Riskbruk av alkohol

För vissa grupper är en hög alkoholkonsumtion mer riskfyllt än för andra, och för dem är det särskilt angeläget med stöd för att minska alkoholintaget. Exempel på sådana grupper är personer med blodfettsrubbningar, övervikt eller obesitas, leverpåverkan, schizofreni och ångest eller depression.

Med riskbruk av alkohol avses en hög genomsnittlig konsumtion av alkohol eller intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden. Ny forskning visar att det sannolikt inte är helt riskfritt att dricka alkohol över huvud taget. Även en låg konsumtion har visat sig innebära risker. Därför håller Socialstyrelsen på att se över gränserna för vad som kan definieras som riskbruk av alkohol.

Personer som till exempel har kognitiva problem, dålig balans, eller tar lugnande läkemedel kan behöva undvika alkohol helt. För personer som sällan eller aldrig dricker alkohol är det sannolikt mest hälsosamt att bibehålla dessa vanor.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal till personer som har en hög genomsnittlig konsumtion av alkohol eller intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden, enligt de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Bland personer med en hög alkoholkonsumtion kan det också finnas de som har utvecklat ett missbruk eller beroende. Dessa personer omfattas inte av rekommendationerna ovan utan bör erbjudas behandling enligt Nationella riktlinjer för missbruk och beroende.

""

Podd om rådgivning om alkoholvanor

Cirka en miljon svenskar har alkoholvanor som kan ge hälsoproblem, så kallat riskbruk. Hur kan primärvården arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom att ta upp alkoholvanor och ge dem som behöver stödjande behandling?

Rådgivande samtal om alkohol – fyra filmer

Socialstyrelsens filmer om rådgivande samtal om alkohol riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med att stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindra. De innehåller även frågor för reflektion och diskussion.​

Film: Enkla råd om alkohol

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2018.