Samisk hälsa

Sametinget har tillsammans med fyra regioner och andra aktörer bildat ett kunskapsnätverk för samisk hälsa. Kunskapsnätverket har bland annat tagit fram en strategi för en kulturanpassad hälso- och sjukvård och en webbutbildning om samisk kulturförståelse.

I Sverige finns inte så mycket forskning om samisk hälsa och kunskapsluckorna är stora. På senare år har dock samers hälsa och livsvillkor uppmärksammats mer, inte minst inom regionerna som ingår i förvaltningsområdet för samiska.

Kunskapsnätverk för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. I samarbetet deltar

 • Regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen och Dalarna
 • Sametinget
 • Landsförbundet svenska samer
 • Riksorganisationen Samerna
 • Same Ätnam
 • Sáminuorra
 • Svenska samernas riksförbund.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa startades 2017 och har sedan dess arbetat för att öka vårdgivares kunskap om samiska patienters rättigheter och behov liksom för att stödja vården i utvecklingen av en kulturanpassad hälso- och sjukvård.

Strategi för samisk hälsa

Samtliga regioner som ingår i Kunskapsnätverket för samisk hälsa har antagit dokumentet Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för samer 2020–2030. Det innebär att regionerna har tagit på sig att arbeta för en kulturanpassad hälso- och sjukvård för samer. Enligt strategin ska man göra det genom utbildning av vårdpersonal, utveckling av nya arbetssätt och metoder, synliggörande av samisk kultur och språk, samt breddade kunskapsunderlag. Dessutom ska regionerna verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

Av strategin framgår också att allt arbete ska utgå från ett urfolksperspektiv, intersektionell analys och samisk delaktighet. Med intersektionell analys avses medvetenhet om att samers hälsa och behov i vården kan variera beroende på bland annat kön, ålder, funktionsförmåga och sexuell läggning.

Läs mer:

Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020–2030 hos Region Västerbotten

Sametingets bidrag till den nationella strategin för psykisk ohälsa och suicidprevention

En kulturanpassad hälso- och sjukvård

De viktigaste teman och önskemål som samer själva uttrycker om hälso- och sjukvården är att vårdpersonalen ska ha en större kulturförståelse, ge ett bra bemötande och att hälso- och sjukvården ska ha en god tillgänglighet.

För att underlätta ett bra möte är det viktigt att personalen har kunskap om:

 • vad det innebär att leva i minoritet (minoritetsstress)
 • samisk kultur, historia och livsvillkor
 • renskötarens livsvillkor och förutsättningar.

Under år 2020 lanserades en e-utbildning i samisk kulturförståelse för anställda inom hälso- och sjukvården som nätverket utvecklat i samarbete med SANKS, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus.

Webbutbildning om samisk kulturförståelse

Webbutbildningen i samisk kulturförståelse vänder sig till vårdpersonal. Utbildningen har tagits fram av Kunskapsnätverket för samisk hälsa och ska öka kunskapen om samisk kultur och samers rättigheter i hälso- och sjukvården. Teman som tas upp i webbutbildningen är bland annat urfolket samer och samers rätt, hälsa och sjukdom samt kommunikation och vårdbesök.

Kulturförståelse är viktigt för ett bra bemötande inom hälso- och sjukvården. Därför behöver hälso- och sjukvårdens personal ges möjlighet till utbildningsinsatser för att öka sin kunskap om samers kultur, språk och livsvillkor. Samerna själva ska inte behöva utbilda personalen under själva vårdmötet utan personalen behöver ha en grundutbildning i kulturförståelse för att vårdmötet ska erbjuda likvärdig vård.

Genom ökad kunskap kan man undvika missförstånd och underlätta kommunikationen i vårdmötet. Det leder till en mer inkluderade sjukvård där patienten är i centrum.

Läs mer: Samisk hälsa – webbenkät hos Region Västerbotten

Se ett webinarium där forskaren Petter Stoor berättar om hälsostudien Samisk hälsa på lika villkor 

Samers psykosociala hälsa

Det finns inte mycket forskning på samers hälsa men en del studier visar att den psykosociala hälsan bland samer ibland är sämre än bland majoritetsbefolkningen och att renskötare har det särskilt svårt.

I Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa ger Sametinget förslag på hur kunskapsläget och situationen för samers psykosociala hälsa kan förbättras, bland annat genom

 • att skapa ett centrum för samisk hälsa
 • en befolkningsbaserad forskning om samers hälsa
 • en ökad samisk språk- och kulturkompetens i hälso-och sjukvården.

Ett sätt att öka den samiska kompetensen inom vården kan innebära att tillvarata de resurser inom vården som redan finns idag i på ett mer systematiskt sätt, till exempel genom att inventera, uppvärdera och tillgängliggöra samisk språk- och kulturkompetens.

Sametingets hälsopolitiska handlingsprogram

Sametingets hälsopolitiska program är långsiktigt och tar sikte mot en god hälsa för urfolket samerna, oavsett livssituation, och en språk- och kulturanpassad vård och omsorg för samer i Sápmi/Sábme/Sábmie/Saepmie och hela Sverige.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020–2030 Region Västerbotten,2019.
Samisk hälsa – webbenkät Region Västerbotten, 2019.
Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa Sametinget, 2016.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter