Socialförsäkringsförmåner – när ett barn placeras i samhällsvård

När ett barn placeras i samhällsvård påverkas rätten till olika socialförsäkringsförmåner. Kommunen har vissa skyldigheter att anmäla förändringar i barnets boendesituation. Men även föräldrar som ansökt om eller får socialförsäkringsförmåner är skyldiga att anmäla ändrade förhållanden till den myndighet som ansvarar för förmånen.

Information till socialsekreterare som arbetar med barn i samhällsvård

Den här informationen riktar sig framförallt till socialsekreterare som arbetar med barn i samhällsvård.

Innan en placering kan det vara bra att informera familjehem och föräldrar, och barnet utifrån ålder och mognad, om att olika ersättningar kan påverkas och vilket ansvar som ligger på var och en. Det kan bidra till att föräldrarna inte behöver bli återbetalningsskyldiga i efterhand.

Viktigt att myndigheterna har rätt information

Föräldrar som ansökt om eller får socialförsäkringsförmåner är skyldiga att anmäla ändrade förhållanden till den myndighet som ansvarar för förmånen. Ändrade förhållanden är till exempel att ett barn placeras utanför hemmet. Men även kommunen har vissa skyldigheter att anmäla till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten om förändringar i barnets boendesituation. Om ersättningar och förmåner betalas ut felaktigt riskerar föräldrar att bli återbetalningsskyldiga för de pengar de inte haft rätt till.

Här följer information om olika bidrag och ersättningar. Observera att det kan finnas andra förmåner eller ersättningar som påverkas än de som räknas upp nedan, till exempel om ett barn är beviljat assistansersättning.

Barnbidrag

Barnbidraget betalas ut till barnets vårdnadshavare. Socialnämnden kan begära att Försäkringskassan i stället betalar ut barnbidraget till ett visst jourhem, familjehem eller till kommunen om barnet är placerat i HVB eller stödboende. Kommunen har rätt till barnbidraget för de månader som kommunen betalar för HVB eller stödboende. Det är därför viktigt att nämnden begär att barnbidraget ställs om till kommunen så snart som möjligt. Vårdnadshavare kan annars bli återbetalningsskyldig för de månader som pengar betalats ut när barnet varit placerat i ett HVB eller stödboende. En förutsättning för att barnbidraget ska kunna betalas ut till kommunen är att barnet har en vårdnadshavare som har rätt till bidraget.

Om barnbidraget betalas ut till kommunen är nämnden skyldig att anmäla ändrade förhållanden till Försäkringskassan, till exempel om barnet flyttar från sitt HVB eller stödboende. Samma skyldighet gäller för familjehemmet om barnbidraget betalas ut till dem. Anmälan kan göras på blanketten "Begäran från socialnämnden – Ändrad utbetalning av barnbidrag".

Begäran från socialnämnden, Ändrad utbetalning av barnbidrag –
Försäkringskassan

Studiebidrag när barnet går i gymnasiet

På gymnasiet får barnet i stället studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Studiebidraget betalas ut till barnets vårdnadshavare.  

Socialnämnden kan ansöka hos CSN om att ställa om utbetalningen till ett familjehem. Ett jourhem kan normalt inte vara mottagare av studiebidrag.

Förlängt barnbidrag

Om barnet går kvar i grundskolan eller i anpassad grundskola efter 16 års ålder förlängs barnbidraget. Det är skolan som ska anmäla till Försäkringskassan när ett barn har rätt till förlängt barnbidrag. Precis som för barnbidraget kan socialnämnden begära att Försäkringskassan betalar ut förlängt barnbidrag till ett visst jourhem, familjehem eller till kommunen för barn i HVB eller stödboende.

Flerbarnstillägg

Om barnbidraget har ställts om till ett familjehem eller till kommunen har föräldern ingen fortsatt rätt till flerbarnstillägg för barnet. Flerbarnstillägget slutar automatiskt att betalas ut i samband med att barnbidraget betalas ut till familjehemmet eller kommunen.

Ett jour- eller familjehem kan inte få flerbarnstillägg för ett barn som är placerat i hemmet. Om vårdnaden flyttats över till familjehemsföräldrarna har de däremot rätt till flerbarnstillägg om de är vårdnadshavare för två barn eller fler som de får barnbidrag eller studiebidrag för.  

Bostadsbidrag

Föräldern ska anmäla till Försäkringskassan att barnet har placerats, så att myndigheten kan bedöma om bostadsbidraget ska förändras.

Om det finns särskilda skäl kan föräldern ha rätt till bostadsbidrag även när barnet är placerat. Det kan till exempel handla om att barnet har en svår funktionsnedsättning och att föräldrarna behöver avlastning eller att barnet genomgår rehabiliterande insatser.

Ett familjehem kan ha rätt till bostadsbidrag om barnet beräknas bo i familjehemmet minst tre månader och de övriga kraven för bostadsbidrag är uppfyllda. Ett jourhem kan inte få bostadsbidrag.

Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

När ett barn placeras utanför hemmet kan en förälder ha fortsatt rätt till föräldrapenning om villkoren för förmånen är uppfyllda, exempelvis att föräldern avstår från att förvärvsarbeta för att vårda barnet. Detsamma gäller för tillfällig föräldrapenning.

En jour- eller familjehemsförälder kan inte få föräldrapenning för att vara hemma med barnet som är placerat i hemmet. En familjehemsförälder kan i vissa fall få tillfällig föräldrapenning istället för en förälder för att ta hand om barnet när det är sjukt. Familjehemsföräldern behöver då avstå arbete eller gå miste om a-kassa för att vårda barnet.

Underhållsstöd

En förälder har inte rätt till underhållsstöd för de månader som barnet är placerat utanför hemmet. Men en förälder kan ha rätt till underhållsstöd om barnet är hemma under en hel månad, exempelvis på sommarlovet. Om barnet bara är hemma för umgänge under en helg betalas inte underhållsstöd ut.

Socialnämnden är skyldig att informera Försäkringskassan när ett barn som får underhållsstöd placeras utanför det egna hemmet under minst en månad. Uppgiften ska lämnas så snart som möjligt när nämnden beslutat om insatsen. Det är också viktigt att nämnden lämnar uppgifter till Försäkringskassan om insatsen ändras.

Anmälningsblankett för meddelande om att barnet placerats och för barnets vistelser under ferier finns hos Försäkringskassan.

Anmälan – Vistelse på eller utanför institution, barn med underhållsstöd – Försäkringskassan

Familjehem och jourhem har inte rätt till underhållsstöd för ett barn som är placerat i hemmet.

Omvårdnadsbidrag

En förälders rätt till omvårdnadsbidrag för ett barn som vårdas utanför hemmet upphör om vården beräknas pågå, eller har pågått, mer än sex månader.

Om föräldern behöver vara närvarande som en del av behandlingen av barnet kan föräldern under vissa förutsättningar ändå ha rätt till omvårdnadsbidrag under högst tolv månader.

Familjehem och jourhem har inte rätt till omvårdnadsbidrag för ett barn som är placerat i hemmet.

Ferieomvårdnadsbidrag

Om en förälder inte har rätt till omvårdnadsbidrag kan han eller hon istället ha rätt till ferieomvårdnadsbidrag. Det kan bli aktuellt om barnet bor hos föräldern minst tio dagar per kvartal eller minst tio dagar i följd.

Merkostnadsersättning

En förälders rätt till merkostnadsersättning för ett barn som vårdas utanför det egna hemmet upphör om vården beräknas pågå, eller har pågått, mer än sex månader.

Om barnet vårdas växelvis på ett placeringsställe och i det egna hemmet kan Försäkringskassan göra en individuell bedömning och beakta vilka merkostnader som finns kvar för föräldern.

Familjehem och jourhem har inte rätt till merkostnadsersättning för ett barn som är placerat i hemmet.

Barnpension och efterlevandestöd

Barnpension betalas i regel ut till barnets vårdnadshavare och påverkas inte av att barnet placeras.

Ett barn som placerats utanför hemmet under minst en månad har inte rätt till efterlevandestöd. Socialnämnden är därför skyldig att informera Pensionsmyndigheten när ett barn som får efterlevandestöd placeras utanför det egna hemmet för minst en månad. Uppgiften ska lämnas så snart som möjligt när nämnden beslutat om insatsen. Det är också viktigt att nämnden lämnar uppgifter till Pensionsmyndigheten om insatsen ändras.

Sekretess

Innan socialtjänsten lämnar information till en annan myndighet är det viktigt att beakta regler om sekretess. Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgifter om en persons personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas utan att den enskilda personen eller någon närstående till denne lider men. Om sekretess gäller för uppgiften kan den ändå lämnas ut om det finns någon tillämplig sekretessbrytande bestämmelse. Ett exempel på detta är att det finns en skyldighet för socialtjänsten att lämna uppgifter till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten om vissa insatser till barn som får underhållsstöd eller efterlevandestöd. Uppgifter kan också lämnas med samtycke från den enskilde. Sekretess gäller inte för ett beslut om vård utan samtycke.

Viktigt att tänka på: 

Inför placering
  • Informera gärna föräldrarna om hur olika socialförsäkringsförmåner kan komma att påverkas av placeringen.
  • Informera gärna föräldrarna om skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden till Försäkringskassan.
  • Informera gärna familjehemmet om vilka socialförsäkringsförmåner som kan bli aktuella eller inte vara möjliga för familjehemmet att ta del av.
Efter beslut om placering
  • Om barnbidraget ska ställas om, begär att barnbidraget betalas ut till familjehemmet eller till kommunen om barnet är placerat i HVB eller stödboende. Det gör du hos Försäkringskassan.
  • Om föräldern får underhållsstöd för det barn som ska placeras utanför hemmet under minst en månad, är nämnden skyldig att informera Försäkringskassan om den beslutade insatsen.
  • Om ett barn som får efterlevandestöd placeras utanför hemmet under minst en månad, är nämnden skyldig att informera Pensionsmyndigheten om den beslutade insatsen.
När placeringen avslutas
  • Om barnbidraget betalas ut till kommunen, är nämnden skyldig att anmäla till Försäkringskassan när barnet till exempel flyttar från sitt HVB eller stödboende.
  • Det kan vara bra att uppmärksamma föräldrar på vikten av att de meddelar Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten när placeringen ändras eller upphör eftersom föräldrarna då kan ha rätt att återfå tidigare bidrag eller stöd.

Information för föräldrar och familjehem

Information för föräldrar och familjehem om hur olika socialförsäkringar påverkas när ett barn placeras finns på Försäkringskassans webbplats. Skriv gärna ut texten och dela ut till föräldrar och familjehem som du möter.

Om ditt barn placeras utanför hemmet – Försäkringskassan

Bidrag från Försäkringskassan och CSN till familjehemsföräldrar och jourhem – Försäkringskassan

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram rekommendationer med information som bland annat berör socialförsäkringsförmåner och ersättning till familjehem. Rekommendationerna publiceras i ett cirkulär som uppdateras årligen.

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023 – Cirkulär – SKR

För mer information om socialförsäkringar kontakta Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Myndigheter och samarbetspartner – Försäkringskassan

Barnpension och efterlevandestöd till barn – Pensionsmyndigheten

Texten har tagits fram av Socialstryrelsen i samverkan med Försäkringskassan. 

forsakringskassans-logotyp.jpg 

sos-logotyp-rgb.svg

 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen, Försäkringskassan Senast granskad:

Källor:

Handläggning och dokumentation – handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen, 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.