There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Aktualisera - Kunskapsguiden

Aktualisera

Socialsekreterarens första kontakt med ett barn eller en familj sker många gånger under den så kallade aktualiseringsfasen. Under denna fas beslutar socialnämnden om man ska inleda en barnavårdsutredning eller inte.

Socialtjänstens arbete under den så kallade aktualiseringsfasen syftar till att besluta om en utredning ska inledas för att se om barnet eller familjen behöver någon typ av insats. En viktig uppgift inledningsvis är bland annat att bedöma om ett barn behöver omedelbart skydd. Socialsekreterarens första kontakt med ett barn eller en familj sker många gånger under denna fas. Mötet med barn och föräldrar är kärnan i det sociala arbetet och i den första kontakten kan grunden läggas för ett förtroendefullt samarbete.

Att identifiera och uppmärksamma barn så tidigt som möjligt för att förebygga att barnen far illa skapar förutsättningar för en trygg och säker uppväxt för fler barn. Genom att arbeta tidigt och samordnat kan skolan och elevhälsan, hälso- och sjukvården, polisen och socialtjänsten ge barn och unga stöd innan problemen eskalerat.

Arbetet styrs av lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd

Arbetet under aktualiseringsfasen är reglerat i lag, föreskrifter och allmänna råd som ska följas för bästa möjliga skydd och rättssäkerhet för barn och vårdnadshavarna. Socialtjänstlagen, SoL, och barnets bästa är de givna utgångspunkterna.

Handläggningsprocessens olika delar inom den sociala barn- och ungdomsvården är aktualisera, utreda, besluta, utforma och följa upp – både öppna insatser och placeringar. 

""

Stödmaterial för handläggning och dokumentation

På Socialstyrelsens utbildningsportal finns ett stödmaterial med gruppövningar för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården. Stödet är indelat utifrån de olika handläggningsstegen. Det innehåller även en studiehandledning för den som ska planera övningarna.

BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen

Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

BBIC på Socialstyrelsen webbplats

Aktualisera och förhandsbedöma – en film från Socialstyrelsen som ger en kort introduktion till socialsekreterarens arbete under fasen Aktualisera.

Aktualisera – ett arbete i flera steg

Arbetet under aktualiseringsfasen består av flera steg. Det handlar om att ta emot en ansökan, anmälan eller information på annat sätt och att i samband med det göra en omedelbar skyddsbedömning. Ansökningar ska därefter utredas och i vissa fall även information på annat sätt. När det kommit in en anmälan ska socialtjänsten göra en så kallad förhandsbedömning och ta ställning till om en utredning ska inledas eller inte.

Ta emot en ansökan, anmälan eller information på annat sätt

Ett barnavårdsärende kan aktualiseras på olika sätt. Anmälan om oro för barn är vanligast. Då ska socialtjänsten göra en omedelbar skyddsbedömning.

Förhandsbedöma

Vid anmälningar om oro för ett barn ska socialnämnden bedöma om en utredning ska inledas eller inte. Det kallas för att göra en förhandsbedömning. Beslut om att inleda utredning eller inte ska fattas inom fjorton dagar från det att anmälan kom in.

Besluta om att inleda eller inte inleda en utredning

När socialtjänsten har bedömt om man ska inleda eller inte inleda en utredning ska ett formellt beslut fattas. Det ska ske inom fjorton dagar från det att en anmälan kommit in. Här kan du läsa om vad som gäller i denna del av arbetet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter