Otillräcklig fysisk aktivitet

För vissa grupper är otillräcklig fysisk aktivitet mer riskfyllt än för andra. Det är därför särskilt angeläget att dessa grupper får hjälp och stöd att öka sin fysiska aktivitet. Exempel på sådana högriskgrupper är personer som har depression, schizofreni, diabetes, blodfettsrubbning, övervikt, fetma eller stort bukomfång, och personer med funktionsnedsättning.

Med otillräcklig fysisk aktivitet avses att man inte uppnår rekommendationen om att vara fysiskt aktiv varje dag i sammanlagt minst 30 minuter.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och stegräknare samt med särskild uppföljning till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet.

En arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet

För att främja fysisk aktivitet kan hälso- och sjukvården använda Fysisk aktivitet på recept, FaR®. Det är en arbetsmetod som innebär

att patient och vårdgivare kommer överens om att ökad fysisk aktivitet ska ingå som en del av behandlingen.

FaR innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. Arbetsmetoden bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt. Det som styr det patientcentrerade samtalet är patientens hälsotillstånd, besvär, diagnoser och eventuella riskfaktorer, tidigare erfarenheter samt vad som känns roligt och möjligt att genomföra.

Samtalet kan leda fram till en skriftlig ordination av fysisk aktivitet på recept. Den ordinerade aktiviteten kan antingen vara en aktivitet som patienten bedriver på egen hand eller en organiserad aktivitet.

Tanken med FaR är att hälso- och sjukvården ska samarbeta med olika aktivitetsarrangörer i närområdet för att stötta individen till att både öka och vidmakthålla sin aktivitetsnivå. Aktivitetsarrangörer kan vara frivilligorganisationer som idrottsföreningar, pensionärsforeningar och patientföreningar, eller kommunala anläggningar och privata företagare.

Det är även viktigt med uppföljning av FaR-ordinationen, för att bland annat justera ordinationen och vid behov arbeta mer med motivationen.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i arbetet med att främja fysisk aktivitet. Dels når hälso- och sjukvården de grupper i samhället som är mest stillasittande, dels anger patienter ofta läkare och annan sjukvårdspersonal som trovärdiga källor till hälsoinformation. Dessutom förväntar sig många patienter hälsovägledning vid besök hos hälso- och sjukvården.

Som stöd för rådgivningen till olika patientgrupper finns FYSS – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, som är framtagen av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet.

Film med rådgivande samtal (MI) om fysisk aktivitet

Barbro Holm Ivarsson har tagit fram en film som illustrerar rådgivande samtal om otillräcklig fysisk aktivitet. Filmen är ett exempel på hur hälso- och sjukvården kan arbeta med stöd till fysisk aktivitet enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer före prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Använd gärna filmen som underlag för diskussion och reflektion på arbetsplatsträffar och vid utbildningsträffar.

Spel för att inspirera till hälsosamma levnadsvanor

Bilden visar spelplan och blädderpärm med förslag på aktiviteter för hälsosamma levnadsvanorSpelet ”Bra vanor – tänk stort, börja smått” inspirerar på ett lekfullt sätt till hälsosamma levnadsvanor, och har tagits fram av Socialstyrelsen. Tanken är att materialet ska locka till att dels pröva kravlösa fysiska aktiviteter som kan bryta stillasittande, dels våga pröva nya livsmedel. 

Materialet består dels av ett spel med en spelplan, dels av en blädderpärm med förslag på olika aktiviteter som spelaren ska utföra för att kunna gå vidare på spelplanen.

Spelet riktar sig främst till personer med kognitiv funktionsnedsättning som har stöd utifrån LSS eller SoL. 

Beställ spelet "Bra vanor – tänk stort, börja smått" hos Socialstyrelsen

Handledning för spelet om hälsosamma levnadsvanor för personal (pdf)

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen; 2018.
FaR - individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet. Statens folkhälsoinstitut; 2012.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.