There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Utreda - Kunskapsguiden

Utreda

Arbetet under utredningsfasen består av flera steg. Det handlar bland annat om att planera för utredningen, inhämta uppgifter, bedöma behov och sammanställa beslutsunderlag. Här kan du läsa om utredningsarbetet och det som en socialsekreterare gör för att klarlägga ett barns behov.

En utredning syftar till att klarlägga barnets situation och behov samt hur behoven tillgodoses, och föreslå insatser när det finns behov av det. Barnets och vårdnadshavarnas medverkan och delaktighet i utredningsprocessen är betydelsefull för utredningens kvalitet. I många fall behöver socialsekreteraren också hämta information från andra aktörer med kännedom om barnet och familjen, till exempel förskola, skola, hälso- och sjukvård och polis. Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs. De uppgifter som bedöms ha betydelse för ett beslut sammanställs i ett beslutsunderlag.

Utredningen bygger på samtal och möten

En stor del i utredningsarbetet är att samtala, lyssna och motivera; både till delaktighet i utredningen och till eventuella insatser. Genom lyhördhet, inlevelseförmåga och ett respektfullt bemötande av människor kan socialsekreteraren skapa förutsättningar för positiva och varaktiga förändringar. Arbetet regleras i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd.

Handläggningsprocessens olika delar inom den sociala barn- och ungdomsvården är aktualisera, utreda, besluta, utforma och följa upp – både öppna insatser och placeringar. 

""

Stödmaterial för handläggning och dokumentation

På Socialstyrelsens utbildningsportal finns ett stödmaterial med gruppövningar för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården. Stödet är indelat utifrån de olika handläggningsstegen. Det innehåller även en studiehandledning för den som ska planera övningarna.

Utreda barns behov – en film från Socialstyrelsen som ger en kort introduktion till arbetet med utredning av ett barns behov av skydd eller stöd enligt 11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen

Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

BBIC på Socialstyrelsens webbplats

Utreda – ett arbete i flera steg

Arbetet under utredningsfasen består av flera steg. Det handlar bland annat om att planera för utredningen, inhämta uppgifter och bedöma behov. Därefter sammanställs utredningen i ett beslutsunderlag. Arbetet regleras i lagar föreskrifter och allmänna råd

Barn och föräldrar ska så långt som möjligt vara delaktiga. Socialtjänsten behöver också ha kontakt med andra som känner barn barnet och familjen. Det kan exempelvis vara skola och hälso- och sjukvård, men också personer i barnets privata nätverk.

Delaktighet under utredningen

Om barn och föräldrar får möjlighet att vara delaktiga under utredningstiden kan det öka deras känsla av trygghet i kontakten med socialtjänsten. För att lyckas upprätta en förtroendefull kontakt behöver socialsekreteraren vara lyhörd och respektera familjers reaktioner.

Planera utredning

Arbetet under utredningsfasen består av flera steg. Det första steget handlar om att planera en utredning, och vad som är viktigt att tänka på i det arbetet och om stöd som finns att använda.

Inhämta uppgifter

Det andra steget i utredningsfasen handlar om att inhämta uppgifter som ger en saklig och korrekt bild av situationen, samt om vad som är viktigt att tänka på i det arbetet.

Bedöma behov

Det tredje steget under utredningsfasen handlar om att bedöma behov och vad som är viktigt att tänka på i det arbetet. Här väger socialsekreteraren samman relevant informationen till en bedömning av barnets samlade behov.

Sammanställa beslutsunderlag

Det fjärde steget under utredningsfasen handlar om att sammanställa beslutsunderlag för socialnämndens beslut och vad som är viktigt att tänka på i det arbetet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter