Risker med undernäring

Med undernäring följer en ökad risk för bland annat fördröjd sårläkning, försämrad muskelfunktion och nedsatt hjärt- och lungfunktion. Med nutritionsbehandling kan man förebygga och behandla undernäring.

Undernäring definieras som en näringsrubbning som kan leda till en försämrad kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp.

I Sverige förekommer undernäring framför allt bland äldre personer, trots att många äldre personer har bra matvanor. Med ökande ålder ökar risken för sjuklighet och funktionsnedsättning som i sin tur ökar risken att utveckla undernäring.

Med undernäring följer en ökad risk för bland annat:

 • minskad muskelstyrka
 • fördröjd sårläkning
 • ökad sårbarhet mot infektion
 • nedsatt funktion av hjärta och lungor
 • förvirringstillstånd
 • förändrade kognitiva funktioner
 • nedstämdhet
 • förstoppning eller diarré.

Det är både svårt och tidskrävande att återställa näringsbalansen hos en undernärd person och det är därför viktigt att så långt det är möjligt sträva efter att förebygga att undernäring uppstår.

Vårdskador som konsekvens av undernäring

Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som en patient fått i kontakten med hälso- och sjukvården. Även dödsfall som hade kunnat undvikas om lämpliga åtgärder hade utförts ingår i begreppet. En vårdskada kan uppstå på grund av den vård och behandling som patienten får men också om patienten inte får den vård som den behöver. Undernäring kan i sig komma att klassas som en vårdskada. Men en vårdskada kan även uppstå som en konsekvens av undernäring.

Exempel på möjliga vårdskador som en konsekvens av undernäring är följande:

 • Fallskador. Eftersom undernäring ofta medför förlust av muskler och muskelfunktion innebär undernäring en ökad risk för balansproblem och fallolyckor.
 • Trycksår. Undernäring kan leda till minskad ork och muskelmassa. Detta kan leda till minskad rörlighet både i stol och säng och en oförmåga att ändra position, som i sin tur medför en ökad risk för trycksår. Undernäring kan även leda till försämrad sårläkning med risk för en vårdrelaterad infektion.
 • Försämrad munhälsa. Munhälsan är central för välbefinnande och livskvalitet. Undernäring kan leda till ohälsa i munnen och ohälsa i munnen kan leda till undernäring. En bristande kosthållning ökar risken för kariesutveckling samtidigt som undernäring leder till att salivkörtlarnas produktion minskar, med en ökad risk för karies. Munhälsa och tandkvalitet påverkar förmågan att kunna äta. Förmågan att sköta den dagliga munhygienen påverkas av ett generellt försämrat tillstånd, till exempel försämrad motorik eller kognitiv förmåga.

Nutritionsvårdsbehandling för att förebygga eller behandla undernäring

Att servera god mat och erbjuda trevliga måltider är ett bra sätt att förebygga undernäring och främja hälsa i vård och omsorg. Nutritionsbehandling kan vara förebyggande för att undvika undernäring, eller behandlande vid konstaterad undernäring. Vanligtvis är det övergripande målet med nutritionsbehandling att säkerställa det totala näringsintaget - energi, protein, vätska och andra näringsämnen. Men all nutritionsbehandling är anpassad för den enskilde där hänsyn alltid måste tas till given situation och eventuella sjukdomstillstånd.

Förebygga och behandla undernäring, inom aktuellt tema på Kunskapsguiden

Anmälan vid vårdskada

I händelse av vårdskada, eller risk för vårdskada inom hälso- och sjukvården ska en utredning göras, enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anmälan görs enligt anvisningarna i IVO:s föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan vid missförhållande

Verksamheter inom socialtjänsten, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och vid Statens institutionsstyrelse ska rapportera missförhållanden respektive påtaglig risk för missförhållanden enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah. Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till IVO.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsen 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter