Utreda

En utredning ska ta reda på hur barnets situation och behov ser ut, samt hur behoven kan tillgodoses. Utredningen föreslår insatser när det finns behov av det.

Barn och föräldrar ska så långt som möjligt vara delaktiga under utredningstiden. En stor del i utredningsarbetet är att samtala, lyssna och motivera; både till delaktighet i utredningen och till eventuella insatser. Genom lyhördhet, inlevelseförmåga och ett respektfullt bemötande av människor kan socialsekreteraren skapa förutsättningar för positiva och varaktiga förändringar.

Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs. Det kan handla om att hämta information från andra aktörer med kännedom om barnet och familjen, till exempel förskola, skola, hälso- och sjukvård och polis, men också personer i barnets privata nätverk.

Mer om delaktighet under utredningen

Utreda – ett arbete i flera steg

Arbetet under utredningsfasen består av flera steg. Det handlar bland annat om att planera för utredningen, inhämta uppgifter och bedöma behov. Därefter sammanställs utredningen i ett beslutsunderlag. Arbetet regleras i lagar föreskrifter och allmänna råd

Planera utredning

Arbetet under utredningsfasen består av flera steg. Det första steget handlar om att planera en utredning.

Inhämta uppgifter

Det andra steget i utredningsfasen handlar om att inhämta uppgifter som ger en saklig och korrekt bild av situationen.

Bedöma behov

Det tredje steget under utredningsfasen handlar om att bedöma behov och vad som är viktigt att tänka på i det arbetet. Här väger socialsekreteraren samman relevant informationen till en bedömning av barnets samlade behov.

Sammanställa beslutsunderlag

Det fjärde steget under utredningsfasen handlar om att sammanställa beslutsunderlag för socialnämndens beslut.

Film om att utreda barns behov

Utreda barns behov – en film från Socialstyrelsen som ger en kort introduktion till arbetet med utredning av ett barns behov av skydd eller stöd enligt 11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Stöd för lärande om handläggning och dokumentation

På Socialstyrelsens utbildningsportal finns ett stödmaterial med bland annat gruppövningar för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården. Stödet är indelat utifrån de olika handläggningsstegen. Det innehåller även en studiehandledning för den som ska planera övningarna.

BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen

Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga finns Barns behov i centrum, BBIC, hos Socialstyrelsen. BBIC innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. Det är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

BBIC hos Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter