Om partnerskapet

Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten består av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS. Partnerskapet syftar till att stärka samverkan mellan aktörerna.

Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) samverkar genom ett partnerskap för att stärka förutsättningarna för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Flera andra myndigheter i Rådet för styrning med kunskap medverkar: Myndigheten för delaktighet, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) och Forte.

Partnerskapets vision

Genom samverkan, dialog och samordning av initiativ bidrar partnerskapet till behovsanpassad kunskapsutveckling och stöd för implementering så att bästa tillgängliga kunskap används.

Uppgifter för partnerskapet

Parterna har ett ömsesidigt ansvar för nyttan i gemensamma dialoger och i de aktiviteter som parterna kommer överens om. Parterna arbetar var för sig och tillsammans för att uppnå visionen för partnerskapet. Genom möten och dialog ska parterna gemensamt:

 1. Samråda om socialtjänstens behov.
 2. Se över om befintlig kunskap redan finns hos någon av parterna men inte är känd eller målgruppsanpassad.
 3. Analysera och diskutera hur vi bäst kan möta behoven av ny kunskap och vilken aktör som bör göra vad.
 4. Initiera och genomföra gemensamma utvecklingsarbeten i olika former.
 5. Vara en mottagare för lovande exempel på lokal kunskapsutveckling.

Partnerskapet arbetar på flera olika sätt för att lösa dessa uppgifter, var för sig och tillsammans. 

Partnerskapet arbetar i samverkanspiloter och prioriterade samverkansområden
 • Partnerskapet samråder om behov genom att föreslå områden att samverka kring – samverkanspiloter. Samverkanspiloterna genomförs av tillsatta arbetsgrupper.
 • Arbetsgrupperna skapar en samlad bild av behovet.
 • Arbetsgruppen gör en fördjupad problemanalys och gapanalys för att identifiera vilken kunskap som redan finns i relation till behovet.
 • Arbetsgruppen stämmer sedan av med alla parter på ett möte där man föreslår och diskuterar hur arbetet bör bedrivas framåt. Om samverkan framåt bedöms som fortsatt viktigt initieras ett gemensamt utvecklingsarbete - ett prioriterat samverkansområde.
 • Det finns också möjlighet att som part i partnerskapet föreslå att man bör undersöka förutsättningar för nationell spridning av ett lokalt framtaget arbetssätt eller en metod. Även i detta fall tillsätts en arbetsgrupp i form av en samverkanspilot för att undersöka behovet av detta samt förutsättningar.

Vad åtar sig parterna att göra när de går med i partnerskapet?

De respektive regionala samverkans- och stödstrukturerna

 • Samordnar lokala dialoger om behov av stöd för kunskapsutveckling och är språkrör för kommunerna och regionerna i sina respektive län eller delar av län in i partnerskapet.
 • Stödjer kommunernas kunskapsutveckling bland annat utifrån dialogerna i partnerskapet, till exempel genom FoU-miljöer, regionala utvecklingsledare eller motsvarande.
 • Bidrar med kompetens och resurser i partnerskapets utvecklingsarbeten.

Socialstyrelsen

 • Tydliggör vilken kunskap som finns att förmedla och på vilket sätt användningen av den kan stödjas av myndigheten.
 • Samordnar vid behov information till och från berörda myndigheter i Rådet för styrning med kunskap.
 • Bidrar med kompetens och resurser i partnerskapets utvecklingsarbeten.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

 • Tar ett samordningsansvar för de nätverk och grupperingar som SKR är en del av eller arbetar tillsammans med och stödjer med fokus på kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.
 • Administrerar en gemensam projektplats för partnerskapet.
 • Bjuder in till årsmöte för partnerskapet.
 • Bidrar med kompetens och resurser i partnerskapets utvecklingsarbeten.

Kommuner och regioner

Kommunerna och regionerna äger och är uppdragsgivare till de regionala samverkans- och stödstrukturerna och är de som finansierar arbetet på regional nivå. Kommunerna och regionerna ingår därför på så vis att de ger i uppdrag åt sin respektive regionala samverkans- och stödstruktur att medverka i partnerskapet.

Information till dig som är ny representant i partnerskapet

En representant i partnerskapet har flera funktioner för att visionen för partnerskapet ska uppnås. Mandat och roll kan vara olika beroende på organisation. Nyckelorden för en representant är dialog, förankring och informationsspridning.

Dialog innefattar:

 • att regelbundet efterfråga lokala och regionala behov som behöver lyftas nationellt
 • att föra fram dessa behov vid partnerskapets möten
 • att för samverkanspiloternas områden lokalt, regionalt och nationellt be om synpunkter, deltagande och återkoppling.

Förankring innefattar:

 • att föra tillbaka information från partnerskapet till de lokala och regionala organisationerna samt myndigheter
 • att i respektive organisation förankra samverkanspiloter som man deltar i

Sprida information:

 • informera om arbetet i partnerskapets samverkanspiloter och prioriterade samverkansområden i respektive organisation.

Så arbetar vi ihop i partnerskapet

Alla representanter möts två gånger per år. På dessa möten har vi dialog om behov av kunskapsutveckling i socialtjänsten och initierar gemensamma utvecklingsprojekt där samverkan identifierats som en framgångsfaktor. Dessa kallas samverkanspiloter.

För dig som representant kan det bli aktuellt att ingå i en strategisk grupp och utse lokala och regionala experter till en operativ grupp.

Kansliet

Som stöd för partnerskapets arbete finns ett kansli. Dit kan du alltid vända dig för att få mer information eller för frågor. Kontaktuppgifter hittar du  på sidan kontakt. De finns också på partnerskapets projektarbetsplats som du blir inbjuden till som representant.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Socialstyrelsen. 2020.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter