Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats som handlar om olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det måste inte fattas några formella beslut för att göra anpassningar och anpassningarna behöver inte dokumenteras.

Om skolans personal uppmärksammar och befarar att en elev inte kommer att utvecklas i riktning mot läroplanens mål ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar. 

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats än särskilt stöd. Det handlar om att på olika sätt göra undervisningen mer tillgänglig för eleven. Normalt kan lärare och övrig skolpersonal genomföra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram – Skolverket

Uppmärksamma och planera 

Skolans personal kan uppmärksamma elevers behov av extra anpassningar genom till exempel att

 • göra egna observationer i klassrummet 
 • använda ett nationellt kartläggningsmaterial och bedömningsstöd 
 • titta på resultatet på ett nationellt prov 
 • få återkoppling från elevhälsans personal, övrig skolpersonal, elever och vårdnadshavare.

Skolan behöver ta ett helhetsgrepp på elevens lärande när man planerar stödet i ett ämne, ämnesområde eller kurs.

Exempel på extra anpassningar

Exempel på extra anpassningar kan vara 

 • ett undervisningsområde förklarat på annat sätt 
 • extra färdighetsträning 
 • enstaka specialpedagogiska insatser 
 • ett särskilt schema över skoldagen 
 • extra tydliga instruktioner 
 • stöd att sätta igång arbetet
 • hjälp att förstå texter 
 • digital teknik med anpassade programvaror 
 • anpassade läromedel 
 • någon extra utrustning.

Elevhälsans arbete med anpassningar

Elevhälsan kan hjälpa till att identifiera vilka behov av anpassningar som eleven har och arbeta tillsammans med lärare och annan personal. 

Det är viktigt att elevhälsans insatser förstärks om en elev efter en tids stödinsatser i form av extra anpassningar fortfarande inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de bedömningskriterier som minst ska uppnås. Då behöver stödet både intensifieras och ytterligare anpassas utifrån elevens behov. Om detta inte är tillräckligt kan eleven vara i behov av särskilt stöd.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen och Skolverket Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter