Om partnerskapet

Partnerskap – för att stärka samverkan mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS.

Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och regionala samverkans- och stödstrukturer samverkar genom ett partnerskap för att stärka förutsättningarna för Kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Flera andra myndigheter i Rådet för styrning med kunskap medverkar: Myndigheten för delaktighet, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, och Forte.

Partnerskapets vision

Genom samverkan, dialog och samordning av initiativ bidrar Partnerskapet till behovsanpassad kunskapsutveckling och stöd för implementering så att bästa tillgängliga kunskap används.

Uppgifter för partnerskapet

Parterna har ett ömsesidigt ansvar för nyttan i gemensamma dialoger och i de aktiviteter som parterna kommer överens om. Parterna arbetar var för sig och tillsammans för att uppnå visionen för partnerskapet. Genom möten och dialog ska parterna gemensamt:

 1. Samråda om socialtjänstens behov.
 2. Se över om befintlig kunskap redan finns hos någon av parterna men inte är känd eller målgruppsanpassad.
 3. Analysera och diskutera hur vi bäst kan möta behoven av ny kunskap och vilken aktör som bör göra vad.
 4. Initiera och genomföra gemensamma utvecklingsarbeten i olika former.
 5. Vara en mottagare för lovande exempel på lokal kunskapsutveckling.

Partnerskapet arbetar på flera olika sätt för att lösa dessa uppgifter, var för sig och tillsammans. 

Så här arbetar partnerskapet

1. Partnerskapet samråder om behov genom att föreslå och diskutera nya områden för att samverka kring och tillsätter arbetsgrupper.

2. Arbetsgrupper arbetar i samverkan och skapar en samlad bild av behovet.

3. Arbetsgruppen för ett samverkansområde gör en gedigen problemanalys och därefter en gapanalys för att identifiera vilken kunskap som redan finns i relation till behovet.

4. Arbetsgruppen för ett samverkansområde stämmer sedan av med alla parter på ett möte där man föreslår och diskuterar hur arbetet bör bedrivas framåt. Om samverkan framåt bedöms som fortsatt viktigt för att lösa problemet initieras ett gemensamt utvecklingsarbete som ett prioriterat samverkansområde.

5. Det finns också möjlighet att som part i partnerskapet föreslå att man bör undersöka förutsättningar för nationell spridning av ett lokalt framtaget arbetssätt eller en metod. Även i detta fall tillsätts en arbetsgrupp i form av en pilot för att undersöka behovet av detta samt förutsättningar.

Vad åtar sig parterna att göra när de går med i partnerskapet?

De respektive regionala samverkans- och stödstrukturerna

 • Samordnar lokala dialoger om behov av stöd i kunskapsutveckling och är språkrör för kommunerna och regionerna i sina respektive län eller delar av län in i partnerskapet.
 • Stödjer kommunernas kunskapsutveckling bland annat utifrån dialogerna i partnerskapet, till exempel genom FoU-miljöer, regionala utvecklingsledare eller motsvarande.

Socialstyrelsen

 • Tydliggör vilken kunskap som finns att förmedla och på vilket sätt användningen av den kan stödjas av myndigheten.
 • Samordnar vid behov information till och från berörda myndigheter i Rådet för styrning med kunskap.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

 • Tar ett samlat samordningsansvar för de nätverk och grupperingar som är en del av förbundet eller som förbundet arbetar tillsammans med och stödjer med fokus på kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.
 • Samordnar dessutom tre nätverk med regionala utvecklingsledare och motsvarande inom verksamhetsområdena stöd till personer med funktionsnedsättning, social barn- och ungdomsvård samt missbruks- och beroendefrågor.
 • Administrerar en gemensam projektplats för partnerskapet.
 • Bjuder in till årsmöte för partnerskapet.

Kommuner och regioner

Kommunerna och regionerna äger och är uppdragsgivare till de regionala samverkans- och stödstrukturerna och är de som finansierar arbetet på regional nivå. Kommunerna och regionerna ingår därför på så vis att de ger i uppdrag åt sin respektive regionala samverkans- och stödstruktur att medverka i partnerskapet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen. 2020.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter