Stöd och utbildning

Barn och unga i familjehem har rätt till en god vård, och det är socialnämnden som ska se till att de får det. Socialtjänsten ska ge löpande råd, stöd och annan hjälp till familjehemmen. Socialtjänsten ska också se till att jour- och familjehem får den utbildning de behöver för att kunna ge nödvändig omsorg och vägledning.

Familjehem har ett viktigt samhällsuppdrag med många utmaningar och krav. De förväntas, ofta på obestämd tid, ta emot ett barn eller en ung person i sitt hem som en likvärdig familjemedlem och lära känna och bygga upp en tillitsfull relation till barnet. Familjehem behöver, och har rätt till, stöd och utbildning för att få bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Stöd, kunskap och förståelse för att möta barnets behov

Många barn och unga som placeras i familjehem har levt i instabila miljöer och har svåra upplevelser bakom sig. Oavsett skälet till en placering förväntas familjehemmet kunna ge barnet stöd och hantera de svåra situationer som kan uppkomma. Familjehemmet behöver ha kunskap och förmåga att förstå och möta både barnet och dess föräldrar.

Nätverkshem kan ha behov av stöd utifrån sin specifika relation till både det placerade barnet och till barnets biologiska föräldrar och övriga nätverk.

Nätverkshem

Rätt till råd, stöd och annan hjälp

En god relation mellan socialsekreteraren och familjehemsföräldrarna är viktig för hur bra placeringen blir för barnet. Socialtjänsten ska ge råd, stöd och annan hjälp till familjehemmet. Det handlar dels om stöd i vardagen, dels om stöd i samband med planeringen och uppföljningen av barnets situation. I vissa fall kan det vara kontinuerlig handledning som motsvarar behovet, medan det i andra situationer kan vara en fortbildningsinsats. Det kan också finnas behov av specifik handledning utifrån barnets särskilda behov.

Råd och stöd till nätverkshem behöver utformas utifrån vilken relation barnet har till nätverkshemmet.

Nätverkshem

Syftet med både handledning och fortbildning är att familjehemsföräldrarna ska få ökad kunskap, insikt, förståelse och möjlighet till reflektion, så att de bättre kan hjälpa barnet. Det hjälper dem också att hantera eventuella känslor av stress och otillräcklighet och att utveckla en bra relation till både barnet och hens familj. Förutom det professionella stödet från socialtjänsten, är det också bra om familjehem och jourhem får återkommande möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra.

Det kan vara lämpligt att reglera frågor om hur stöd till familjehemmet ska utformas i det avtal som ska tecknas mellan nämnden och hemmet.

Läs mer

Rätt till utbildning

Socialtjänsten ska erbjuda jour- och familjehem den utbildning de behöver. Socialtjänsten kan välja att bara godkänna utbildade jour- eller familjehem. Men det finns inte något krav i lagen på att jour- eller familjehem måste delta i utbildning för att bli godkända.

Socialstyrelsens grundutbildning för familjehem – Ett hem att växa i

Socialstyrelsen har tagit fram en grundutbildning för familjehem – Ett hem att växa i. Syftet med utbildningen är att stödja kommunerna i deras arbete och ge förutsättningar för alla familjehem att få en nationellt likvärdig utbildning av god kvalitet. Men socialtjänsten kan välja att erbjuda andra utbildningar och kurser de anser är lämpliga.

Ett hem att växa i riktar sig till alla typer av familjehem och jourhem. Utbildningsmaterialet bygger på barnkonventionen, övrig aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från professionen, barn, föräldrar och familjehem om vad jourhem och familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. Det varvar teoretiska kunskaper med övningar, berättelser, filmer och exempel från verkliga livet. Familjehemmen ges möjlighet att reflektera kring uppdraget tillsammans med andra familjehem och får konkreta tips om hur man kan tänka och handla.

Tanken är att utbildningen ska genomföras innan eller i nära anslutning till att ett barn placeras. Det är viktigt att Socialtjänsten underlättar för familjehemmen så att de kan deltaga i utbildningen, till exempel genom att erbjuda utbildningstillfällen på kvällar och helger. Särskilda utbildningsgrupper kan också ordnas för familjehem med samma etniska ursprung och samma språk och även för nätverkshem.

Utbildningen ger

  • allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget.
  • kunskap om ramarna för uppdraget, som lagstiftning, ansvar, roller,
    samarbete och villkor
  • kunskap om familjehemsplacerade barns behov, hur dessa kan mötas
    och om ursprungsfamiljens betydelse
  • möjlighet att få förbereda sig på hur den egna familjen påverkas,
    inte minst de biologiska barnen.

Det finns möjlighet att genomföra grundutbildningen Ett hem att växa i digitalt under 2023.

Mer om att genomföra Ett hem att växa i digitalt (pdf)

Utbildningsmaterial Ett hem att växa i

Familjehemmets bok – lärobok för familjehemmen

Studiehandledning för familjehemsutbildare

Till studiehandledningen finns även ytterligare stödmaterial:

Stöd till biologiska barn i familjehem

Syskonstödet är en webbplats med stöd- och kunskapsmaterial som riktar sig till de biologiska barnen i familjehem. Här finns information, filmer, berättelser och forskning om att få ett familjehemsplacerat syskon. För verksamma inom socialtjänsten finns ett gruppstöds- och informationsmaterial samt ett samtalsunderlag.

Stöd i arbetet med föräldrar med barn i samhällsvård

Förälder på avstånd är ett stödmaterial för de som i sin professionella roll möter föräldrar vars barn är i samhällsvård. Här finns bland annat tips på hur det tredelade föräldraskapet kan omsättas i praktiken och förslag på vad föräldrar kan behöva hjälp med. Materialet kan också bidra till reflektion kring hur det är att vara och att ha en förälder på avstånd.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.