Samer och samiska språk

Samerna är en av de fem nationella minoriteterna i Sverige och den samiska minoriteten är också Sveriges urfolk. Samiska är erkänt som nationellt minoritetsspråk och sedan år 2010 finns ett förvaltningsområde för samiska där de som önskar bland annat har rätt till förskola och äldreomsorg på samiska.

Samerna är en av de nationella minoriteterna i Sverige och även erkända som Sveriges urfolk sedan ett riksdagsbeslut 1977. Med urfolk menas grupper som levt på samma plats genom historien innan länder invaderats eller kolonialiserats. Samerna har historiska geografiska rötter i det landområde som kallas för Sapmí och som består av delar av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. I Sapmí har samer bott sedan långt innan Sveriges nuvarande gränser etablerades. Uppskattningsvis finns idag ca 80 000–100 000 samer i Sapmí varav ca 30 000 i Sverige.

Historia

Samerna har haft en relativt stark ställning i svenska Sapmí fram till 1800-talet, även om det också förekommit svåra övergrepp, inte minst från kyrkan under försöken att kristna samerna. Med ett starkare nationsbygge under 1800-talet trängdes dock samerna undan allt mer av nybyggare och det uppstod många konflikter kring rättigheter till fiskevatten och land. Myndigheternas syn på markrättigheter förändrades gradvis och samerna förlorade allt oftare i domstolstvister med nybyggare.

I takt med den ökade industrialismen och gruv- och kraftindustrins utveckling ödelades mer och mer av renbetesland och jaktmarker för samerna. Under 1900-talets början och mitt förvärrades situationen som kulminerade i rastänkande och skallmätningar och samernas kultur, språk och traditioner kränktes. Samerna organiserade sig också under denna period och den 6 februari 1917 samlades samer för första gången i ett landsmöte i Trondheim i Norge. Sedan 1993 firas den 6 februari som samernas nationaldag.

Sametinget – statlig myndighet och folkvalt organ

Sametinget inrättades 1993 i Sverige och är både en statlig myndighet och ett folkvalt organ. Sametinget bevakar frågor som rör samisk kultur och liv i Sverige men kämpar också för att samers rättigheter som urfolk ska stärkas. Sametinget har 31 folkvalda ledamöter och sitt huvudkansli i Kiruna.

Flera samiska språk

Det finns flera samiska språk som talas i Sverige, bland annat nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska. Alla samer kan inte tala samiska vilket bland annat beror på att det saknats undervisning i och på samiska och att många inte överfört språket till nästa generation på grund av diskriminering av samer och stigmatisering av språket. Sedan år 2000 är samiska erkänt som nationellt minoritetsspråk i Sverige och sedan år 2010 finns ett förvaltningsområde för samiska där de som önskar bland annat har rätt till förskola och äldreomsorg på samiska.

Lägesrapport: De samiska språken i Sverige 2020

Sametingets lägesrapport över de samiska språken i Sverige beskriver Sametingets arbete med förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken, utbildningssituationen och det fortsatta gränsöverskridande språksamarbetet.

Fokus på hälsa och hälsoforskning i sápmi – resultat från elva samiska fokusgrupper

Fokus på hälsa och hälsoforskning i Sápmi är en populärvetenskaplig rapport som bygger på en studie med kvalitativ design som sammanför åsikter och uppfattningar från fokusgrupper om vad som betecknar samisk hälsa och vad som är viktigt för en hälsostudie att beforska men även hur samisk hälsoforskning bör eller kan bedrivas.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Minoritet.se .
Samer.se .
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Sveriges riksdag, 2009.