhet av sex mot ersättning är ingen homogen grupp och konsekvenserna för deras barn kan variera. Föräldrarnas förmåga att tillgodose sitt barns behov är därför central när det gäller att bedöma om barnet riskerar att fara illa av detta skäl.

Sex mot ersättning – webbutbildning om stöd och hjälp till vuxna

Webbutbildningen Sex mot ersättning har som målsättning att ge ökad kunskap och medvetenhet om sexuella risksituationer som vuxna kan befinna sig i. Utbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal kan ge dig ökad förståelse om företeelsen, bemötande, insatser och åtgärder.

Sex mot ersättning – utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna (pdf)

Utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats fungerar som studiematerial och fördjupning till webbutbildningen Sex mot ersättning.

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel – webbutbildning

Den här utbildningen hos Jämställdhetsmyndigheten ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Just nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering. Hos Jämställdhetsmyndigheten finns samlad information till dig som yrkesverksam samt hänvisningar till material som du kan förmedla till de du möter som är på flykt från Ukraina.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter