Tecken på undernäring

Tidiga tecken på undernäring eller risk för undernäring kan till exempel vara försämrad aptit, mindre mängd mat som inhandlas eller löst sittande kläder.

Undernäring definieras som en näringsrubbning som kan leda till en försämrad kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp.

Bristen på näringsämnen kan förekomma antingen ensamt eller i kombination med sjukdom och åldrande. Undernäring är inte alltid synlig, utan kan även förekomma vid övervikt och fetma.

Det är både svårt och tidskrävande att återställa näringsbalansen hos en undernärd person och det är därför viktigt att så långt det är möjligt sträva efter att förebygga att undernäring uppstår.

Att upptäcka tecken tidigt

Det är viktigt att både hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter har kunskap om hur vården och omsorgen i ett tidigt skede kan upptäcka riskfaktorer hos den enskilde som på sikt kan leda till undernäring.

Personal i hälso- och sjukvården, hemtjänsten och särskilda boenden har en viktig roll att kunna upptäcka riskfaktorer för undernäring. Här har undersköterskan med sjukvårdsutbildning och kontinuerlig kontakt med omsorgstagaren en central roll. Närstående är, med sina kunskaper om den enskilde, en viktig resurs i vården och omsorgen. Att se förändringar eller att i samtal ta del av svårigheter och problem kan bidra till att tecken på undernäring uppmärksammas tidigt och åtgärdas i samförstånd med personen.

Tidiga tecken på undernäring kan exempelvis vara:

  • mat som inte äts upp, gammal mat i kylen
  • en allt mindre mängd mat som inhandlas
  • en försämrad aptit
  • löst sittande kläder, ringar och klocka.

När exempelvis hemtjänstpersonal uppmärksammar risk för undernäring är det viktigt att personalen känner till verksamhetens rutiner för hur och när hälso- och sjukvården ska kontaktas med anledning av det.

​Förhållningssätt och regelverk

En individanpassad vård och omsorg innebär att man ger vård och omsorg med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet, och att individen får möjlighet att vara delaktig. Flera lagar reglerar detta.

Förhållningssätt och regelverk, inom aktuellt tema på Kunskapsguiden

Bedömning och utredning av risk för undernäring

För att förhindra undernäring hos en person är det viktigt att göra en inledande riskbedömning av personens näringstillstånd så snart som möjligt. Om det finns behov av en utredning ger den sedan kunskap om vilka åtgärder som behöver sättas in, hur ofta personens näringstillstånd behöver följas upp och vilken eller vilka professioner som behövs för behandlingen och uppföljningen.

Bedömning och utredning av risk för undernäring, inom aktuellt tema på Kunskapsguiden

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsen 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter