Samverkan

Arbete med elevhälsa förutsätter samverkan mellan olika yrkesgrupper. Samverkan behöver alltid ha ett tydligt syfte. Den behöver också ske på den nivå som kan lösa problemet.

Syftet med en samlad elevhälsa är att bland annat att underlätta arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa och göra det enklare att fatta beslut om specialpedagogiska åtgärder för elever. För att göra detta möjligt behöver elevhälsans personal och lärare samverka.

Elevhälsans organisation och driftsformer ser olika ut över landet. Det skapar olika förutsättningar för samverkan.

  • Skolans huvudman behöver organisera arbetet så att det blir möjligt för olika yrkesgrupper att samverka. 
  • Rektorn ansvarar för att skapa en kultur och en struktur på skolan där samverkan blir naturlig. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för att skapa förutsättningar för samverkan.

När olika yrkesgrupper samverkar behöver personalen alltid ta hänsyn till sekretess och tystnadsplikt.

Varför samverkan?

Samverkan används för att lösa sammansatta problem där det är nödvändigt att flera professioner bidrar med sin kompetens. Samverkan bör alltid ha ett tydligt syfte. Det är också centralt att lägga samverkan på rätt nivå, det vill säga på den nivå som kan lösa problemet.

Samverkan tar inte bort någons ansvar för att utföra de egna arbetsuppgifterna. Det innebär att när skolans personal till exempel misstänker att barn och unga riskerar att fara illa och gör en anmälan om oro för barn till socialtjänsten har skolan fortfarande ansvar för att stödja eleven utifrån sin kompetens.

Tre förutsättningar för samverkan

Man brukar tala om tre grundläggande förutsättningar när olika aktörer ska samordna sina insatser.

En väl fungerande samverkan kräver:

  • Styrning – som är tydlig på alla ledningsnivåer. Bland annat för att kunna formulera och förankra målen för samverkan och efterfråga resultat.
  • Struktur – Bland annat kring arbetsfördelning och rutiner. 
  • Samsyn – Bland annat gemensam problemförståelse, respekt och tillit till varandras uppdrag och kompetens samt gemensamma begrepp eller kunskap om varandras begrepp. 

Samverkan inom elevhälsan

Elevhälsans personal från de medicinska, psykosociala, psykologiska och specialpedagogiska insatserna kan samverka internt i ett tvärprofessionellt team. Den breda kompetensen ger förutsättningar att tidigt planera det främjande och förebyggande arbetet.

Samverkan mellan elevhälsan och lärare

Det är viktigt att elevhälsans personal och skolans pedagogiska personal arbetar tillsammans i det klassrumsnära förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att skapa en god lärmiljö och arbetsmiljö. Ett gott samarbete är viktigt för att åstadkomma trygghet, trivsel och studiero.

Om det finns förutsättningar att samverka kan de olika professionerna fokusera på sina respektive uppdrag. Då får eleverna bästa möjligheten att utvecklas utifrån utbildningens mål.

Rektorn behöver skapa förutsättningar för elevhälsans och skolans pedagogiska personal att samverka. Det är rektorn som har ansvar för att se till att det finns tillräckligt med tid och kompetens för att tillgodose elevernas behov av stödinsatser. Det är också rektorn som ansvarar för att skapa rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas.

Samverkan mellan andra yrkesgrupper i skolan

Alla yrkesgrupper på skolan kan samverka i elevhälsoarbetet. Exempelvis kan skolbibliotekarie och lärare komplettera varandra för att stimulera och stödja elevernas utveckling mot lärande och bildning.

Skolans studie- och yrkesvägledare kan samarbeta med elevhälsans medicinska insats, till exempel inför vissa typer av arbetsplatsförlagt lärande och i vissa yrkesprogram på gymnasiet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter