Samverkan med externa aktörer

Skolans personal ska vid behov samverka med externa aktörer, däribland socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Ibland kan samverkan även ske med till exempel barnhälsovården, ungdomsmottagningen eller tandvården.

I arbetet med elevhälsa samverkar personalen både internt på skolan och externt med andra aktörer.

I samarbetet med externa aktörer behöver man alltid ta hänsyn till sekretess och tystnadsplikt.

Samverkan med socialtjänsten

Skolan och socialtjänsten är skyldiga att, på socialnämndens initiativ, samverka i frågor som gäller barn och unga som riskerar att fara illa.

Skolans personal kan behöva samverka med socialtjänsten för att

  • hjälpa elever som far illa  eller riskerar att göra det 
  • anmäla oro för barn 
  • ge stöd till elever som är placerade i samhällets vård 
  • ge stöd till elever som får insatser från socialtjänsten.

Vid behov kan skolans personal informera vårdnadshavare om möjligheterna att få hjälp från socialtjänsten.

SAMS – Samverkan socialtjänst skola. Obruten skolgång för placerade barn –
Socialstyrelsen (pdf)

Samverkan med hälso- och sjukvården

Skolans och elevhälsan personal kan behöva samverka med hälso- och sjukvården för att till exempel få en fungerande skolgång för elever med funktionsnedsättningar. Det kan också handla om elever med behov av egenvård, till exempel medicinhantering under skoldagen.

Personal i elevhälsans medicinska insats och psykologiska insats kan fungera som kontaktpersoner för hälso- och sjukvården, både primärvården och specialistsjukvården.

Samverkan med barnhälsovården

Elevernas hälsobesök i skolan kan ses som en fortsättning på barnhälsovårdens verksamhet. Det är bra om det finns rutiner för att föra över information och patientjournaler från barnhälsovården när elever börjar skolan. Vårdnadshavare behöver ge sitt samtycke till att barnhälsovården för över information till skolan.

Samverkan med ungdomsmottagningen

Elevhälsans personal kan etablera samverkan med de lokala ungdomsmottagningarna. Många elever har frågor och problem som rör ungdomsmottagningarnas område, till exempel relationer, hälsa och sexualitet.

Ungdomsmottagningarna kan vara en resurs i skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer.

Samverkan med tandvården

Folktandvården ansvarar för regelbunden, fullständig och avgiftsfri tandvård för barn och ungdomar upp till 23 års ålder. Vid behov kan elevhälsan samverka med tandhälsovården för ett enskilt barn.

Tidiga samordnade insatser

Elever som riskerar att utvecklas ogynnsamt kan behöva tidiga och samordnade insatser. Då arbetar personal från skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten tillsammans för att stötta eleven. Den här samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för eleven.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter