Samverkan

Behovet av samverkan mellan vård- och omsorgsgivare är stort när det gäller att förebygga, utreda och behandla undernäring. Flera professioner bidrar till att en person med undernäring får en god vård och omsorg.

Behovet av samverkan mellan vård- och omsorgsgivare är stort när det gäller att förebygga, utreda och behandla undernäring. Ett gott omhändertagande förutsätter en tillgång till personal med nutritionskompetens och att flera hälso- och sjukvårdsprofessioner medverkar utifrån de behov den enskilde har. Till exempel dietister, sjuksköterskor, läkare, logopeder och undersköterskor bidrar till en god vård och omsorg av personer med undernäring eller risk för undernäring.

Samordnad individuell planering

Om en person med undernäring eller risk för undernäring behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan en samordnad individuell plan, SIP, upprättas. Planen upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska kunna få sina behov tillgodosedda, och om hen samtycker till att den upprättas. Av en SIP ska det framgå

  • vilka insatser som behövs
  • vem som ansvarar för vad och när
  • vem som har huvudansvar för planen.

Samordnad individuell planering för äldre personer, tema på Kunskapsguiden

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård

Syftet med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller från den landstingsfinansierade öppna vården.

En samordnad individuell planering vid utskrivning från slutenvård ska göras mellan region, landsting och kommun när det finns behov av insatser från landsting och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst efter utskrivningen från den slutna vården.

​Stöd för samverkan

Många patienter vårdas idag på flera nivåer samtidigt – både inom den kommunala hälso- och sjukvården och i landstingen eller regionerna. Temat Stöd för samverkan ger exempel på en process för samverkan mellan olika vårdnivåer och socialtjänsten. Samverkan gör att det blir tydligare var ansvaret för olika åtgärder ligger. Det gör att patienten kan få ett bra och effektivt omhändertagande. Kunskapsstöden som du hittar under temat har tagits fram inom området hälsosamma levnadsvanor och kan användas även vid arbete mot undernäring.

Stöd för samverkan, tema på Kunskapsguiden

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsen 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter