Uppdrag och ansvar

Handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd har ett viktigt samhällsuppdrag med många utmaningar. Uppdraget innebär dels att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och dels att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden.

Människors ekonomiska trygghet kan sägas vara ett gemensamt samhällsansvar och ekonomiskt bistånd utgör välfärdssystemens yttersta skyddsnät.

Försörjningsproblem är den vanligaste orsaken till att människor söker stöd från socialtjänsten. Vuxna personer har ett grundläggande ansvar att själv försörja sig och sin familj, men om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, och förutsättningarna i övrigt är uppfyllda, ska socialtjänsten erbjuda stöd och ekonomisk hjälp. Handläggaren ansvarar för det praktiska genomförandet och kontakten med berörda.

Bra att känna till

Socialnämnden
Den del av kommunen som har ansvar för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, exempelvis att ta emot anmälan, inleda utredning och besluta om insatser. I en del kommuner har den här nämnden ett annat namn. Socialnämnden består av politiker.

Socialtjänsten
Mycket av det praktiska arbetet som socialnämnden har ansvar för utförs av kommunernas socialtjänst. Det är som regel anställda i socialtjänsten som boende i kommunen har kontakt med.

Var och ens ansvar

Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att själv försörja sig och sin familj inom ramen för sin förmåga. De vuxna i familjen har i regel ett gemensamt ansvar för hushållets försörjning. Föräldrar har huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnen och är ansvariga för att deras barns behov och rättigheter blir tillgodosedda. När någon kan anses ha gjort allt den kunnat för att undvika försörjningsproblem men inte fullt ut kan ta ansvar för sin ekonomiska situation behöver samhället ge stöd och ekonomisk hjälp.

Barnets bästa

Socialtjänstens arbete ska präglas av ett barnrättsperspektiv. Det kan exempelvis innebära att uppmärksamma och dokumentera barns situation när föräldrar söker ekonomiskt bistånd. I vissa fall kan det vara lämpligt att även träffa och prata med barnen. Handläggaren måste alltid ställa sig frågan om barn berörs på något sätt. Hur stor vikt som ska läggas på barnets situation när beslut om bistånd fattas måste bedömas från fall till fall.

Socialtjänstens ansvar på individnivå

Huvudprincipen i socialtjänstens arbete är frivillighet och självbestämmande. I undantagsfall kan tvångsåtgärder behövas och då för att ge barn och unga det skydd och stöd som behövs.

Socialtjänstens uppdrag på individnivå handlar dels om att ge råd och stöd i öppna former för att hjälpa människor att komma tillrätta med sina problem, dels om att ansvara för handläggningen inom ramen för myndighetsutövningen. I arbetet ingår bland annat att ta emot ansökningar, utreda behov och rätten till bistånd, och fatta beslut. De insatser som socialtjänsten erbjuder ska vara av god kvalitet. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Andra aktörer, exempelvis hälso- och sjukvården, är ändå ansvariga för insatser inom sitt verksamhetsområde.

Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten – Socialstyrelsen

Handläggarens ansvar och roller

Handläggaren ansvarar för det praktiska genomförandet av socialtjänstens uppdrag. Handläggaren är en kommunal tjänsteman som arbetar utifrån lagstiftningen i en politiskt styrd organisation. Det innebär bland annat att beslut fattas utifrån en delegationsordning som är bestämd av den politiska nämnden. Handläggaren får fatta vissa beslut, medan andra kan fattas av chef, ledamot i nämnden eller av nämnden själv. Handläggaren behöver även förhålla sig till de kommunala riktlinjer för arbetet som kan finnas lokalt.

Handläggare omfattas av regler om tjänstefel. Tjänstefel regleras i
20 kapitlet 1 § brottsbalken, BrB.

Handläggarens ansvar

Anmälningsskyldighet

När det gäller barn är den som är yrkesverksam inom socialtjänsten skyldig att genast anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare – Socialstyrelsen

Lex Sarah

Den som är anställd inom socialtjänsten är skyldig att genast rapportera vetskap om missförhållanden som rör enskilda personer som får eller kan komma i fråga för insatser inom den egna verksamheten. Skyldigheten att rapportera gäller även om det finns en påtaglig risk för missförhållanden.

Anmälnings- och rapporteringsskyldigheten omfattar även verksamhet inom ekonomiskt bistånd.

Mer information om arbetet med lex Sarah i socialtjänstens verksamheter

Lex Sarah – Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Arbetet styrs av lag, kunskap och erfarenhet

Socialtjänstens arbete regleras dels i lagar och förordningar från regering och riksdag, dels i föreskrifter och allmänna råd som utfärdas av Socialstyrelsen.

De regler som främst styr handläggningen av ärenden finns i förvaltningslagen, FL, socialtjänstlagen, SoL, och offentlighets- och sekretesslagen, OSL. För socialtjänstens del finns också Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggning och dokumentation.

Mer om socialtjänstens arbete

Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utövar tillsyn över socialtjänsten. Justitieombudsmannen, JO, utövar tillsyn över myndigheter och även över socialtjänsten. Beslut från JO och IVO innehåller ofta klargörande rättsutredningar om förhållanden som inte normalt tas upp av domstolarna, exempelvis frågor om dokumentation.

Offentlighet och sekretess

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller om en så kallad sekretessbrytande bestämmelse tillåter det. Exempel på tillfällen då sekretessen kan brytas är:

 • om den enskilde lämnar sitt samtycke till det
 • vid misstankar om vissa allvarliga brott
 • när vissa myndigheter begär att få ta del av uppgifter.

Det betyder att huvudregeln är att sekretess gäller och att samtycke ska inhämtas från den enskilde innan uppgifter lämnas ut.

Handläggning och dokumentation - Handbok för socialtjänsten, del 6 i avsnitt om Offentlighet och sekretesslagen hos Socialstyrelsen

Kunskap och erfarenhet

Arbetet behöver bygga på en evidensbaserad praktik och bästa tillgängliga kunskap, det vill säga teorier och forskning från flera discipliner samt kunskap och erfarenheter från praktiskt yrkesverksamma. Enskildas synpunkter är också viktiga att ta till vara. Stöd och insatser ska alltid utgå från den enskildes behov och livssituation och utformas så att den enskilde så snart som möjligt kan komma tillrätta med sina problem.

Rätten till ekonomiskt bistånd

Den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd styrs främst av socialtjänstlagen, SoL, och tydliggörs genom rättspraxis utifrån den. Rättspraxis utgörs av domar från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), tidigare Regeringsrätten, och kan ge tydlig vägledning i bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd.

När det gäller domar från kammarrätterna kan de ge en orientering om vad domstolarna har lyft fram i sina bedömningar i olika situationer. Domar från förvaltningsrätterna gäller endast det enskilda fallet och inga allmängiltiga slutsatser kan egentligen dras utifrån en förvaltningsrättsdom.

Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1). Allmänna råd ger generella rekommendationer för behovsbedömning i olika situationer. En individuell bedömning ska också alltid göras.

Lokala riktlinjer med anvisningar för hur arbetet med ekonomiskt bistånd ska bedrivas i kommunen har inte företräde framför det som gäller enligt lag.

Varierande arbetsuppgifter som kräver kunskaper och färdigheter av skilda slag

Handläggaren har en viktig roll med varierade arbetsuppgifter som kräver kunskaper och färdigheter av skilda slag. Det handlar exempelvis om att:

 • ta emot och bedöma ansökningar om ekonomiskt bistånd
 • hantera akuta situationer
 • skapa goda samarbetsallianser för förändringsarbete
 • planera och genomföra samtal och möten
 • bedöma vuxna och barns behov
 • analysera information och dokumentera arbetet
 • följa upp insatser.

Arbetsuppgifterna kräver att handläggaren både har god planeringsförmåga och förmåga till flexibilitet.

Arbetet inom ekonomiskt bistånd innehåller en kombination av stöd och kontroll. En handläggare behöver kunna etablera en förtroendefull relation, men samtidigt när det är nödvändigt att på ett respektfullt sätt använda sig av sin professionella auktoritet.

Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten – Socialstyrelsen

Vägledande principer i socialtjänstlagen, SoL

För individuellt inriktade insatser ska följande principer vara vägledande i socialtjänstens arbete:

 • helhetssyn
 • frivillighet och självbestämmande
 • normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet.

Förhållningssätt och bemötande

I portalparagrafen (1 kap. 1 §) till socialtjänstlagen (2001:453), SoL, anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens verksamhet. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och rätt till social trygghet, vård och omsorg. Detta gäller oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, hudfärg, språk, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Handläggning och dokumentation - Handbok för socialtjänsten, del 1 i avsnitt om Socialtjänstlagen och Alla människors lika värde hos Socialstyrelsen

Samverkan och helhetssyn är viktig för att kunna ge rätt hjälp

Samverkan är en viktig del av socialtjänstens arbete. Frågor om ekonomiska problem är komplexa och kan inte ses isolerat från människors livssituation i övrigt. Samverkan är ofta nödvändig för att utifrån en gemensam helhetsbild kunna erbjuda rätt stöd.

Handläggning och dokumentation - Handbok försocialtjänsten, del 1 i avsnitt om Helhetssynen och i del 9 i avsnitt om Planera och samverka hos Socialstyrelsen

Guide till yrkesintroduktionen

Yrkesintroduktion för handläggare inom ekonomiskt bistånd ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett lokalt introduktionsprogram. Innehållet riktar sig både till nyanställda handläggare och till chefer eller andra ansvariga för introduktion av nyanställda handläggare i kommunen. Guiden beskriver innehållet i temat och hur temat kan användas.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

​Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1). ​Socialstyrelsen.
Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen 2021.
Handläggning och dokumentation - Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen, 2021.
Lex Sarah – Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om Lex Sarah. Socialstyrelsen 2014.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.