Samarbete med vårdnadshavare

När skola och vårdnadshavare samarbetar ökar barns och ungas möjligheter att utvecklas. Grunden för samarbetet är att skapa dialog och tillitsfulla relationer.

Skolans personal och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång och för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med vårdnadshavarna för att utveckla skolans innehåll och verksamhet.

För att elever ska få bästa förutsättningar är det värdefullt med vårdnadshavares engagemang och delaktighet i sina barns skolarbete. Det är också värdefullt att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan skolans personal och vårdnadshavarna.

Skolan ska

 • fortlöpande informera vårdnadshavarna om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling 
 • erbjuda utvecklingssamtal 
 • ge vårdnadshavare möjlighet till insyn och samråd i utbildningen 
 • ge vårdnadshavare möjlighet att delta i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Samverkan med hemmet ska också ske i samband med

 • att man upprättar åtgärdsprogram kopplade till elevers behov av särskilt stöd
 • frånvaro från skolan 
 • diskriminering och kränkande behandling 
 • ordningsfrågor. 

Grunden i samarbetet med vårdnadshavarna, både för elevhälsan och den övriga skolpersonalen, är att utveckla en dialog och skapa en tillitsfull relation.

Skapa förutsättningar för ett gott samarbete

Samarbete med vårdnadshavare kan ibland vara komplext och utmanande både för lärare och elevhälsans personal. Rektorn på skolan kan stödja personalen genom att ta initiativ till att arbeta med att utveckla goda relationer till vårdnadshavare.

En viktig del av ett framgångsrikt samarbete är att rektorn initierar och skapar förutsättningar för självreflektion och kollegiala samtal, exempelvis om skolans förhållningssätt:

 • Hur ser skolans personal på vårdnadshavare? Vilka förväntningar har skolan på vårdnadshavarna? 
 • Hur talar man om vårdnadshavare i personalrummet? 
 • Hur välkomnas vårdnadshavare av skolans personal under barnets första tid i skolan? 
 • Hur kommunicerar skolans personal med varandra och med vårdnadshavare när svårigheter uppstår?

Det är värdefullt med

 • öppna kommunikationskanaler mellan skolan och hemmet
 • gemensamma förhållningssätt och strukturer på skolan
 • en god insikt i hur man kan agera normkritiskt i möten med vårdnadshavare.

Samarbete med vårdnadshavare kring stödinsatser

För de elever som är i behov av stödinsatser är det betydelsefullt att lärare och övrig skolpersonal informerar och samverkar med eleven och elevens vårdnadshavare.

Utredningen av särskilt stöd behöver genomföras i samarbete med eleven och elevens vårdnadshavare för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevens utveckling och lärande. I samarbetet behöver skolans personal vara lyhörd inför elevens och vårdnadshavarens unika kunskaper om eleven. När utredningen är klar behöver skolan se till att elevens vårdnadshavare får ta del av den.

Sekretess och tystnadsplikt vid samarbete

När man samarbetar med elevers vårdnadshavare behöver man ta hänsyn till frågor om tystnadsplikt och sekretess. 

Vid intern och extern samverkan behöver skolans och elevhälsans personal inhämta samtycke från vårdnadshavarna innan de lämnar ut uppgifter om elevens personliga förhållanden. Det kan vara bra att tydliggöra detta tidigt i kontakten för att bygga förtroende.

Vårdnadshavare och sekretess

Förälder är inte alltid vårdnadshavare

Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

Vårdnad ska inte förväxlas med den dagliga vården av barnet. Ett barn kan bo hos (”vårdas av”) båda föräldrarna efter en skilsmässa även om endast den ena är vårdnadshavare.

Barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet i ett familjehem eller hem för vård eller boende, HVB, bor inte heller hos sina föräldrar. Ytterligare en annan grupp som inte bor hos sina föräldrar är ensamkommande barn och unga. De tilldelas en så kallad god man som ska företräda barnet i förmyndarens och vårdnadshavares ställe.

I skollagen har vårdnadshavaren olika skyldigheter och rättigheter, bland annat skyldigheten att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Den förälder som inte har vårdnaden om sitt barn har alltså inte ansvar för barnet på samma sätt som en vårdnadshavare. Det betyder att föräldern som inte är vårdnadshavare inte heller har samma rättigheter som vårdnadshavaren, exempelvis när det gäller att delta i utvecklingssamtal eller på annat sätt få del av sekretesskyddade uppgifter som rör barnet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter