Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Sex mot ersättning – vuxna. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Granskning av kommuners arbete med våld i nära relationer

Rapporten redovisar ett regionalt projekt med fokus på 14 kommuners arbete med ärenden som berör vuxna som varit utsatta för våld i nära relation och barn som bevittnat våld. Syftet var att bidra till en rättssäker handläggning av dessa ärenden och förbättra förutsättningar för enskilda att få tillräckligt stöd och skydd.

Utgiven av: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten – handbok(pdf)

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Handboken kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2020(pdf)

Rapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, med fokus på bland annat barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevården samt arbetet för våldsutsatta och hemlösa.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Inget att vänta på – Handbok för våldsförebyggande arbete

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Utgiven av: Jämställdhetsmyndigheten
Kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer(pdf)

Rapporten är en slutredovisning av regeringsuppdraget om kompetensstöd och utvecklingsmedel till kommuner och regioner samt en analys av satsningen arbetet mot våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som bevittnat våld och arbetet med våldsutövare i sin helhet under 2016–2018.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Migration, sexuell hälsa och hiv/STI prevention – en sammanfattande rapport

Denna sammanfattande rapport redogör för de viktigaste resultaten från en enkätundersökning av unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa. Majoriteten upplevde sig ha en bra generell och sexuell hälsa, men en dryg fjärdedel av männen och en dryg femtedel av kvinnorna upplevt oönskade sexuella handlingar. Rapporten är till för personer som möter unga migranter, inom exempelvis hälso- och sjukvård, kommun, landsting, myndigheter och civilsamhällets organisationer, liksom beslutsfattare.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Sex mot ersättning – utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna(pdf)

Det här utbildningsmaterialet handlar om att ge stöd och hjälp till personer som har fått ersättning för sexuella tjänster. Det fungerar som studiematerial och fördjupning till webbutbildningen Sex mot ersättning.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen(pdf)

Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen vägleder socialtjänsten för att stärka rättssäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer(pdf)

Handboken syftar till att ge socialtjänsten och hälso- och sjukvården vägledning på området våld i nära relationer. Handboken kompletterar (SOSFS 2014:4) Våld i nära relationer.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter