Systematiskt kvalitetsarbete

Både inom skolan och hälso- och sjukvården finns bestämmelser om att arbeta systematiskt för att stärka kvaliteten. Elevhälsan ska enligt skollagen vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Även i läroplanerna finns krav på kvalitetsarbetet. Det innebär att skolor kontinuerligt ska planera, följa upp, analysera och dokumentera hur de arbetar.

Begreppen kontinuerligt och systematiskt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt. Kvalitetsarbetet ska riktas in mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen.

Kvalitetsarbetet handlar om att

 • identifiera, kartlägga och analysera områden som är särskilt viktiga att utveckla
 • planera och göra insatser inom dessa områden  
 • följa upp och utvärdera insatserna
 • justera insatserna vid behov.

Systematiskt kvalitetsarbete – så fungerar det – Skolverket

Syftet med skolans kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet syftar ytterst till att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Det systematiska kvalitetsarbetet synliggör

 • vad skolan gör 
 • varför skolan gör det
 • vad arbetet leder till. 

Det tydliggör också för personal och elever

 • vilka områden som ska prioriteras och utvecklas
 • när och hur olika insatser ska genomföras 
 • vem som ansvarar för vad.

Det systematiska kvalitetsarbetet underlättar för skolor att skapa och utbyta kunskap om vad som påverkar kvaliteten.

Ansvar för kvalitetsarbetet

Enligt skollagen ska skolans kvalitetsarbete genomföras både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

 • Huvudmannen har det yttersta ansvaret. Huvudmannen ska stödja skolorna och se till att de har förutsättningar att bedriva kvalitetsarbetet.
 • Skolchefen ansvarar tillsammans med huvudmannen för att se till att skolor följer föreskrifter om kvalitetsarbetet.
 • Rektorn ansvarar för skolans kvalitetsarbete och skapar förutsättningar för personalen att medverka. Elever och vårdnadshavare ska också ha möjlighet att delta i arbetet.

För att kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt är det viktigt att alla nivåer i skolans styrkedja deltar. Det är också viktigt med kontinuerlig kommunikation och dialog mellan olika nivåer.

Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete – Skolverket

Elevhälsan är en del av skolans kvalitetsarbete

Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att elevhälsans personal på den skola de arbetar på ska involveras i det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas på skolan.

Det kan till exempel handla om att analysera åtgärdsprogram eller samtal vid hälsobesök. Det kan också handla om att göra olika kunskapssammanställningar och kartläggningar av elevhälsans arbete och den problematik de har mött bland elever.

Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för att skapa förutsättningar för samverkan inom elevhälsan, till exempel genom att konkretisera varje professions ansvarsområde. Det kan också handla om att skapa rutiner för ytterligare intern och extern samverkan och vilka behov som finns av kompetensutveckling.

Kvalitetssäkring av elevhälsans verksamhet styrs av olika lagar

Elevhälsans arbete styrs bland annat av bestämmelser i skollagen. Andra centrala lagar som styr arbetet är

 • hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • patientlagen (2014:821)
 • patientsäkerhetslagen (2010:659)
 • patientdatalagen (2008:355)
 • lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372).

Begreppet kvalitet i hälso- och sjukvården innebär att vårdgivaren uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter.

Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Begreppet hälso- och sjukvård omfattar alltså både de sjukdomsförebyggande åtgärder och den egentliga sjukvården.

Personalen inom elevhälsans olika insatser, såsom skolsköterska och skolläkare, psykolog och kurator deltar i olika arbetsprocesser. Arbetsprocesserna styrs och kvalitetssäkras utifrån de lagar och andra författningar som gäller för respektive insats.

[Accordion 1]

Systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsans medicinska insats

Alla vårdgivare ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

I skolan är det huvudmannen som är vårdgivare för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser. Det innebär att huvudmannen är ansvarig för ledningssystemet.

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande

 • säkra och utveckla verksamhetens kvalitet
 • planera och leda verksamheten
 • kontrollera och följa upp den
 • utvärdera och förbättra den. 

Vårdgivaren ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet.

Ledningssystemet består av flera delar. Systemet ska utgå från den verksamhet som bedrivs.

I det systematiska förbättringsarbetet ingår att

 • göra riskanalyser
 • göra egenkontroll
 • hantera avvikelser
 • utveckla och förbättra verksamheten.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Socialstyrelsen

Socialstyrelsens har föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller för vårdgivare.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Socialstyrelsen

Ansvar för att utreda vårdskador

Vårdgivaren ansvarar för att utreda händelser i elevhälsans verksamhet som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, (så kallad lex Maria-anmälan).

Personalen inom elevhälsans medicinska insats är skyldiga att bidra till att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Personalen ska i detta syfte rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter