Öppna insatser – planera, genomföra och följa upp

Socialtjänsten kan bevilja olika typer av insatser för att tillgodose de olika behov som barn har. Det vanligaste är att ge stöd i öppna former.

Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att kunna möta barns och ungdomars behov. Socialtjänsten kan ha en egen öppenvård eller köpa in av privata utförare.

Exempel på öppna insatser:

  • stöd till föräldrar, enskilt eller i grupp, för att stärka föräldraförmågan
  • familjesamtal – gemensamma samtal för barn och föräldrar
  • enskilda stödsamtal för barn och unga
  • strukturerade öppenvårdsverksamheter riktade till särskilda målgrupper, till exempel barn och unga som bevittnat våld eller har föräldrar med missbruksproblem 
  • öppenvårdsbehandling för ungdomar med missbruksproblematik.

Att beviljas en kontaktperson eller kontaktfamilj är andra exempel på öppna insatser. Dessa är enskilda personer som arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Insatserna är särskilt reglerade i socialtjänstlagen, SoL.

På webbplatsen Min insats finns berättelser från personer med erfarenhet av uppdragen och mer information om vad det innebär att ha ett uppdrag.

Min insats – Socialstyrelsen

Öppna insatser - några utgångspunkter

När en barnavårdsutredning avslutats och socialtjänsten fattat beslut om att bevilja en öppen insats informeras den som ska genomföra insatsen på lämpligt sätt. Insatsen behöver också följas upp.

Precis som i övriga delar i handledningsprocessen är detta arbete styrt av bland annat lagar, föreskrifter och allmänna råd. Regleringen är däremot inte lika detaljerad som vid placering av barn utanför hemmet. Här är några exempel på viktiga bestämmelser och utgångspunkter för socialtjänstens arbete:

  • Socialtjänsten ska beakta barnets bästa i alla ärenden som rör barn, medan barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och åtgärder om vård- eller behandlingsinsatser.
  • Helhetssyn och samverkan är viktiga delar i arbetet.
  • Socialtjänsten ska dokumentera uppföljningen av biståndsbedömda öppna insatser i barnets journal.
  • Socialtjänsten följer upp sina insatser för att säkerställa god kvalitet.

Metodguide för socialt arbete

I Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete kan du läsa om olika bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Att en metod finns med i Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra.

Metodguiden för socialt arbete – Socialstyrelsen

Stöd för lärande om handläggning och dokumentation

Det finns ett stödmaterial med bland annat gruppövningar för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården. Stödet är indelat utifrån de olika handläggningsstegen. Det innehåller även en studiehandledning för den som ska planera övningarna.

Om öppna insatser

Socialtjänsten har olika typer av öppna insatser till barn och deras föräldrar. När man beslutar om vård- och behandlingsinsatser för barn ska det som är bäst för barnet vara avgörande. Det gäller vid alla insatser, både öppna insatser och vid placering.

Utforma öppna insatser

Efter att socialnämnden fattat beslut om en öppen insats för ett barn eller en familj behöver man planera hur insatsen ska genomföras. Utgångspunkten är den analys och bedömning om behov som finns i beslutsunderlaget.

Följa upp öppna insatser

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För att säkerställa detta behöver socialtjänsten regelbundet följa upp insatsen tillsammans med barn, vårdnadshavare och den som utför insatsen.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänsten Socialstyrelsen, 2023.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.