Samverkan vid övergångar mellan skolor

Goda rutiner vid övergång mellan skolor bidrar till elevers trygghet. Genom att den nya skolan får information i tid blir det lättare att arbeta förebyggande. En bra överlämning gör också att viktig pedagogisk information inte försvinner.

Övergång till och från förskoleklassen

När elever börjar och slutar förskoleklass ska personalen i förskoleklassen, fritidshemmet och skolan samverka för att stödja elevernas utveckling och lärande.

För förskolan finns inga krav på att överlämna dokumentation till skolan.

Övergångar till och från förskoleklass – Skolverket

Elever som byter skola

När en elev byter skola beslutar den avlämnande skolan om de behöver göra en överlämning till den nya skolan. Skolan bedömer också vad som ska ingå i överlämningen. Det kan handla om elevens kunskapsutveckling, stödinsatser, studieresultat eller andra uppgifter om elevens studiesituation.

Överlämning vid skolbyte – Skolverket

Elever i behov av särskilt stöd

Det är extra viktigt att pedagogisk information om elever i behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram inte försvinner vid övergångar. När en elev i behov av särskilt stöd byter skola, är det betydelsefullt att personalen i den skola som eleven lämnar samtalar med vårdnadshavaren och eleven inför skolbytet. Då kan de beskriva vilken information som kan vara ett stöd för eleven att skolan lämnar över.

Övergångar till annan skolform

Elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning har möjlighet att gå i andra skolformer. Läs mer om övergångar till anpassade skolformer.

Nyanlända elever

När en nyanländ elev byter skola eller skolform är det viktigt att information från kartläggningar och andra bedömningar förs över på̊ rätt sätt.

Förslag på dokumentation du kan efterfråga när den nyanlända eleven byter skola eller skolform – Skolverket (pdf)

Elever som är placerade i samhällsvård

För barn och unga som är placerade i samhällsvård är det extra viktigt med kontinuitet i skolgången och att skolgången blir obruten.

För att förbättra möjligheterna för att barn som byter skola vid placeringen har Skolverket, SPSM och Socialstyrelsen tagit fram ett stöd som heter SAMS.

SAMS Samverkan socialtjänst och skola. Obruten skolgång för placerade barn och unga – Skolverket, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (pdf)

Sekretess vid överlämning av information

Vid överlämning av dokumentation behöver skolan ta hänsyn till sekretess och tystnadsplikt.

Vårdnadshavare behöver ge sitt samtycke till att skolan lämnar över information om eleven till den nya skolan, till exempel skriftlig individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram.

Vårdnadshavare behöver också samtycka till att elevhälsan lämnar över elevens patientjournal.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter