Rättslig reglering

​Kommunens arbete regleras i lagar och förordningar och i föreskrifter och allmänna råd. Inom kommunen finns socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.

Här beskrivs kortfattat vad som avses med socialtjänst respektive kommunal hälso- och sjukvård.

Socialtjänst

Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras genom bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt personlig assistans som utförs med assistansersättning som regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110).

Socialtjänst avser även handläggning av ärenden som rör adoptioner, faderskap, vårdnad, boende och umgänge enligt föräldrabalken (1049:381).

Kommunal hälso- och sjukvård

Med kommunal hälso-och sjukvård menas sjukvård som genom kommunens åtagande ges i vårdtagarens bostad eller på boende där vårdtagaren vistas. Kommunerna ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) för hälso- och sjukvård (förutom läkarinsatser) i särskilt boende och dagverksamheter samt, i de fall kommunen har avtal med regionen, även för hemsjukvård i ordinärt boende.

Vårdtagare inom den kommunala hälso- och sjukvården kan vara särskilt sårbara då ansvaret för deras vård och omsorg delas mellan olika aktörer. Läkaren i primärvården, den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) i kommunen, den medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i kommunen, den socialt ansvariga samordnaren (SAS) i kommunen samt verksamhetschefen för särskilda boende respektive hemtjänsten behöver samordna stödet omkring vårdtagarna och klargöra roller och ansvar.

Krisberedskap och civilt försvar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst - Kunskapsguiden

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) vad gäller temperatur inomhus. Dessa allmänna råd gäller för bostadsutrymmen, till exempel kök, sovrum, vardagsrum och badrum.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Sveriges Riksdag.
Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. ​Socialstyrelsen.
Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Sveriges Riksdag.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter